Taotlused

Taotlused

Kõige mugavamalt saad taotluse esitada kaitseväeteenistuse veebist – logi sisse, leia “Taotlused” alajaotusest sobiv vorm, täida ära ja saada meile. Kui soovid taotluse saata e-kirja või tavapostiga, siis leia sobiv plank sellelt lehelt.


Kuidas taotlust esitada?

Enne taotluse esitamist veendu, et kõik vajalikud lahtrid taotluses on täidetud ning vajalikud dokumendid ja tõendid lisatud. Kui eelistad taotluse esitada e-post teel, siis pead selle ka digitaalselt allkirjastama. ID-kaardiga allkirjastamise ja krüpteerimise kohta loe lähemalt sertifitseerimiskeskuse kodulehelt.

Taotluses peab olema:

 • taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi
 • selgelt sõnastatud sisu
 • esitamise kuupäev ja taotleja allkiri
 • selgitus, mil viisil soovid taotlusele vastust saada ning vastamiseks vajalikud kontaktandmed
 • muud taotluses näidatud andmed

Taotluse võib esitada:

 • kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee
 • ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@kra.ee
 • kirja teel aadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn
 • tuues selle käsipostiga meie esindusse Tallinnas Aiandi 15 või Tartus Puiestee 114c
 • ameti esindajale terviseseisundi hindamisel viibides

Taotlusele vastame kirjalikult 14 tööpäeva jooksul. Kui vastamistähtaeg on pikem, siis on see märgitud teate või taotlusvormi kirjelduse juurde. Kaitseressursside Amet väljastab kõik vastused ja tõendid eesti keeles. 

Üldine

Vorm nr 1. Kiri

Kasutage kirja vormi, kui soovite vabas vormis Kaitseressursside Ameti poole pöörduda.

Aja- ja asendusteenistus, kaitseväekohustus

Vorm nr 2. Kutsealuse taotlus ajateenistusse asumiseks

Kutsealusena on Sul võimalus asuda ajateenistusse omal algatusel. Selleks vali kaitseväeteenistuse veebis endale sobiv terviseseisundi hindamise aeg ja koht või esita taotlus siit alla laetaval vormil.

 • Pärast taotluse esitamist kutsutakse Sind esimesel võimalusel terviseseisundi hindamisele ja ajateenistusse.

  Ajateenistusse asumise aega planeerides arvesta, et ajateenistusse kutsutakse kindlaksmääratud aegadel kolm korda aastas ning enne teenistusse asumist tuleb läbida terviseseisundi hindamine. Ajateenistusse kutsumise aja ja väeosa otsustab Kaitseressursside Amet.

  Loe lähemalt

Vorm nr 3. Naise taotlus ajateenistusse asumiseks

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad asuda ajateenistusse omal soovil. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuse võtmiseks.

  Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja pikaajaline kohustus. Teisalt omandad ajateenistuses oskuse vajadusel asuda oma lähedaste, pere ja kodu kaitsele. Ajateenistuse läbinud naised on hinnatud töötajad Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Ajateenistuses omandad oskusi, mida kõik tööandjad väärtustavad.

  Loe lähemalt

Vorm nr 4. Taotlus kaitseväekohustuse võtmiseks

Kaitseväekohustuseta Eesti kodanikud saavad alates 18. eluaastast võtta kaitseväekohustuse. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kaitseväekohustust ei pea võtma kodanikud, kellel see kohustus juba on, näiteks kutsealused ajateenistusse asumiseks. Viimasel juhul tuleb täita vorm nr 9: kutsealuse taotlus ajateenistusse asumiseks.

  Kaitseväekohustusest ei saa pärast selle võtmist loobuda. Kaitseväekohustuse võtnul on teiste kaitseväekohustuslastega sarnased õigused ja kohustused, sh kohustus läbida ajateenistus või osaleda õppekogunemistel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 5. Taotlus ajateenistuse asendamiseks korralise asendusteenistusega

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbima korralise asendusteenistuse. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Taotluses tuleb ära tuua selged ja mõjuvad põhjused, miks soovitakse ajateenistuse asemel läbida korraline asendusteenistus. Taotluse võib esitada igal ajal, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise kuupäeva.

  Taotluse rahuldamisel teatab Kaitseressursside Amet Sulle korralisse asendusteenistusse kutsumise aja ja teenistuskoha hiljemalt 30 päeva enne korralise asendusteenistuse algust.

  Loe lähemalt

Ajapikenduse taotlused

Vorm nr 7. Ajapikendus õpinguteks sisekaitseakadeemias

Ajapikendust on õigus taotleda sisekaitseakadeemia politsei-, piirivalve- või päästeerialal kõrghariduse omandamiseks. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb Kaitseressursside Ametile esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust on õigus saada kuni õpingute nominaalkestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks. Õigus ajapikendusele lõpeb õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 8. Ajapikendus õpinguteks arsti või õe erialal

Ajateenistusse ei kutsuta arsti või õe erialal õppivat üliõpilast, kui ta esitab Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Välisriigi kõrgkoolis õppima asunud üliõpilane peab koos taotlusega esitama ka õppeasutuse tõendi immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta. Õppe nominaalkestuse ületamisel tuleb esitada õpingute jätkumise kohta täiendav tõend igal lisaõppeaastal.

