Terviseseisundi hindamine

Terviseseisundi hindamine

Kaitseväeteenistuse eel peab riik veenduma, et teenistusse asuv kodanik on terve ja tuleb toime sõjaväelise väljaõppe füüsilise koormuse ning muutunud elukorraldusega. Tervisenõuetele vastavust hindavad Kaitseressursside Ameti peadirektori määratud arstid. Lähemalt terviseseisundi hindamisest.

Millal tuleb läbida terviseseisundi hindamine?

Terviseseisundit tuleb hinnata enne aja- või asendusteenistusse asumist või juhul, kui terviseseisund on muutunud, näiteks raske haiguse tagajärjel. Hindamisel osalemine on kohustuslik ka ajateenistusse kutsumisest ajapikenduse taotlemise või olemasoleva ajapikenduse ajal. Terviseseisundi hindamine pole vajalik, kui kutsealusel on tuvastatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue, sest amet sel juhul aja- või asendusteenistusse ei kutsu.

Kaitseressursside Amet korraldab kutsealuste, asendusteenistujate ning reservis olevate ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamist. Hindamise aluseks on kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded.

Terviseseisundit hinnatakse tervise infosüsteemi andmete ja terviseseisundit kajastavate dokumentide põhjal ning arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute tegemisega.

Kui olemasolevate andmete (tervise infosüsteemi andmed ja/või terviseseisundit kajastavad dokumendid) põhjal on tõendatud, et terviseseisund ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, võib Sinu terviseseisundit hinnata arstlikku läbivaatust ja terviseuuringuid tegemata ning sellisel juhul Sind terviseseisundi hindamiseks arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringutele ei kutsuta.

Kui Sinu terviseseisundit ei ole võimalik olemasolevate andmete põhjal hinnata, kutsutakse Sind arstliku läbivaatuse ja vajadusel terviseuuringute tegemiseks terviseseisundi hindamisele.

Endale meelepärase terviseseisundi hindamisele ilmumise aja ja koha saad ise valida kaitseväeteenistuse veebis. Kui Sa seda ei tee, siis määrab (juhul, kui Sinu terviseseisundit ei ole võimalik olemasolevate andmete põhjal hinnata) Sulle hindamisele ilmumiseks aja ja koha Kaitseressursside Amet ning see teatatakse kirjalikus kutses.

Mis toimub terviseseisundi hindamisel?

Terviseseisundi hindamisel:

 • jagatakse informatsiooni ja selgitatakse hindamise ja ajateenistusega seonduvat
 • vaadatakse üle Sinu isikuandmed
 • hinnatakse Su terviseseisundi vastavust tervisenõuetele
 • kuulatakse ära Su soovid, küsimused ja eelistused nt teenistuskoha jms osas
 • võetakse vastu kaitseväekohustuse täitmist puudutavaid otsuseid nagu:
 • otsus ajateenistusse asumise ja aja kohta
 • muud otsused kaitseväeteenistuse seaduses nimetatud aluste ilmnemisel

Kuidas valmistuda terviseseisundi hindamiseks?

Enne terviseseisundi hindamist veendu, et:

 • Sinu isikut tõendav dokument on kehtiv.
 • Sul on isiklik pangakonto. Kaitseressursside Amet maksab sõidu- ja toidukulu hüvitist.
 • kaitseväeteenistuse veebis on Sul õige pangakonto number, kontrollisid seal üle kontaktandmed ja uuendasid neid kui vaja. Soovi korral võid seal ära märkida ka oma usulise veendumuse, kuid see ei ole kohustuslik. Usulise veendumuse märge läheb Sinu identifitseerimisplaadile, kui ajateenistusse asud.
 • terviseportaalis alajaotuses “Tervisetõendid ja -deklaratsioonid” täitsid tervisedeklaratsiooni.
 • Sul on võimalus hindamisele tulles kohapeal dokumentidega tutvumiseks logida kaitseväeteenistuse veebi (sul on Smart-ID või Mobiil-ID kasutamise võimalus või ID-kaarti puhul olemas PIN1).
 • Sa ei ole samale päevale planeerinud teisi olulisi kohustusi või toiminguid, sest terviseseisundi hindamise läbimine ja teiste vajalike toimingute tegemine võtab aega.
 • Hindamisele võid kaasa võtta veepudeli ja sööki, et vajadusel kiiresti ja kergelt janu või nälga kustutada.

