Kaitseressursside Amet jätkab 11. maist arstlike komisjonidega

Kaitseressursside Ameti peadirektor Marlen Piskunov: “ Jätkame arstlike komisjonide tööd, ent teeme seda vähendatud füüsiliste kontaktidega ja isikukaitsenõudeid järgides. Meil on praegu teada ligi paarsada inimest, kes tahavad juulis ajateenistusse tulla, kuid nad ei ole käinud arstlikus komisjonis. Just neid me esmajoones komisjoni kutsumegi. Muidugi oleme valmis teenindama ka kõiki teisi kutsealuseid.“

Eelduse arstlike komisjonide töö korraldamiseks eriolukorra ajal loob 11. mail jõustuv kaitseministri määruse muudatus, mis võimaldab komisjone läbi viia paindlikumalt ja kasutada terviseseisundi hindamisel ka videosilla vahendust. Enne eriolukorra lõpetamist on komisjonide töö alustamine vajalik, et amet saaks jätkata ajateenistusse kutsumist ja juulikuise kutsumise piirarvude täitmist. Riigikaitse, mis Eestis rajaneb suuresti reservväel, peab toimima igas olukorras.

Kui varem kutsus amet ühel päeval korraga kohale 30-40 noort, siis nüüd on esialgu komisjoni ühele päevale kavandatud 16 kutsealust. Samas toimub komisjone arvuliselt rohkem ja sagedamini. Amet tagab 2+2 reegli järgimise ning isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite kasutamise. Kõik pinnad desinfitseeritakse iga kutsealuse järel.

Ümberkorraldatud komisjonis teeb vähemalt üks arst ettenähtud arstliku läbivaatuse, kuid teised eriarstid saavad vajadusel osaleda ka videosilla kaudu. Kutsealused saavad vajalikud analüüsid teha kas enne arstlikku komisjoni või pärast seda. Analüüside tegemise aeg lepitakse iga kutsealusega eraldi kokku.

Marlen Piskunov: “Eeldame, et kutsealune, kes läbib muudetud töökorraldusega komisjoni, on eelnevalt avanud arstlikule komisjonile digiloos oma terviseandmed ja täitnud ära tervisedeklaratsiooni. Samuti kutsume üles noori andma meile teada oma soovist tulla aega teenima, nii saab kutsealune oma aega paremini planeerida ja kohustuslikud toimingud kiiremini ära teha.“

Juulis ajateenistusse asuda soovijad, kes pole veel arstlikku komisjoni läbinud võiksid võtta ühendust Kaitseressursside Ametiga kas ameti Facebooki lehe postkastis või esitada taotluse „Soovin asuda ajateenistusse“ veebilehel www.kaitsevaeteenistus.ee

Tule juulis ajateenistusse!

 

Võta kohe Kaitseressursside Ametiga ühendust, kui oled vanuses 18-27 ja tahad juulis ajateenistusse asuda, kuid arstlik komisjon on veel läbimata! Selleks saada messenger’i m.me/kaitseressurssideamet kaudu sõnum enda isikukoodiga või esita www.kaitsevaeteenistus.ee kaudu taotlus “Soovin asuda ajateenistusse”. Võtame Sinuga ühendust 3-5 tööpäeva jooksul!

Kui asud juulis teenistusse, on Sul juba järgmisel aastal pagasis ajateenistusest saadud oskused ja kogemus!

Ajateenistuse korraldusest eriolukorra ajal: KKK

Kui kauaks jäävad ajateenijad väeosadesse?

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi korraldusel jäävad ajateenijad väeosadesse 17. märtsi seisuga 1. maini. Eesmärk on tagada nende turvalisus ja tervislik heaolu.

Miks kaitsevägi on sellised tegevused ja piirangud kasutusele võtnud?

Need on ennetavad meetmed, mis aitavad vältida viiruse levikut kaitseväes, kaitsevad kaitseväe isikkoosseisu, tagavad väljaõppe jätkumise ning kaitsevad Eesti elanikkonda, vähendades sadade inimeste liikumist ning sel moel viiruse levikut.

Kas ükski ajateenija ei pääse väljaloale?

Väljaloale lubatakse vaid põhjendatud erandjuhtudel.

Kas lähedased saavad ajateenijaid väeosades külastada?

Kõik väeosade külastuspäevad on tühistatud. Nende lubamist hinnatakse vastavalt olukorra arengule.

Kas üksuste väljaõpe peatub?

Praegu jätkub üksuste igapäevane väljaõpe plaanipäraselt.

Mis saab lähiaja kaitseväe õppustest ning õppusest Kevadtorm?

Kaitseväe juhataja korraldusel on tühistatud märtsikuised õppekogunemised. Aprillikuu õppekogunemiste osas tehakse otsus hiljem, edasise info põhjal. Õppuse Kevadtorm ettevalmistamine jätkub plaanipäraselt.

Kui kaua kestab karantiin ja kuidas saab ajateenijatega ühendust võtta?

Karantiini paigutatud ajateenijad ja tegevväelased jäävad sinna kaheks nädalaks. Neile tuuakse toit termostega väeosa sööklast ja jäetakse uste taha, karantiinis olijad ise jagavad toitu. Tühjad termosed desinfitseeritakse.

Kõikide ajateenijatega saab ühendust nende isiklike mobiilitelefonide kaudu, samuti on võimalik linnakusse postiga pakke saata või jätta need väeosa pääslasse.

