Arstlik komisjon

Arstlik komisjon

Kaitseväeteenistuse eel peab riik veenduma, et teenistusse asuv kodanik on terve ja tuleb toime sõjaväelise väljaõppe füüsilise koormuse ning muutunud elukorraldusega. Tervisenõuetele vastavust hinnatakse Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis. Lähemalt arstlikust komisjonist ja terviseseisundi hindamisest.

Millal tuleb läbida arstlik komisjon?

Enne aja- või asendusteenistusse asumist pead läbima Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni. Arstlik komisjon tuleb läbida uuesti, kui terviseseisund on muutunud näiteks raske haiguse tagajärjel.

Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon hindab kutsealuste, asendusteenistujate ning reservis olevate ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste tervise seisundit. Hindamise aluseks on kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded.

Endale meelepärase arstliku komisjoni aja ja koha saad ise valida kaitseväeteenistuse veebis. Kui Sa seda ei tee, siis määrab Sulle komisjoni aja ja koha Kaitseressursside Amet ning see teatatakse kirjalikus kutses.

Mis toimub arstlikus komisjonis?

Arstlikus komisjonis:

 • jagatakse informatsiooni ja selgitatakse komisjoni ja ajateenistusega seonduvat
 • vaadatakse üle Sinu isikuandmed
 • hinnatakse Su terviseseisundi vastavust tervisenõuetele
 • kuulatakse ära Su soovid, küsimused ja eelistused nt teenistuskoha jms osas
 • võetakse vastu kaitseväekohustuse täitmist puudutavaid otsuseid nagu:
 • otsus tervisenõuetele vastavuse kohta
 • otsus ajateenistusse asumise aja ja koha kohta
 • muud otsused kaitseväeteenistuse seaduses nimetatud aluste ilmnemisel

Kuidas valmistuda arstlikuks komisjoniks?

Enne arstlikku komisjoni veendu, et:

 • Sinu isikut tõendav dokument on kehtiv
 • Sul on isiklik pangakonto: kutsealusele ja reservis olevale inimesele maksab Kaitseressursside Amet sõidu- ja toidukulu hüvitist, kaitseväekohustust võtta soovivale naisele hüvitatakse günekoloogi esmase vastuvõtu kulu
 • kaitseväeteenistuse veebis on Sul õige pangakonto number, kontrollisid seal üle kontaktandmed ja uuendasid neid kui vaja. Soovi korral võid seal ära märkida ka oma usulise veendumuse, kuid see ei ole kohustuslik. Usulise veendumuse märge läheb Sinu identifitseerimisplaadile, kui ajateenistusse asud.
 • patsiendiportaalis alajaotuses “Terviseandmetele ligipääsude haldamine” oled andnud nõusoleku enda e-terviseandmete kasutamiseks ja täitsid alajaotuses “Terviseandmed” tervisedeklaratsiooni. Juhul kui Sa nõusolekut ei anna, võta patsiendiportaalis olevad terviseandmed komisjoni väljatrükina kaasa.
 • oled saanud perearstilt tervisetõendi. Arvesta, et perearstil on õigus tõend väljastada 15 päeva jooksul. Tervisetõendit ei pea esitama, kui andsid patsiendiportaalis nõusoleku oma e-terviseandmete kasutamiseks.
 • Sa ei ole samale päevale planeerinud teisi olulisi kohustusi või toiminguid, sest arstliku komisjoni läbimine ja teiste vajalike toimingute tegemine võtab aega
 • komisjoni võid kaasa võtta veepudeli ja sööki, et vajadusel kiiresti ja kergelt janu või nälga kustutada

Arstlikus komisjonis pead esitama:

 • isikut tõendava dokumendi (soovitavalt ID-kaardi, samuti tuleta meelde selle PIN1, et vajadusel patsiendiportaali sisse logida)
 • perearsti poolt täidetud tervisetõendi juhul, kui Sa ei ole lubanud e-terviseandmete kasutamist
 • Sinu terviseseisundit kirjeldavad arstitõendid jms, mis ei kajastu tervisetõendil või patsiendiportaalis (kontrolli enda andmed üle)
 • günekoloogilise läbivaatuse tõendi naistearstilt, kui oled naine. Kuludokumendi alusel hüvitab Kaitseressursside Amet Sulle naistearsti esmase vastuvõtu kulu Eesti Haigekassa kehtestatud eriarsti esmase vastuvõtu piirhinna ulatuses ja kannab selle Sinu pangakontole

Tervisetõend

Arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend. Tõend on vajalik terviseseisundi hindamiseks. Tõendi esitamine on kohustuslik juhul, kui Sa ei ole patsiendiportaalis andnud nõusolekut enda e-terviseandmete kasutamiseks.

  • Eeltäidetud tervisetõendi saadab teile Kaitseressursside Amet koos arstliku komisjoni kutsega.
  • Kutsealusele on tõend tasuta. Selle hüvitab perearstile 3 euro ulatuses Kaitseressursside Amet perearsti poolt ametile esitatud kvartaalse arve alusel.
  • Reservis olevatel, kaitseväeteenistuskohustust võtta soovivatel ja tegevteenistusse asuda soovivatel isikutel tuleb tõendi väljastamise eest perearstile teenustasu tasuda.
  • Registreeruge perearsti vastuvõtule varakult, sest perearst võib tõendi väljastada 15 päeva jooksul. Veenduge, et enne arstlikku komisjoni on piisavalt aega tervisetõendi kättesaamiseks.
  Loe lähemalt

Kui Sul on täiendavaid küsimusi arstliku komisjoni korralduse või otsuste kohta, siis teavita sellest komisjonis kindlasti meie kliendikonsultanti ja/või pöördu komisjoni esimehe poole. Samuti võid tekkinud küsimused esitada e-posti või telefoni teel: 

Terviseseisundi hindamine

Arstlikus komisjonis on kolm arsti:

 • üks arst peremeditsiini, sisehaiguste, erakorraline meditsiini või töötervishoiu erialalt
 • üks arst üldkirurgia või ortopeedia erialalt
 • üks arst psühhiaatria erialalt

Arstlikus komisjonis toimub arstlik läbivaatus ning tehakse terviseuuringud, sh elektrokardiograafia, vere automaatuuring, veresuhkru määrmine, uriinianalüüs, rindkere röntgenograafia ja audiomeetria. Lisaks määratakse enne teenistusse asumist kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta eelnevad andmed puuduvad.

