Reserv

Reserv

Kokkuvõte olulisematest reservteenistusega seotud küsimustest: kes on reservis olev isik ja kes reservväelane, kuidas toimub reservteenistus, millised on kohustused ja tagatised reservis.

Reservis olev isik ja reservväelane

Reservis olevad isikud on kõik 18-60-aastased mehed või kaitseväekohustuse võtnud mehed ja naised, kes ei ole kutsealused ega teeni parasjagu kaitseväe- või asendusteenistuses. Reservväelane ollakse vaid reservteenistuses, nt õppekogunemisel osaledes.

Milliste kohustustega tuleb reservis olles arvestada?

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus

 • Kohustus teatada oma kontaktandmed. Oma kontaktandmetel hoia silma peal kaitseväeteenistuse veebis. Kui need on valed, siis saad need seal kohe parandada. Kui Sul ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada kaitseväeteenistuse veebi, siis teata kaitseressursside ametile oma kontaktandmed alloleval vormil.

Vorm nr 15. Elukoha- ja kontaktandmete teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma elukoha- ja kontaktandmed, kui need kaitseväekohustuslaste registrist puuduvad või on valed. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Oma registriandmeid saad kontrollida kaitseväeteenistuse veebis ja sealsamas saad neid ka parandada.

  Kaitseressursside Ameti ja kaitseväe kutsete ning teadete õigeaegne kättesaamine on oluline, sest määratud ajal arstlikku komisjoni ja kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele ilmumine on kohustuslik.

  Kaitseväekohustuslasel on kohustus teatada õiged andmed Kaitseressursside Ametile viivitamatult ja kirjalikult.

  Loe lähemalt

Vorm nr 14. Teade valedest andmetest kaitseväekohustuslaste registris

Sinu andmed kaitseväekohustuslaste registris on valed? Teata Kaitseressursside Ametile õiged andmed. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kaitseväekohustuslaste registris on kaitseväekohustuslaste kontaktandmed, terviseandmed jms andmed. Sul on õigus nõuda oma registriandmete parandamist, kui need ei ole õiged.

   

  Loe lähemalt
 • Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest. Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis tuleb seda kohe kaitseressursside ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Ka seda saad teha kaitseväeteenistuse veebis või esitades ametile e-posti või tavaposti teel taotluse alloleval vormil.Vajadusel kutsutakse Sind uuesti arstlikku komisjoni terviseseisundi hindamisele.

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Arstlik komisjon peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Ilmumiskohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe kutsel tuleb määratud ajal ilmuda:

 • Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta toimingute tegemiseks
 • Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni
 • kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele aja- või asendusteenistusse või õppekogunemisele

Esitamiskohustus

Kaitseressursside Ameti nõudmisel tuleb esitada haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks vajalikud andmed, tõendid ja muud dokumendid. Näiteks arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend, kuid vajadusel ka muud terviseseisundit kirjeldavad dokumendid.

Toimingute tegemise kohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud toimingud, näiteks osaleda määratud ajal ja kohas terviseseisundi hindamisel ning vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul.

Täiendavat informatsiooni Kaitseressursside Ametiga seotud kohustuste täitmise ja arstliku komisjoni läbimise kohta saab info@kra.ee või tel 717 0700.

Tagatised reservis

 • Sõidukulu õppekogunemisele ja tagasi hüvitatakse piirmäära ulatuses
 • Arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks makstakse hüvitist
 • Õppekogunemisel osalemise aja eest makstakse toetust
 • Reservväelasel on õigus kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud teenistusalastele tagatistele

Õppekogunemised

Reservteenistus toimub õppekogunemisel. Õppekogunemine on sõjaväeline väljaõpe, mille käigus:

 • korratakse ja täiendatakse ajateenistuses omandatud teadmisi ja oskusi
 • harjutatakse üksuste koostegevust
 • harjutatakse üksuste tegevust sõjalise valmisoleku tõstmisel

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka ette teatamise aega ei ole ning kutsele, ka siis, kui kuuled seda nt raadios või televisioonis, tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näed ka kaitseväeteenistuse veebist.

Lisainfot jagab kaitsevägi õppekogunemise kutsele märgitud kontaktide ja kaitseväe üldkontaktide 717 1900 ja mil@mil.ee kaudu.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda vabatahtlikult esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kaitsväele kirjaliku taotluse. Keeldumise korral teatab kaitsevägi sellest taotlejale vähemalt 15 päeva varem.

Õppekogunemisel osalemine on kohustuslik.

Mida õppekogunemisele kaasa võtta?

Kaasa tuleb võtta kutsel nimetatud esemed ja dokumendid.

Lubatud ei ole:

 • relvad ja laskemoon
 • lõhkematerjal, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
 • ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained
 • ravimid, mille omamist ei ole lubanud väeosa meedik
 • alkoholi ning narkootilise ja psühhotroopse ained
 • hasartmängud

Viimati uuendatud: 13/05/2022

X