431 noort kaitseväkke

Aasta esimene ajateenistusse kutsumine lisas kaitseväe väeosadesse üle Eesti väljaõppele kokku 431 noort, nende hulgas 5 neidu.

11 kuud vältava teenistuse läbib seekord kõige rohkem noori 1. jalaväebrigaadi üksustes, sõjaväepolitseis, 2. jalaväebrigaadis, mereväes ja toetuse väejuhatuses.

Valdaval osal noortest on keskharidus, vähem noori on jõudnud omandada kõrghariduse. Paljudel poistel on ka B kategooria juhiluba.

Ootamata Kaitseressursside Ameti kutset tuli oma riigikaitselist kohustust vabal tahtel ja endale sobivamal ajal täitma 29,8% noormeestest.

Aasta suurim ajateenistusse kutsumine on 29. nädalal, ehk 13., 14. ja 15. juulil.

Jaanuarikutses asub ajateenistusse üle 400 kutsealuse

Esmaspäeval, 27. jaanuaril, viib Kaitseressursside Amet väeosadesse väljaõppele üle 400 noore.

Kõige rohkem kutsealuseid läbib 11-kuulise teenistuse 1. jalaväebrigaadi üksustes ja sõjaväepolitseis. Värskeid ajateenijaid hakkavad välja õpetama ka 2. jalaväebrigaad, merevägi, toetuse väejuhatus ja küberväejuhatus. Vabatahtlikuna läheb ajateenistusse 6 neidu.

Seekord ja ka edaspidi asutakse jaanuaris teenistusse varasemate aastatega võrreldes neli ning juulis ja oktoobris kaks nädalat hiljem.  Varem kehtinud kutsumise aegu nihutati, et enne ajateenistusse asumist saaks sooritada sisseastumiskatsed kõrgkoolidesse ning kaitseväe väljõppetsükkel oleks paremini kooskõlas kõrgkoolide õppekorraldusega.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet kutsealuseid ajateenistusse 29. nädalal.

Ameti töötajad pälvisid teenetemärgid

Kaitseressursside Ameti töötajaid Merle Peedosoni ja Heidi Toomset autasustati Kaitseministeeriumi kuldrinnamärgiga: Merle Peedosoni olulise panuse eest kutsealuste ajateenistusse võtmise süsteemi arendamisel ja toimimise tagamisel ning Heidi Toomset pikaajalise ja olulise panuse eest Kaitseväe värbamistegevuse arendamisel ja töös hoidmisel.

Kaitseminister Jüri Luik andis teenetemärgid riigikaitsesse silmapaistvalt panustanud inimestele üle Vabadussõja alguse aastapäevale pühendatud aktusel Lauluväljaku klaassaalis. Minister tänas kõiki teenistuse ja teenete eest ning avaldas lootust, et kolleegide austus ja tänutunne annab head hoogu, et riigikaitset tublisti edasi viia ja toetada.

Vaata fotosid tseremooniast.

Vaata täisnimekirja teenetemärgi saanutest.

Aktuaalne Kaamera tutvustas kaitseväeteenistuse veebi

Aktuaalne Kaamera andis ülevaate kaitseväeteenistuse veebist ja selle võimalustest. Klippi saab järele vaadata siit www.err.ee/1005121/amet-loi-ajateenijatele-iseteeninduskeskkonna ja loo kokkuvõtet ERR portaalis siit www.err.ee/1005121/amet-loi-ajateenijatele-iseteeninduskeskkonna.

Riigikaitselist kohustust asus kaitseväes täitma 1083 noort, neist omal algatusel 52,4%

Aasta viimase kutsumisega läks 30. septembril ja 1. oktoobril kaitseväkke 8-kuulisele väljaõppele kokku 1083 uut ajateenijat, sealhulgas 6 neidu.

1. jalaväebrigaadis alustas ajateenistust 555 noort, nende seas 3 neidu. 2. jalaväebrigaadi suundus 363 ajateenijat, sealhulgas 3 neidu. Toetuse väejuhatus sai väljaõppele 85 ja küberväejuhatus 80 noort.

Suurel hulgal noortest on B-kategooria juhiluba, mõnel üksikul ka C-kategooria. Valdav osa teenima asunuist on kesk- ja põhiharidusega.

Lõppenud kutsumine oli erakordne selle poolest, et 52,4% kutsealustest tuli ajateenistusse omal algatusel. Juulis oli omal algatusel teenistusse asunute protsent 40,5 ja jaanuaris 31,5.

Välisriikidest saabus aega teenima seekord 23 noormeest. Neist enim lähiriigist Soomest, aga tuldi ka Suurbritanniast, Ühendriikidest, Kanadast, Norrast, Kreekast ja Küproselt.

Aastakokkuvõttena on Kaitseressursside Amet toimetanud kaitseväkke ajateenistusse 3336 noort, sealhulgas 38 neidu.

Järgmise ajateenistusse kutsumise viib Kaitseressursside Amet läbi tuleva aasta jaanuari 5. nädalal.

Üle tuhande kutsealuse läheb ajateenistusse

30. septembril ja 1. oktoobril alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust enam kui tuhat kutsealust.

Aasta viimase kutsumisega alustavad noored 8-kuulist väljaõpet. Selle lõppedes saab kaitsevägi juurde täiendust oma üksuste reakoosseisu jaoks.

