Reservis oleva isiku kohustused

Reservis oleva isiku kohustused

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus

Kohustus teatada oma kontaktandmed. Oma kontaktandmetel hoia silma peal kaitseväeteenistuse veebis. Kui need on valed, siis saad need seal kohe parandada.

Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest

Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis tuleb seda kohe Kaitseressursside Ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Ka seda saad teha kaitseväeteenistuse veebis.

Kui Sa ei saa kaitseväeteenistuse veebis vastaval vormil kontaktandmeid uuendada või teisi toiminguid teostada, siis võib vabas vormis taotlused esitada ka e-posti või tavaposti teel.

Ilmumiskohustus

Reservis olev isik peab ilmuma:

  • Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta toimingute tegemiseks;
  • Reservteenistusse õppekogunemise või lisaõppekogunemise kutsel määratud ajal ja kohas.

Esitamiskohustus

Reservis olev isik peab esitama:

  • Kaitseressursside Ameti nõudmisel tema kohta haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks vajalikke andmeid ja tõendeid;
  • Kaitseressursside Ameti nõudmisel oma terviseseisundit tõendavad dokumendid;
  • Kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud asjaoludel õppekogunemisel osalemise kohustusest vabastamist sooviv reservis olev isik peab esitama taotluse ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi hiljemalt 15 päeva enne õppekogunemise algust;
  • Kaitseressursside Ametile motiveeritud taotluse kaitseväeteenistuse asendamiseks asendusteenistusega, kui  ta keeldub usulistel või kõlbelistele põhjustel reservteenistuses osalemisest;
  • Kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud asjaoludel reservasendusteenistusest vabastamise soovi korral taotluse ja vastavat asjaolu tõendava dokumendi hiljemalt 15 päeva enne reservasendusteenistuse algust.

Toimingute tegemise kohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud toimingud, näiteks osaleda määratud ajal ja kohas terviseseisundi hindamisel ning vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul.

Täiendavat informatsiooni Kaitseressursside Ametiga seotud kohustuste täitmise ja terviseseisundi hindamise kohta saab info@kra.ee, tel 800 25 25 või 717 0700.

 

Viimati uuendatud: 30/03/2023