Kaitseväeteenistuse veebi kasutustingimused

Kaitseväeteenistuse veebi kasutustingimused

Üldsätted

 • Kaitseväeteenistuse veebis (edaspidi KVTV) saab kasutada kaitseväekohustuse täitmisega seotud avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 • KVTV kasutaja tuvastatakse isikukoodi põhjal ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID autentimisteenust kasutades.
 • KVTVd haldab Kaitseressursside Amet (edaspidi amet).
 • KVTV on kaitseväekohustuslaste registri (edaspidi KVKR) mugavusteenus, mille kaudu saavad andmesubjektid tutvuda enda kohta registrisse kantud andmetega, esitada registrisse andmeid ning teha taotlusi ja tahteavaldusi.
 • KVKRi vastutav töötleja on Kaitseministeerium ja volitatud töötleja on amet.
 • Ametil on õigus KVTV kasutustingimusi ühepoolselt muuta. Muudatused avaldatakse KVTVs ja ameti kodulehel kra.ee. Kasutustingimuste juures on muudatuste jõustumise kuupäev.
 • KVTV teenused on kasutajale tasuta.
 • KVTV kasutajatugi töötab E-N 8.15-17.00 ja R 8.15-15.45. Kasutajatoe e-posti aadress on abi@kra.ee.

Kaitseväeteenistuse veebi kasutaja õigused ja kohustused

 • Kasutaja on kohustatud kasutama KVTV teenuseid kooskõlas hea tava ja Eesti Vabariigi õigusaktidega.
 • Kasutajal on kohustus esitada KVTV teenuste kaudu õigeid andmeid.
 • Kasutajal on õigus edastada enda kohta täiendavaid andmeid, mille esitamise kohustus ei tulene kaitseväeteenistuse seadusest. Vabatahtlikult edastatud andmete puhul on kasutajal õigus nõuda nende andmete töötlemise lõpetamist, kirjutades sellest e-posti aadressil abi@kra.ee.
 • Kasutajal on õigus esitada KVTV kasutamist puudutavaid ettepanekuid ja pretensioone ametile kirjalikult e-posti aadressil abi@kra.ee või postiaadressil Aiandi tee 15, 12918 Tallinn.

Ameti õigused ja kohustused

 • Amet vahetab kasutaja andmeid teiste infosüsteemide ja registritega seadusest tulenevate avalike ülesannete täitmiseks, teenuse osutamiseks või KVTV funktsionaalsuste tagamiseks.
 • Amet töötleb kasutaja isikuandmeid kaitseväeteenistuse seaduse alusel ning ei edasta neid kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui õigusaktides sätestatakse teisiti.
 • KVTV kaudu esitatud andmed, sh taotlused ja dokumendid on haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 6 ja § 14 lõikest 4 tulenevalt samasuguse juriidilise jõuga nagu omakäeliselt allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud dokumendid.
 • Ametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust või edastada need kontrollimiseks pädevale asutusele, samuti nõuda kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist.
 • KVTV kaudu esitatud andmeid säilitatakse ja töödeldakse KVKRis kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväekohustuslaste registri põhimääruse alusel.
 • Amet tagab KVTV kaudu esitatud andmete turvalisuse ja kaitse.
 • Ametil on õigus kasutada kasutaja kontaktandmeid kaitseväekohustusega seotud teavituste, info ja andmete edastamiseks.
 • Amet ei vastuta teenuste ja andmete eest, mida KVTV vahendab. Nende eest vastutab selle teenuse pakkuja ja/või andmete vastutav töötleja.
 • Amet ei vastuta kasutaja teadmata tema nimel andmete töötlemise, sh andmete, taotluste ja tahteavalduste esitamise eest, kui autentimiseks vajalikud koodid või elektroonilised isikutuvastusvahendid (ID-kaart, mobiil-ID või Smart-IDga seotud seadmed) on sattunud kolmandate isikute valdusse.
 • Amet ei vastuta KVTV tõrgetest tingitud otseste või kaudsete kahjude või muude tagajärgede eest, kui need on tingitud ametist mitteolenevatest põhjustest.
 • KVTVs tehtud kasutaja toimingud logitakse ning logisid kasutatakse vajadusel andmete töötlemise tõendamisel.
 • Amet ei vastuta kasutaja poolt sisestatud andmete õigsuse eest.

Lõppsätted

 • KVTV on ameti omand ja kaitstud õigusaktidega.

Seotud õigusaktid

Kaitseväeteenistuse seadus
Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus
Haldusmenetluse seadus
Isikuandmete kaitse seadus
Isikuandmete kaitse üldmäärus

Viimati uuendatud: 11/11/2022