Valdav osa noori siirdub väljaõppele 1. ja 2. jalaväebrigaadi, aga ka toetuse väejuhatusse ning staabi- ja sidepataljoni.

Aega teenima plaanib vabatahtlikult tulla ka kuus neidu, kelle teenimiskohad on samuti 1. ja 2. jalaväebrigaad.

Kaitsevägi sai väljaõppele 1842 noort

Kaitseressursside Amet viis juulikuu algul ajateenistusse 1842 noort, sealhulgas 27 neidu.

Ootamata ära Kaitseressursside Ameti kutset tegi taotluse asuda ajateenistusse 40,5% noormehi. Ja see teeb jätkuvalt rõõmu. Kui kohustus riigi ees täidetud, on aeg edasist karjääri ja pereelu planeerida.

11-kuulist väljaõpet alustas kõige rohkem noormehi (994) 1. jalaväebrigaadis. 2. jalaväebrigaad sai 374 ajateenijat. Veidi vähem noori läks toetuse väejuhatusse, sõjaväepolitseisse, staabi- ja sidepataljoni. Neiud alustasid ajateenistust 1. ja 2. jalaväebrigaadis, toetuse väejuhatuses ja sõjaväepolitseis.

Juulikutsumise eripäraks oli projekt „Klassiga ajateenistusse“, mille raames läksid ühest klassist noormehed ja mõni neiugi koos aega teenima Paide gümnaasiumist, Rakvere gümnaasiumist, Pärnu Sütevaka gümnaasiumist ja Tabasalu gümnaasiumist. Tunnustust väärib siinjuures nende koolide riigikaitseõpetajate hea töö. Turvaline ja toetav keskkond peaks noortel aitama paremini kohaneda uute oludega.

Sadakond noort tegi kaasa laulu- ja tantsupeol. Pidu sai peetud ja nemad alustasid kokkuleppel laulupeo sihtasutuse, KRA ja väeosadega oma ajateenistust 8. juulil. Nüüd saab kinnitada, et kõik laulupeolised jõudsid õigel ajal kohale ja seegi kord õnnestus koostöö igati.

Välisriikidest tuli ajateenistusse seekord 6 noormeest Soomest.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 40. nädalal – 30. septembril ja 1. oktoobril.

 

Lisainfo:
Anne Osvet
avalike suhete nõunik
717 0768 / 513 1924
anne.osvet@kra.ee

 

Ajateenistust alustab ligi 1800 kutsealust

Järgmisel nädalal – 1., 2. ja 3. juulil – alustavad Kaitseressursside Ameti kutsel üle Eesti ajateenistust ligi 1800 kutsealust. Vabatahtlikuna tahab aega teenima tulla eeldatavalt ka ligi kolmkümmend neidu.

Seekordse suvise kutsumise eripära on see, et projekti „Klassiga ajateenistusse“ raames lähevad üle Eesti nelja gümnaasiumi lõpuklasside noored üheskoos aega teenima. See loob neile turvalise ja tuttavama tunde ning uutes oludes kohanetakse paremini.

Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja Peep Tambets: “Neid noori, kellel gümnaasiumi lõppedes on kindel soov kohe kohustuslik ajateenistus läbi teha, tuleb igati tunnustada. Nad saavad väärtuslikke kogemusi, mille pinnalt oma edasist elu ja karjääri planeerida. Nemad ei jää meie kutset ootama vaid annavad oma soovist vaba tahte taotlusega märku.“

Selles kutsumises on vabatahtlikke taas kolmandiku jagu.

Kuna on ka üldlaulu- ja tantsupeo aasta, siis noored, kes peol esinevad ja eelnevatest üldproovidest osa võtavad, saavad ajateenistusse minna nädal hiljem. Väeosad ootavad neid teenistuskohtadesse 8. juulil. Kokku on niisuguseid noori sadakond.

Eelmine taoline koostööprojekt laulupeo sihtasutuse, kaitseväe ja KRA vahel neli aastat tagasi läks edukalt. Kõik hiljem liituma pidanud noored jõudsid ka väeosadesse ning kellelgi ei jäänud pidu pidamata.

Juulikuine teenistusse kutsumine on arvukaim ja 11 kuuks asuvad kaitseväes väljaõppele peamiselt gümnaasiumi või kõrgkooli lõpetanud noored. Neist saab kaitseväele tubli täiendus ülemate ja spetsialistide näol.

Kõige rohkem noori suundub väljaõppele 1.jalaväebrigaadi, veidi vähem noori läheb 2.jalaväebrigaadi,toetuse väejuhatusse, staabi- ja sidepataljoni ning sõjaväepolitseisse.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 40. nädalal – 30. septembril ja 1. oktoobril.

Ameti peadirektorina alustab tööd Marlen Piskunov

Täna, 22. mail, alustab Kaitseressursside Ameti peadirektorina tööd Marlen Piskunov. Ametisse asunud peadirektori hinnangul on KRAl riigi kaitsevõime tagamisel ja kodanike kaitsetahte kujundamisel oluline roll ning ameti eesmärkide saavutamist peab toetama õigeaegne ja asjakohane kommunikatsioon.

Marlen Piskunov rõhutab, et KRA on teenäitaja noore suundumisel tsiviilelust militaarmaailma ning amet peab selleks looma võimalikult sujuva ja lihtsa protsessi, liigsete bürokraatlike protseduurideta. “Selleks tuleb kindlasti värske pilguga üle vaadata arstlike komisjonide töö.”