  Loe lähemalt

Vorm nr 9. Ajapikendus välisriigis üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks välisriigis. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga tuleb esitada Kaitseressursside Ametile pärast kutsealusena arvele võtmist või õpingute alustamisel.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on õpingute lõpetamise või katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 21-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 10. Ajapikendus õpinguteks välisriigi kõrgkoolis

Ajapikendust on õigus taotleda kõrghariduse omandamiseks välisriigis, kui Sind on kõrgkooli immatrikuleeritud keskhariduse omandamise aastal. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb esitada Kaitseressursside Ametile 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on esimese astme kvalifikatsiooni saamiseni või õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 11. Ajapikendus laste ülalpidamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda kutsealusest lapsevanema või lapse ülalpidajana, kui ülalpidamiskohustus lähtub perekonnaseadusest. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal:

  • alla kolmeaastast last
  • kahte last
  • üht last, kellel pole teisi ülalpidamiskohustusega lähedasi

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 12. Ajapikendus puudega sugulase ülalpidamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda puudega inimese sugulasel, kellel on ülalpidamiskohustus perekonnaseadusest lähtuvalt. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal raske või sügava puudega inimest, kellel ei ole teisi ülalpidamiskohustusega sugulasi. Ülalpidamisekohustus on vaid laste ja vanemate suhtes. Vanavanemate ülalpidamiseks ajapikendust ei anta.

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 13. Ajapikendus valitava kogu liikmelisuse ajaks

Ajapikendust on õigus taotleda kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks oleku ajaks. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks saamisel, kuid hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on liikmeks oleku aja lõpuni või asjaolude äralangemiseni.

  Loe lähemalt

Teated

Vorm nr 14. Teade valedest andmetest kaitseväekohustuslaste registris

Sinu andmed kaitseväekohustuslaste registris on valed? Teata Kaitseressursside Ametile õiged andmed. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kaitseväekohustuslaste registris on kaitseväekohustuslaste kontaktandmed, terviseandmed jms andmed. Sul on õigus nõuda oma registriandmete parandamist, kui need ei ole õiged.

   

  Loe lähemalt

Vorm nr 15. Elukoha- ja kontaktandmete teade

Oma elukoha- ja kontaktandmeid saad uuendada ja parandada kaitseväeteenistuse veebis. Kui Sa soovid oma andmetest meid teavitada e-posti või tavaposti teel, siis kasuta kõrval olevat vormi.

 • Teata Kaitseressursside Ametile oma elukoha- ja kontaktandmed, kui need kaitseväekohustuslaste registrist puuduvad või on valed ja sa ei saa andmeid ise kaitseväeteenistuse veebis mingil põhjusel uuendada. Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe kutsete ning teadete õigeaegne kättesaamine on oluline, sest määratud ajal terviseseisundi hindamisele ja kaitseväeteenistuskohustuse täitmisele ilmumine on kohustuslik.

  Kaitseväekohustuslasel on kohustus teatada õiged andmed Kaitseressursside Ametile viivitamatult ja kirjalikult.

  Loe lähemalt

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Kaitseressursside Ameti arst peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Vorm nr 17. Teade ajapikenduse põhjuste äralangemisest

Õigus ajapikendusele lõpeb ajapikenduse andmise põhjuste äralangemisel ning sellest tuleb Kaitseressursside Ametit teavitada. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel teate esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Teade tuleb saata Kaitseressursside Ametile viivitamatult pärast ajapikenduse põhjuste äralangemist. Näiteks kui ajapikenduse andmise aluseks oli kõrghariduse omandamine välisriigis, siis õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 18. Teade asendusteenistuskohast

Valmisolekust oma asutuses läbi viia korralist asendusteenistust võivad teatada kõik kaitseväeteenistuse seaduse alusel teenistuskohaks sobivad asutused.

 • Asendusteenistuja teenistuskoht võib olla:

  • haiglas
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses
  • Kaitseväes töö- või teenistuskohal, mis ei ole seotud sõjaväelise väljaõppega
  • sotsiaalteenuse osutaja juures
  • õppeasutuses, kus on loodud hariduslike erivajadustega õpilaste klassid
  • päästeasutuses

  Asendusteenistuja teenistuskoht ei tohi olla asutuses või isiku juures, kus ta enne korralisse asendusteenistusse asumist töötas.

  Loe lähemalt

Andmete väljastamine

Vorm nr 19. Tõend kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta

Kaitseväekohustuslane saab üldjuhul endale genereerida tõendi kaitseväekohustuse täitmise kohta kaitseväeteenistuse veebis. Kaitseressursside Amet väljastab tõendeid Eesti kaitseväes kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta.

 • Andmeid väljastatakse kaitseväekohustuslaste registrist. Tõend on eestikeelne.

  Arhiiviteatisi teenistuse kohta nõukogude armees väljastab rahvusarhiiv.

  Loe lähemalt

Vaie

Vorm nr 23. Vaie

Kui Sa ei nõustu Kaitseressursside Ameti haldusakti või toiminguga ja soovid selle ümbervaatamist, siis on Sul õigus esitada vaie.

 • Vaie tuleb esitada Kaitseressursside Ametile 30 päeva jooksul pärast haldusakti teatavakstegemist.

  Kui soovid vaidlustada Sinu terviseseisundi osas tehtud hinnangut, siis palun märka, et juhul kui külastasid pärast vaidlustatava hinnangu koostamise kuupäeva täiendavalt eriarsti, on tegu juba uute terviseandmetega. Kui uute terviseandmete kohaselt on Sinu terviseseisund muutunud, tuleb Sul teatada Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest.

  Loe lähemalt

Viimati uuendatud: 17/04/2023