Kaitseväekohustuslaste registri uuendused

Kaitseväekohustuslaste registri uuendused

registri uuendus

Kaitseväekohustuslaste registris toimunud uuendused võimaldavad viia käesoleva aasta jaanuarist läbi kaks olulist toimingut automatiseeritult:

Esimese olulise muudatusena saab registrisse sisestada sõjaväelise väljaõppe kursusi koos vajaliku infoga nagu sõjaväelise väljaõppe tase või õpitud relvasüsteem. Kursuste info alusel väljastatakse ajateenistuse lõpetanutele automaatselt elektrooniline tunnistus ajateenistuse jooksul omandatud oskuste kohta. Teine uuendus võimaldab automaatselt Transpordiametist laekuva info alusel maksta ajateenistuse lõppedes välja enne ajateenistust omandatud B-kategooria juhtimisõiguse hüvitis.

Mõlemad uuendused võimaldavad Kaitseressursside Ametil pakkuda personalihalduse teenust efektiivsemalt ja operatiivsemalt, vabastades sealjuures ressurssi muude teenuste tagamiseks. Küll aga ei ole registri arendused sellega veel lõppenud, sest ees ootavad oma järge reservteenistuse ja mobilisatsiooni korraldamiseks vajalikud arendused, mis toovad kaasa paremad võimalused reservis olevate isikutega suhtlemiseks ja nendega asjaajamise korraldamiseks.

Kaitseväekohustuslaste register on Kaitseministeeriumi valitsemisala üks riiklikest registritest, mille eesmärk on pidada arvestust kaitseväekohustuslaste, kaitseväekohustust võtta soovivate isikute, kaitseväekohustuse täitmise ning seaduses ettenähtud toimingute ja otsuste tegemise üle ning samuti tegevteenistusse asumise nõuetele vastavuse kohta.

Viimati uuendatud: 22/01/2024