Teise olulise valdkonnana tõstab Piskunov esile uute teenistujate värbamise kaitseväkke. Eduka värbamistöö võtit näeb ta ennekõike heas koostöös kaitseväega: kui on selged kaitseväe vajadused, siis sellest lähtudes tuleb leida kõige sobivamad inimesed erinevatele ametikohtadele. Erialaspetsialistide värbamisel peab peadirektor kindlasti vajalikuks tihedat koostööd kutseõppeasutuste ja kõrgkoolidega. Värbamisvälja laiendamise huvides on aga oluline kasvatada naiste huvi kaitseväeteenistuse vastu.

Viimase olulise valdkonnana toob Piskunov välja riigikaitselised sundkoormised, kus ametil tuleb esmalt välja selgitada objektid, mida on riigikaitse huvides vaja sundkoormata ning seejärel tuleb sellest teavitada nende omanikke. Siin rõhutab ta põhjaliku selgitustöö ja läbimõeldud kommunikatsiooni vajalikkust.

Marlen Piskunov on varem töötanud rahandusministeeriumis riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhatajana, kultuuriministeeriumi õiguse ja varahalduse asekantslerina, kaitsepolitseiametis erinevatel ametikohtadel, olnud siseministeeriumi õigusosakonna nõunik ja politseiameti personaliosakonna juhtivinspektor.

Marlen Piskunov on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna.

Kaitseväeteenistuse aruanne: teenistuses on rekordarv tegevväelasi

Vabariigi Valitsus sai täna ülevaate kaitseväeteenistuse aruandest, mille järgi suurenes möödunud aastal rekordiliselt tegevväelaste arv ning langes järsult ajateenistuse katkestanute protsent.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on möödunud aasta kõige märkimisväärsem tulemus tegevväelaste arvu kasv 135 võrra ehk kokku 3422ni, mis ületab aastaks planeeritud eesmärki 12 inimese võrra.

„See kasv näitab, et viimastel aastatel rakendatud meetmed, nagu tegevväelaste keskmise palga tõstmine 33 protsenti kõrgemaks Eesti keskmisest palgast, kannavad oma esimesi vilju,“ märkis Luik.

„Sama oluline on ajateenistuse katkestamise vähenemine poole võrra,“ lausus Luik. Möödunud aastal langes ajateenistusest välja 11,4 protsenti, 2017. aastal 18,8 ning aastal 2016 20% ajateenijatest.

Kehtivatele tervisenõuetele vastas möödunud aastal enam kaitseväekohuslasi kui tunamullu – 43 protsenti.

Ühtlasi asub kolmandik ajateenistusse vabatahtlikult ning eelistab seda teha vahetult pärast keskkooli. Näiteks täitsid kaitseväekohustust koos ühe lennu lõpuklassi õpilased Rakvere Gümnaasiumist.

Möödunud aastal tegi Vabariigi Valitsus kaitseministri ettepanekul otsuse tõsta sellest aastast ajateenija lapse toetus kuuekordseks ehk 50 eurolt 300le kuus. Tõsteti ka reservõppekogunemisel osalemistasu.

Mullu asus aega teenima 3376 meest ja 27 naist, mis ületas Kaitseressursside Ametile seatud aastaeesmärki.

Naiste kaitseväeteenistuse teabepäevade korraldamise, ajateenijate töövarjutamise ning klassiga ajateenistusse kutsumisega jätkatakse ka käesoleval aastal.

Vt aruannet

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee

Kaitseressursside Ametit hakkab juhtima Marlen Piskunov

Kaitseminister Jüri Luik kinnitas oma käskkirjaga Kaitseressursside Ameti uueks peadirektoriks Marlen Piskunovi, kelle valis avalikul konkursil välja tippjuhtide valikukomisjon.

Piskunovi ametiaeg algab 22. mail 2019 ja kestab 21. maini 2024.

Marlen Piskunov töötab praegu rahandusministeeriumis riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja ametikohal.

Piskunov on varem töötanud kultuuriministeeriumi õiguse ja varahalduse asekantslerina, Kaitsepolitseiametis erinevatel ametikohtadel,
olnud siseministeeriumi õigusosakonna nõunik ja Politseiameti personaliosakonna juhtivinspektor.

Marlen Piskunov on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.

Lisainfo:

Anne Osvet
anne.osvet@kra.ee
717 0768 / 513 1924

 

Teenistusse asus 411 noort

Aasta alguses alustas teenistust kokku 411 noort, nende hulgas 5 neidu.

Kõige rohkem noori läbib 11-kuulise teenistuse seekord sõjaväepolitseis. Arvukalt noormehi asus teenima ka 1. jalaväebrigaadi üksustes, toetuse väejuhatuses, 2. jalaväebrigaadis, mereväes ning staabi- ja sidepataljonis.

Enamik noori on keskharidusega, veidi vähem on kõrgharidusega noormehi. Suurel osal teenistust alustanutest on B-kategooria juhiluba. Omal algatusel otsustas riigikaitselise kohustuse endale sobival ajal läbi teha üle 31 % noormeestest.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet noormehi ja neide ajateenistusse 27. nädalal.

Ameti Tallinna esinduse aadress muutub

31. augustil muutub Kaitseressursside Ameti Tallinna esinduse aadress. Uus aadress on Aiandi 15, asukoht ei muutu ja ka sihtnumber jääb samaks. Aadressivahetuse tingib Tallinna linnavalitsuse korraldus, millega korrastatakse piirkonna aadresse.