Terviseseisundi hindamisel pead esitama:

 • isikut tõendava dokumendi (soovitavalt ID-kaardi).
 • enda terviseseisundit kirjeldavad dokumendid juhul, kui Sa oled keelanud e-terviseandmete kasutamise või kui olulised terviseandmed ei kajastu terviseportaalis (kontrolli enda andmed üle).

Terviseseisundi hindamine

Terviseseisundi hindamisel toimub arstlik läbivaatus ning tehakse vajadusel terviseuuringud, sh elektrokardiograafia, vere automaatuuring, veresuhkru määramine, uriinianalüüs, rindkere röntgenograafia ja audiomeetria. Lisaks määratakse enne teenistusse asumist kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta eelnevad andmed puuduvad.

Kaitseressursside Ameti arst hindab arstliku läbivaatuse, Sinu ütluste, esitatud tõendite ja dokumentide ning kohustuslike terviseuuringute alusel, kas Sinu tervis vastab kehtestatud tervisenõuetele või mitte.

Kui hindamise jaoks tehtud terviseuuringud või Sinu ütlused viitavad, et Sul võib olla terviseprobleem, mis senises haigusloos ei kajastu, siis määratakse Sulle uus hindamise aeg ning Sul tuleb vajadusel külastada eriarsti. Kui terviseprobleem leiab tõendamist, siis saab selle järgmisel hindamisel aluseks võtta.

Terviseseisundit hindav arst koostab terviseseisundi hindamise tulemuste kohta hinnangu, millega tuvastab terviseseisundi vastavuse tervisenõuetele järgmiselt:

 • vastab tervisenõuetele
 • ajutiselt ei vasta tervisenõuetele
 • ei vasta tervisenõuetele

Terviseseisundi muutumisel pead viivitamatult teavitama sellest Kaitseressursside Ametit.  Kõige lihtsam on oma terviseseisundi muutumisest ametit teavitada kaitseväeteenistuse veebi kaudu.

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Kaitseressursside Ameti arst peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Ettekirjutus

Kaitseressursside Ametil on õigus teha kaitseväekohustuslasele ettekirjutus, kui:

 • ta ei esita nõutud andmeid ja tõendeid
 • ta ei ilmu Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta vajalike toimingute tegemiseks
 • ta ei osale terviseseseisundi hindamiseks määratud arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul ettenähtud ulatuses

Kui Sul ei ole võimalik mõnda loetletud kohustustest täita, siis teata sellest viivitamatult Kaitseressursside Ametile.

Enne ettekirjutuse tegemist on võimalus kirjalikult tõendada, et põhjused kohustuse täitmata jätmiseks olid mõjuvad. Üldjuhul tuleb selgitusele lisada ka tõendavad dokumendid, nt haigestumisel seda kinnitav perearsti tõend vms. Ettekirjutus tehakse juhul, kui kohustust ei täideta mõjuva põhjuseta.

Ettekirjutus antakse isiklikult kätte terviseseisundi hindamisel või saadetakse elektrooniliselt Eesti teabevärava teenuse kaudu ja elektronposti aadressil isikukood@eesti.ee. Ettekirjutus on kättesaadav ka kaitseväeteenistuse veebis.

Kui tähtajaks ettekirjutuses esitatud nõuet ei täideta, annab Kaitseressursside Amet võimaluse tasuda sunniraha vabatahtlikult. Kui ettekirjutuse saaja sunniraha ei tasu, edastatakse ettekirjutus kohtutäiturile sunniraha sissenõudmiseks. Lisaks sunnirahale tuleb sel juhul tasuda ka kohtutäituri kulud. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot ning seda võib rakendada korduvalt, ettekirjutuses esitatud nõude täitmiseni.

Viimati uuendatud: 30/11/2023