Arstlik komisjon otsustab arstliku läbivaatuse, Teie ütluste, esitatud tõendite ja dokumentide ning kohustuslike terviseuuringute alusel, kas Teie tervis vastab kehtestatud tervisenõuetele või mitte.

Kui komisjonis tehtud terviseuuringud või Teie ütlused viitavad, et Teil võib olla terviseprobleem, mis senises haigusloos ei kajastu, siis määratakse Teile uus arstliku komisjoni aeg ning Teil tuleb vajadusel külastada eriarsti. Kui terviseprobleem leiab tõendamist, siis saab selle järgmises komisjonis otsuse aluseks võtta.

Kaitseressursside Ameti otsusel võib arstlik komisjon kaitseväekohustuslase terviseseisundit hinnata ilma tema juuresolekuta, kui tal on tuvastatud:

 • püsiv töövõimetus vähemalt 40 protsendi ulatuses
 • osaline või puuduv töövõime või puue

Terviseseisundi hindamise tulemustest lähtudes on arstliku komisjoni otsuseks üks kolmest:

 • vastab tervisenõuetele
 • ajutiselt ei vasta tervisenõuetele
 • ei vasta tervisenõuetele

Arstliku komisjoni otsuse kinnitab komisjoni esimees. Arstliku komisjoni otsus on kehtiv komisjoni järgmise otsuseni. Terviseseisundi muutumisel pead viivitamatult pöörduma Kaitseressursside Ameti poole ning taotlema uut arstlikku komisjoni.  Kõige lihtsam on oma terviseseisundi muutumisest ametit teavitada kaitseväeteenistuse veebi kaudu.

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Arstlik komisjon peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Sul on õigus arstliku komisjoni otsus vaidlustada ning esitada kirjalik vaie Kaitseministeeriumi arstlikule vaidekomisjonile. Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast arstliku komisjoni otsuse teatavakstegemist.

Vorm nr 23. Arstliku komisjoni otsuse vaie

Kui Te ei nõustu Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega, siis on Teil õigus esitada vaie Kaitseministeeriumi arstlikule vaidekomisjonile.

 • Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast arstliku komisjoni otsuse teatavakstegemist postiaadressil Kaitseministeeriumi arstlik vaidekomisjon, Sakala 1, 15094 Tallinn või e-posti aadressil kantselei@kaitseministeerium.ee

  Kaitseministeeriumi arstlik vaidekomisjon vaatab Teie vaide läbi 60 päeva jooksul vaide saamisest arvates. Vajadusel võib komisjon Teid suunata eriarsti vastuvõtule ja/või täiendavatele terviseuuringutele. Viimasel juhul pikeneb vaide läbivaatamise aeg eriarsti konsultatsiooni ja/või terviseuuringu vastuse laekumise aja võrra.

  Loe lähemalt

Sõidu- ja toidukulu hüvitis

Kutsealusele ja reservis olevale inimesele makstakse hüvitist arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks, kui komisjon on ettenähtud ulatuses läbitud.

Hüvitise saamiseks pead meile enne arstlikku komisjoni kaitseväeteenistuse veebi kaudu teatama oma pangakonto numbri.

Ettekirjutus

Kaitseressursside Ametil on õigus teha kaitseväekohustuslasele ettekirjutus, kui:

 • ta ei esita nõutud andmeid ja tõendeid
 • ta ei ilmu Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta vajalike toimingute tegemiseks
 • ta ei osale terviseseseisundi hindamisel või arstliku komisjoni suunamisel täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul ettenähtud ulatuses

Kui Sul ei ole võimalik mõnda loetletud kohustustest täita, siis teata seda viivitamatult Kaitseressursside Ametile.

Enne ettekirjutuse tegemist on võimalus kirjalikult tõendada, et põhjused kohustuse täitmata jätmiseks olid mõjuvad. Üldjuhul tuleb selgitusele lisada ka tõendavad dokumendid, nt haigestumisel seda kinnitav perearsti tõend vms. Ettekirjutus tehakse juhul, kui kohustust ei täideta mõjuva põhjuseta.

Ettekirjutus antakse isiklikult kätte arstlikus komisjonis või saadetakse posti teel. Ettekirjutus on kättesaadav ka kaitseväeteenistuse veebis. Kui ettekirjutuse saaja elukoht ei ole teada või talle ei õnnestu ettekirjutust kätte toimetada, siis avaldatakse see Ametlikes Teadaannetes.

Kui tähtajaks ettekirjutuses esitatud nõuet ei täideta, edastatakse ettekirjutus kohtutäiturile sunniraha sissenõudmiseks. Lisaks sunnirahale tuleb sel juhul tasuda ka kohtutäituri kulud. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot ning seda võib rakendada korduvalt, ettekirjutuses esitatud nõude täitmiseni.

Viimati uuendatud: 13/03/2023

X