24. ja 25. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu

24. ja 25. mail ei toimu kutsealuste vastuvõttu. Avaldused, taotlused jm dokumendid on võimalik jätta valvelauda.

4.-6. oktoobril Kaitseressursside Amet kolib

4.-6. oktoobrini ei toimu kolimise tõttu Kaitseressursside Ameti Tallinna esinduses Maneeži 3 kutsealuste vastuvõttu. Alates 9. oktoobrist alustab Kaitseressursside Amet tööd uues asukohas Tammsaare tee 118c ning Maneeži kontor suletakse.

Kolimisperioodil 4.-6. oktoobrini palun esitage taotlused ja avaldused Maneeži 3 valvelauda.

Ameti Tartu esindus aadressil Puiestee 114c töötab tavapäraselt.

Vabandame ebamugavuste pärast ja olete oodatud meie uude esindusse Tammsaare teel!

18. ja 19. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu

18. ja 19. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu. Taotlused ja avaldused saate esitada valvelauda.

Tartus 11. aprillil kutsealuste vastuvõttu ei toimu

Tartus 11. aprillil kutsealuste vastuvõttu ei toimu. Taotlused ja avaldused saate esitada valvelauda.

Kaitseminister tunnustab riigikaitseõpetajaid stipendiumiga

Kaitseminister Margus Tsahkna kinnitas täna riigikaitseõpetajate 2017. aasta stipendiumi tulemused, millega antakse 12le silmapaistvale riigikaitseõpetajale kuni 2000 euro suurune stipendium.

Riigikaitseõpetajate 2017. aasta stipendiumi pälvisid pälvisid Taavi Tuisk (Kuressaare Ametikool), Henry Lillipuu (Lasnamäe Gümnaasium), Alar Olup (Keila Kool), Jüri Tõnisma (Paldiski Ühisgümnaasium ja Tallinna Nõmme Gümnaasium), Tiit Kaber (Tartu Kutsehariduskeskus), Andrus Kahr (Kiili Gümnaasium), Kainar Kruus (Tallinna Reaalkool), Jaanika Ojakõiv (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium), Tanel Viks (Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Tallinna Saksa Gümnaasium), Kuldar Kurvits (Narva Keeltelütseum ja Narva Kesklinna Gümnaasium), Rein Tammik (Eesti Merekool, Kallavere Keskkool ja Maardu Gümnaasium) ning Ahto Mäeots (Paide Gümnaasium).

Kaitseminister Margus Tsahkna sõnul annavad enam kui 100 riigikaitseõpetajat iga-aastaselt suure panuse selleks, et anda tuhandetele koolinoortele edasi riigikaitsega seotud teadmisi ja oskusi.

„Noorte isamaaline kasvatus on oluline, et tõsta nende teadlikkust ja arusaama meie riigikaitsest ning sellest, et meie riiki on võimalik ka tegelikkuses kaitsta. Riigikaitseõpetusel on koolides tänuväärne roll nii üldise maailmapildi avardamise kui ka kaitsetahte kasvatamise mõttes. Tihtipeale teevad riigikaitseõpetajad seda tööd oma vaba aja arvelt ning seetõttu väärivad kõik riigikaitseõpetajad, mitte ainult stipendiumisaajad meie tänu ja tunnustust,“ ütles Tsahkna.

Riigikaitseõpetajate stipendium on mõeldud parimate ja silmapaistvate riigikaitseõpetajate motiveerimiseks ja tunnustamiseks. Kokku esitati riigikaitseõpetajate 2017. aasta stipendiumi saamiseks 20 taotlust, millest parimad valis välja Kaitseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseressursside Ameti ja Kaitseliidu esindajatest koosnev hindamiskomisjon. Stipendiumit antakse välja alates 2015. aastast.

Sel õppeaastal õpetatakse riigikaitseõpetust enam kui 150 gümnaasiumis ja kutsekoolis.

Lisainfo:

Andres Sang
pressiesindaja
press@kaitseministeerium.ee
Telefon: 717 0167
Mobiil: 56 481 759

Tartu arstlik komisjon asub nüüdsest TÜ polikliinikus

Kaitseressursside Ameti Tartu arstlik komisjon asub nüüdsest Tartu Ülikooli polikliinikus aadressil L. Puusepa 1a, IV kr kab nr 4087.

406 noort alustas väljaõpet kaitseväes

Jaanuari esimesel nädalal alustas kaitseväe väeosades 11-kuulist ajateenistust 406 noort, sealhulgas 5 neidu.

Teenistust alustati pataljonides üle Eesti, kõige enam noori asus väljaõppele vahipataljonis. Viis neidu alustasid teenistust 1. jalaväebrigaadi üksustes.

Valdavalt olid ajateenistusse asunud noormehed keskharidusega.

Järgmisel korral kutsub Kaitseressursside Amet kutsealuseid kaitseväkke 27. nädalal.

