Kaitseväeteenistuse veebi kasutustingimused

Kaitseväeteenistuse veebi kasutustingimused

Üldsätted

 • Kaitseväeteenistuse veebis (edaspidi KVTV) saab kasutada kaitseväekohustuse täitmisega seotud avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 • KVTV kasutaja tuvastatakse isikukoodi põhjal ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID autentimisteenust kasutades.
 • KVTVd haldab Kaitseressursside Amet (edaspidi amet).
 • KVTV on kaitseväekohustuslaste registri (edaspidi KVKR) mugavusteenus, mille kaudu saavad andmesubjektid tutvuda enda kohta registrisse kantud andmetega, esitada registrisse andmeid ning teha taotlusi ja tahteavaldusi.
 • KVKRi vastutav töötleja on Kaitseministeerium ja volitatud töötleja on amet.
 • Ametil on õigus KVTV kasutustingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused avaldatakse KVTVs ja ameti kodulehel kra.ee. Kasutustingimuste juures on muudatuste jõustumise kuupäev.
 • KVTV teenused on kasutajale tasuta.
 • KVTV kasutajatugi töötab E-N 8.15-17.00 ja R 8.15-15.45. Kasutajatoe e-posti aadress on abi@kra.ee.

Kaitseväeteenistuse veebi kasutaja õigused ja kohustused

 • Kasutaja on kohustatud kasutama KVTV teenuseid kooskõlas hea tava ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.
 • Kasutajal on kohustus esitada KVTV teenuste kaudu õigeid andmeid.
 • Kasutajal on õigus edastada enda kohta täiendavaid andmeid, mille esitamise kohustus ei tulene kaitseväeteenistuse seadusest. Vabatahtlikult edastatud andmete puhul on kasutajal õigus nõuda nende andmete töötlemise lõpetamist, kirjutades sellest e-posti aadressil abi@kra.ee.
 • Kasutajal on õigus esitada KVTV kasutamist puudutavaid ettepanekuid ja pretensioone ametile kirjalikult e-posti aadressil abi@kra.ee või postiaadressil Aiandi tee 15, 12918 Tallinn.

Ameti õigused ja kohustused

 • Amet vahetab kasutaja andmeid teiste infosüsteemide ja registritega seadusest tulenevate avalike ülesannete täitmiseks, teenuse osutamiseks või KVTV funktsionaalsuste tagamiseks.
 • Amet töötleb kasutaja isikuandmeid kaitseväeteenistuse seaduse alusel ning ei edasta neid kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui õigusaktides sätestatakse teisiti.
 • KVTV kaudu esitatud andmed, sh taotlused ja dokumendid on haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 6 ja § 14 lõikest 4 tulenevalt samasuguse juriidilise jõuga nagu omakäeliselt allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud dokumendid.
 • Ametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust või edastada need kontrollimiseks pädevale asutusele, samuti nõuda kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist.
 • KVTV kaudu esitatud andmeid säilitatakse ja töödeldakse KVKRis kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväekohustuslaste registri põhimääruse alusel.
 • Amet tagab KVTV kaudu esitatud andmete turvalisuse ja kaitse.
 • Ametil on õigus kasutada kasutaja kontaktandmeid kaitseväekohustusega seotud teavituste, info ja andmete edastamiseks.
 • Amet ei vastuta teenuste ja andmete eest, mida KVTV vahendab. Nende eest vastutab selle teenuse pakkuja ja/või andmete vastutav töötleja.
 • Amet ei vastuta kasutaja teadmata tema nimel andmete töötlemise, sh andmete, taotluste ja tahteavalduste esitamise eest, kui autentimiseks vajalikud koodid või elektroonilised isikutuvastusvahendid (ID-kaart, mobiil-ID või Smart-IDga seotud seadmed) on sattunud kolmandate isikute valdusse.
 • Amet ei vastuta KVTV tõrgetest tingitud otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud ametist mitteolenevatest põhjustest.
 • KVTVs tehtud kasutaja toimingud logitakse ning logisid kasutatakse vajadusel andmete töötlemise tõendamisel.
 • Amet ei vastuta kasutaja poolt sisestatud andmete õigsuse eest.

Lõppsätted

 • KVTV on ameti omand ja kaitstud õigusaktidega.

Seotud õigusaktid

Kaitseväeteenistuse seadus
Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus
Haldusmenetluse seadus
Isikuandmete kaitse seadus
Isikuandmete kaitse üldmäärus

Viimati uuendatud: 10/07/2020

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.