Reserv

Reserv

Kokkuvõte olulisematest reservteenistusega seotud küsimustest: kes on reservis olev isik ja kes reservväelane, kuidas toimub reservteenistus, millised on kohustused ja tagatised reservis.

Reservis olev isik ja reservväelane

Reservis olev isik on 18-60-aastane mees või kaitseväekohustuse võtnud üle 18-aastane kodanik, kes ei ole kutsealune ega teeni kaitseväe- või asendusteenistuses. Reservväelane ollakse vaid reservteenistuses, st õppekogunemisel osaledes.

Milliste kohustustega tuleb reservis olles arvestada?

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus

 • Kohustus teatada oma kontaktandmed. Kaitseressursside Ametile tuleb viivitamatult ja kirjalikult teatada oma kontaktandmed, kui need kaitseväekohustuslike Eesti kodanike registrist puuduvad või on valed.

Vorm nr 15. Elukoha- ja kontaktandmete teade

Teatage Kaitseressursside Ametile oma elukoha- ja kontaktandmed, kui need puuduvad kaitseväekohustuslaste registrist või on valed.

 • Kaitseressursside Ameti ja kaitseväe kutsete ning teadete õigeaegne kättesaamine on oluline, sest määratud ajal arstlikku komisjoni ja kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele ilmumine on kohustuslik.

  Kaitseväekohustuslasel on kohustus teatada õiged andmed Kaitseressursside Ametile viivitamatult ja kirjalikult.

  Loe lähemalt

Vorm nr 14. Teade valedest andmetest kaitseväekohustuslaste registris

Teie andmed kaitseväekohustuslaste registris on valed? Teatage Kaitseressursside Ametile õiged andmed.

 • Kaitseväekohustuslaste registris on kaitseväekohustuslaste kontaktandmed, terviseandmed jms andmed. Teil on õigus nõuda oma registriandmete parandamist, kui need ei ole õiged.

   

  Loe lähemalt
 • Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest. Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis tuleb seda viivitamatult ja kirjalikult Kaitseressursside Ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Vajadusel kutsutakse kaitseväekohustuslane arstlikku komisjoni, et uuesti tema terviseseisundit hinnata.

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teatage Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Arstlik komisjon peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Ilmumiskohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe kutsel tuleb määratud ajal ilmuda:

 • Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta toimingute tegemiseks
 • Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni
 • kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele aja- või asendusteenistusse või õppekogunemisele

Esitamiskohustus

Kaitseressursside Ameti nõudmisel tuleb esitada haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks vajalikud andmed, tõendid ja muud dokumendid. Näiteks arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend, kuid vajadusel ka muud terviseseisundit kirjeldavad dokumendid.

Toimingute tegemise kohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud toimingud, näiteks osaleda määratud ajal ja kohas terviseseisundi hindamisel ning vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul.

Täiendavat informatsiooni Kaitseressursside Ametiga seotud kohustuste täitmise ja arstliku komisjoni läbimise kohta saab või tel 717 0700.

Tagatised reservis

 • Sõidukulu õppekogunemisele ja tagasi hüvitatakse piirmäära ulatuses
 • Arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks makstakse hüvitist
 • Õppekogunemisel osalemise aja eest makstakse toetust
 • Reservväelasel on õigus kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud teenistusalastele tagatistele

Õppekogunemised

Reservteenistus toimub õppekogunemisel. Õppekogunemine on sõjaväeline väljaõpe, mille käigus:

 • korratakse ja täiendatakse ajateenistuses omandatud teadmisi ja oskusi
 • harjutatakse üksuste koostegevust
 • harjutatakse üksuste tegevust sõjalise valmisoleku tõstmisel

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Lisainfot jagab kaitsevägi õppekogunemise kutsele märgitud kontaktide ja kaitseväe üldkontaktide 717 1900 ja  kaudu.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda vabatahtlikult esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kaitsväele kirjaliku taotluse. Keeldumise korral teatab kaitsevägi sellest taotlejale vähemalt 15 päeva varem.

Õppekogunemisel osalemine on kohustuslik.

Mida õppekogunemisele kaasa võtta?

Kaasa tuleb võtta kutsel nimetatud esemed ja dokumendid.

Lubatud ei ole:

 • relvad ja laskemoon
 • lõhkematerjal, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
 • ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained
 • ravimid, mille omamist ei ole lubanud väeosa meedik
 • alkoholi ning narkootilise ja psühhotroopse ained
 • hasartmängud

Viimati uuendatud: 05/06/2017