Ajateenistust alustas 1159 kutsealust, neist 12 neidu

Kaitseressursside Ameti kutsel asus lõppeval nädalal ajateenistusse 1159 kutsealust ja vabatahtlikult 12 neidu.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: “Tunnustan kõiki neid noormehi, kes asusid vabatahtlikuna oma kohustust riigi ees täitma. Neid oli seekordses kutses 40%.
Need noored on üles näidanud küpsust, sest täites esmalt oma kohustuse riigi ees, saavad nad seejärel planeerida edasist elu, õpinguid ja karjääri. Vabatahtlike suur osakaal annab eelduse ka nende noormeeste edukamaks väljaõppeks kaitseväes“.

Vabatahtlikeks loetakse need noormehed, kes ära ootamata Kaitseressursside Ameti kutset avaldavad ise soovi ajateenistusse tulla.

Enim noormehi suundus aega teenima Kuperjanovi jalaväepataljoni, 1. jalaväebrigaadi ja Viru jalaväepataljoni. Kõik 12 neidu alustasid väljaõpet 1. jalaväebrigaadis.

Valdav osa ajateenistust alustanutest on kesk- ja põhiharidusega noored ja neist saavad 8-kuulise väljaõppe järel väeosade reakoosseisu liikmed.

Välisriikidest saabunud kutsealuseid oli seekord kokku 10, neist enim lähiriigist Soomest, aga tulijaid oli ka Ameerika Ühendriikidest, Norrast, Suurbritanniast, Kanadast ja mujalt.

Kuna see oli jooksva aasta viimane ajateenistusse kutsumine, siis aastas asus väljaõppele kokku 3305 kutsealust, nende seas vabatahtlikult 33 neidu.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet noormehi ja neide ajateenistusse 2017. aasta esimesel nädalal.

Algab selle aasta viimane ajateenistusse kutsumine

3. ja 4. oktoobril alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust üle tuhande noormehe ja vabatahtlikuna ka kümmekond neidu.

Aasta kolmanda ja viimase ajateenistusse kutsumise ajal alustavad kutsealused 8-kuulist väljaõpet, mille järel saab kaitsevägi nende näol täiendust üksuste reakoosseisu jaoks. Valdav osa kutsealustest ja ka vabatahtlikest neidudest alustab väljaõpet 1. ja 2. jalaväebrigaadis.

Reservarmee ja Eesti riigi esmase kaitsevõime aluseks on väljaõpe ajateenistuses. See annab noortele põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana.

Kolmandik tulevasi allohvitsere asus ajateenistusse omal algatusel

Eelmisel nädalal alustas ajateenistust 1786 noort, sealhulgas 16 neidu. Enamik neist saab 11 kuu jooksul jao- või reservrühmaülema väljaõppe.

Kaitseressursside Amet on kutsumise tulemustega rahul, sest omal algatusel asus kohustust täitma 569 noort ehk 32%.

Aasta-aastalt on omal algatusel teenistusse asuvate kutsealuste osakaal olnud 30% ringis ja see annab tunnistust, et riigi kaitsevõimel on olemas tugev vundament motiveeritud noorte näol.

Suvine kõige arvukam kutse on valdavalt allohvitseride kasvulava: 11-kuuline väljaõpe annab hea juhtimiskogemuse ja mitmekülgsed oskused.

Teadlikud noored teevad taotluse asuda ajateenistusse juba lõpuklassis ja läbivad teenistuse kohe pärast gümnaasiumi. Nii on hiljem vabad käed edasiõppimise ja karjääri planeerimiseks.

Valdav osa juulikutse noortest on kesk- ja kõrgharidusega.  Kõige rohkem asus noori väljaõppele 1. jalaväebrigaadis, Kuperjanovi jalaväepataljonis, Viru jalaväepataljonis, logistikapataljonis ja vahipataljonis.

Neidude väljaõpe toimub Kuperjanovi jalaväepataljonis ja 1. jalaväebrigaadis.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 40. nädalal ehk 3. ja 4. oktoobril.

Tehniline tõrge e-posti töös

17. juunist 20. juunini esines tõrkeid krainfo@kra.ee e-postkasti töös. Kui saatsite sel perioodil kaitseressursside ametile nimetatud aadressil kirja ning tagasisideks saite veateate, siis palun saatke oma kiri uuesti. Kuna tehnilised probleemid on nüüdseks lahendatud, võite oma kirja uuesti saata krainfo@kra.ee aadressil.  Vabandame ebamugavuste pärast!

Tallinnas 31. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu

Tallinnas 31. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu. Taotlused ja avaldused saate esitada valvelauda.

19. ja 20. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu

19. ja 20. mail kutsealuste vastuvõttu ei toimu. Taotlused ja avaldused saate esitada valvelauda.

Statistikaamet tunnustas Kaitseressursside Ametit hea koostööpartnerina

Statistikaamet valis 2015. aasta andmeesitajaks HKScan Estonia AS-i, statistikasõbralikuks andmekogupartneriks Kaitseressursside Ameti ja statistikasõbralikuks teaduspartneriks Rivo Noorkõivu.

„Aasta parimate tiitleid annab Statistikaamet välja teist aastat ja soovime sellest teha traditsiooni, mille abil väärtustame andmeesitajate, teaduspartnerite ja andmekogupartnerite tööd ja toome parimaid teistele eeskujuks,“ selgitas Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup.

Suurettevõtted täidavad mitmeid küsimustikke ja annavad seeläbi olulise panuse usaldusväärse riikliku statistika valmimisse. „Eelmise aasta parimaks andmeesitajaks valitud HKScan Estonia AS on silma paistnud eeskujuliku andmete esitamise ja pikaajalise meeldiva koostööga, mistõttu soovime ettevõtet andmeesitajate seas esile tõsta,“ sõnas Oopkaup.

