Reserv

Reserv

Kokkuvõte olulisematest reservteenistusega seotud küsimustest: kes on reservis olev isik ja kes reservväelane, kuidas toimub reservteenistus, millised on kohustused ja tagatised reservis.

Reservis olev isik ja reservväelane

Reservis olev isik on 18-60-aastane mees või kaitseväekohustuse võtnud üle 18-aastane kodanik, kes ei ole kutsealune ega teeni kaitseväe- või asendusteenistuses. Reservväelane ollakse vaid reservteenistuses, st õppekogunemisel osaledes.

Milliste kohustustega tuleb reservis olles arvestada?

Kaitseväekohustuslase neli peamist kohustust on teatamiskohustus, ilmumiskohustus, esitamiskohustus ja toimingute tegemise kohustus.

Teatamiskohustus

 • Kohustus teatada oma kontaktandmed. Kaitseressursside Ametile tuleb viivitamatult ja kirjalikult teatada oma kontaktandmed, kui need kaitseväekohustuslike Eesti kodanike registrist puuduvad või on valed.
 • Kohustus teatada oma terviseseisundit muutvatest asjaoludest. Terviseseisundit muutvad asjaolud võivad olla näiteks raske haigus või puue. Kui terviseseisundi muutus võib mõjutada vastavust tervisenõuetele, siis tuleb seda viivitamatult ja kirjalikult Kaitseressursside Ametile teatada ning lisada dokument, mis muutust tõendab. Vajadusel kutsutakse kaitseväekohustuslane arstlikku komisjoni, et uuesti tema terviseseisundit hinnata.

Ilmumiskohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe kutsel tuleb määratud ajal ilmuda:

 • Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta toimingute tegemiseks
 • Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni
 • kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele aja- või asendusteenistusse või õppekogunemisele

Esitamiskohustus

Kaitseressursside Ameti nõudmisel tuleb esitada haldusakti andmiseks või toimingu tegemiseks vajalikud andmed, tõendid ja muud dokumendid. Näiteks arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend, kuid vajadusel ka muud terviseseisundit kirjeldavad dokumendid.

Toimingute tegemise kohustus

Kaitseressursside Ameti või kaitseväe nõudmisel tuleb teha nõutud ja vajalikud toimingud, näiteks osaleda määratud ajal ja kohas terviseseisundi hindamisel ning vajadusel täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul.

Tagatised reservis

 • Sõidukulu õppekogunemisele ja tagasi hüvitatakse piirmäära ulatuses
 • Arstlikus komisjonis ja täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks makstakse hüvitist
 • Õppekogunemisel osalemise aja eest makstakse toetust
 • Reservväelasel on õigus kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud teenistusalastele tagatistele

Õppekogunemised

Reservteenistus toimub õppekogunemisel. Õppekogunemine on sõjaväeline väljaõpe, mille käigus:

 • korratakse ja täiendatakse ajateenistuses omandatud teadmisi ja oskusi
 • harjutatakse üksuste koostegevust
 • harjutatakse üksuste tegevust sõjalise valmisoleku tõstmisel

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist.

Õppekogunemisel on võimalik osaleda vabatahtlikult esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kaitsväele kirjaliku taotluse. Keeldumise korral teatab kaitsevägi sellest taotlejale vähemalt 15 päeva varem.

Õppekogunemisel osalemine on kohustuslik.

Mida õppekogunemisele kaasa võtta?

Kaasa tuleb võtta kutsel nimetatud esemed ja dokumendid.

Lubatud ei ole:

 • relvad ja laskemoon
 • lõhkematerjal, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
 • ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained
 • ravimid, mille omamist ei ole lubanud väeosa meedik
 • alkoholi ning narkootilise ja psühhotroopse ained
 • hasartmängud

Viimati uuendatud: 29/09/2016