Statistikaamet kasutab statistikatööde tegemisel ka riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudesse kogutud andmeid, kui nende andmete alusel on võimalik teha riikliku statistika kvaliteedikriteeriumidele vastavat statistikat. 67% statistikatööde puhul kasutab Statistikaamet andmekogude andmeid. Aasta andmekogupartneri tiitliga soovib Statistikaamet tunnustada ameti töö sujuvale ja tõrgeteta toimimisele kõige rohkem kaasa aidanud asutust ja tuua välja parimaid lahendusi. Sel aastal otsustati tiitliga pärjata Kaitseressursside Ametit, kellele kuulub kaitseväekohustuslaste register. „Registripõhise rahvaloenduse ettevalmistustööde tulemusena on Kaitseressursside Amet taganud loendustööks nüüdisaegse, turvalise ja kvaliteetse andmeedastuse Statistikaametile,“ selgitas Statistikaameti registripõhise rahvaloenduse meeskonna juht Diana Beltadze. „Pikaajaline hea koostöö kaitseväekohustuslaste registripidajaga on alguse saanud juba eelmiste loenduste ettevalmistamiste käigus.“

Aasta teaduspartneri tiitli väljaandmisel keskendutakse lõpptulemusele ehk avaldatud teadustöödele ja nende teemadele, levikule, kasutatavusele ja olulisusele Eesti ühiskonnas. “Inimgeograaf Rivo Noorkõivu soovime tunnustada tema panuse eest riikliku piirkondliku statistika arendamisse ja kindlasti on oluline märkida ta tööd kohaliku omavalitsuse võimekuse indeksi arvutamisel. Pole palju töid, kus riiklik piirkondlik statistika leiaks nii tarka ja süsteemset kasutamist,“ selgitas Oopkaup. „Soovime Rivo Noorkõivu tänada ka Statistikaameti väljaannetesse kirjutatud ülimalt sisukate artiklite eest,“ lisas ta.

Parimate koostööpartnerite tiitlid anti üle täna, 24. märtsil 2016 Statistikaameti üldkoosolekul.

21. märtsil võib olla häiritud üldtelefoni töö

21. märtsil teostab Telia hooldustöid ning seepärast võib ameti üldtelefoni 717 0700 töös esineda häireid.

Tõrgete korral palun võtke ametiga ühendust telefonil 717 0750.

Margus Pae: Toetades riigikaitseõpetust investeerime kaitsetahtesse

Kaitseressursside Amet eraldas riigikaitset õpetavatele koolidele riigieelarvelist toetust 448 730 eurot. Raha eraldati riigikaitselaagrite ja õppekäikude korraldamiseks ning õppevahendite ostmiseks.

Riigikaitset õpetatakse enam kui 150 koolis üle Eesti. Riigikaitselaagrites on alati osalejaid hulgaliselt ja noorte endi hinnang laagripäevadele on väga kiitev. Tänavu on riigikaitselaagritesse oodata üle 5300 noore.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae hinnangul on riigikaitseõpetus on üks paremaid investeeringuid meie kaitsetahtesse: “Eesti iseseisvus sõltub meie kõigi valmisolekust selle eest seista ja seda tuleb mõista juba varakult. Seepärast on riigikaitseõpetus meie laiapindse riigikaitse prioriteet“.

Riigikaitseõpetus on kaitsetahet ja riigi iseseisvust väärtustav gümnaasiumi valikaine, mida toetavad Kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet, Kaitsevägi ja Kaitseliit. Selles teistmoodi koolitunnis on parimal moel ühendatud isamaaline kasvatus, praktilised oskused ja riigikaitselaagri kordumatud elamused. Lisaks rahalisele toetusele abistatakse koole ka asjatundlike ja pühendunud riigikaitseõpetajate või instruktorite leidmisel.

Tegevväelaseks Scoutspataljoni – on sinus terast?

25. jaanuaril algab Kaitseressursside Ameti ja Scoutspataljoni värbamiskampaania, mis kutsub Scoutspataljoni ridadesse mehi ja naisi, kelle siht on tegevväelase karjäär.

Lisaks uute tegevväelaste värbamisele on kampaania üks eesmärk tutvustada kaitseväeteenistuse mitmekülgsust. Scoutspataljon annab tegevväelastele hea väljaõppe ja tagab korraliku varustuse. Eelkõige oodatakse kandideerima parameediku, kuulipilduri ja nooremallohvitseri ametikohtadele.

Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Andrus Merilo ootab Scoutspataljoni ridadesse sihikindlaid inimesi, kellele on oluline stabiilsus: „Tegevväelase ameti populaarsus on viimastel aastatel näidanud tõusutrendi. Usun, et Scoutspataljoniga liitumine on ametialaselt hea valik, mida kahetsema ei pea.“

Sel aastal alustab Scoutspataljon üleminekut lahingumasinatele CV9035, et tagada pataljoni manöövrivabadus, suurem tulejõud ja parem kaitstus.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega manööverüksus, mis on võimeline iseseisvaks lahingutegevuseks. Scoutspataljoni kõrge valmidusaste ja kiirreageerimisvõimekus annab vajadusel võimaluse kasutada üksust NATO, Euroopa Liidu või ÜRO juhitavatel rahvusvahelistel operatsioonidel. Pataljoni esmane prioriteet on arendada isikkoosseisu erialaseid ning lahingulisi oskusi, milleks Scoutspataljon pakub maailmatasemel professionaalset väljaõpet.

Scoutspataljoni värbamiskampaania kestab kolm nädalat ja kõnetab noori vahetult interneti kanalite kaudu. Ka sel aastal rakendatakse internetikanalites erilahendustega videobännereid, mis on varasemate kampaaniate uuringute põhjal kõige efektiivsemad lahendused.

Värbamiskampaania leht www.elukutse.ee/scouts. Scoutspataljoni kohta leiab infot www.mil.ee/et/kaitsevagi/maavagi/1-jalavaebrigaad/scoutspataljon

Ajateenistusse asus ligi 350 noort

Alanud aasta esimene ajateenistusse kutsumine oli igati edukas ja omal tahtel saabus aega teenima kolmandik kutsututest.

„Jätkuvalt annab vabatahtlike 30 %-line osakaal tunnistust noorte inimeste sihikindlusest ja küpsusest oma elu ning karjääri kujundamisel. Mul on hea meel, et noored on otsustanud sedavõrd teadlikult täita oma riigikaitselist kohust ja soovin neile edu väljaõppel ja teenistuses,“ tõdes Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae.

Kõige enam kutsealuseid alustas 11-kuulist väljaõpet vahipataljonis ja 1. jalaväebrigaadi üksustes. Veidi vähem noormehi saavad väljaõppe Viru jalaväepataljonis, mereväes, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja Kalevi jalaväepataljonis.

Ajateenistust alustas 1. jalaväebrigaadi üksustes vabatahtlikuna ka 5 neidu.

Valdav osa noormehi on keskharidusega, veidi vähem on kõrghariduse ja põhiharidusega noori mehi. Enamusel kutsealustest on B-kategooria juhiluba.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet kutsealused kaitseväkke 27. nädalal.

Selle aasta ajateenistusse kutsumise eesmärk täideti

Kaitseressursside Ameti kutsel asus eelmisel nädalal ajateenistusse 1235 kutsealust ja 3 neidu.

Äsja lõppenud kutsumine oli selle aasta kolmas ja ühtlasi viimane. Teenima asuti 8 kuuks ning selle aja jooksul õpetatakse välja üksuste reakoosseis.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: „Ma tunnustan kõiki noormehi, kes asusid oma kohustust riigi ees täitma vabal tahtel. Neid oli seekord rohkem kui kunagi varem. Niisuguste noorte meeste küpsus teeb tõsiselt heameelt, sest nemad on aru saanud, et ajateenistuskogemus aitab neil paremini koostada oma edasisi eluplaane. Mida suurema tahtega kutsealused ajateenistusse lähevad, seda suurem on eeldus nende edukaks väljaõppeks kaitseväes.“

Vabal tahtel alustanud noormehed avaldasid oma taotlusega soovi tulla aega teenima enne ametipoolset arstliku komisjoni kutset.

Suurima hulga kutsealuseid sai lõppeval nädalal Kuperjanovi jalaväepataljon, järgnesid Viru ja tagalapataljon ning teised väeosad vastavalt vähem. 2 neidu alustas ajateenistust õhutõrjepataljonis ja 1 pioneeripataljonis.

Valdav osa ajateenistust alustanutest on keskharidusega (733), põhiharidusega on 453 ja kõrgharidusega 27 noormeest.

Varasem vabatahtlike osakaal on tänavu olnud 30% ja 31%. Oktoobrikutses oli vabatahtlikke 41%.

Ajateenistusse kutsumise eesmärk sai seega täidetud. Ühtekokku alustas 2015. aastal ajateenistust 3349 kutsealust, sealhulgas vabatahtlikult 17 neidu.

Järgmine kord kutsub Kaitseressursside Amet noormehi ajateenistusse 2016. aasta 1. nädalal.

Suvises kutses alustasid ajateenistust tulevased ülemad

Eelmisel nädalal alustas ajateenistust 1797 noort, sh 10 neidu. Suurem osa teenistusse asunud noortest saab 11 kuu jooksul jao- või reservrühmaülema väljaõppe.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae on kutsumise tulemustega rahul: „Eesmärgid said täidetud ning Eesti iseseisva kaitsevõime järelkasv on tagatud.“ Lisaks headele tulemustele rõhutab Margus Pae, et just suvine kutse on peamine ohvitseride kasvulava ning seetõttu paljude noorte teadlik valik: „Kui tahetakse ajateenistusest võtta maksimum, tullakse teenistusse suvel – saab hea juhtimiskogemuse, väljaõpe on põnev ja mitmekesine, erialade valik lai. Teadlikud noored, kel sihid ja eesmärgid selged, ei jää ootama ameti kutset, vaid annavad oma soovist meile juba gümnaasiumi lõpuklassis märku, et suvise kutsega ajateenistusse asuda ja pärast teenistust väärtusliku kogemuse võrra rikkamana ellu astuda.“

Kõige enam asus noori seekord teenistusse Kuperjanovi jalaväepataljonis, tagalapataljonis ja Viru jalaväepataljonis. Valdav osa neist oli kesk- või kõrgharidusega.

Järgmine kord kutsutakse ajateenistusse 40. nädalal, s.o 28. septembrist 2. oktoobrini. Siis alustab teenistust ligi 1200 kutsealust.

 

Sel nädalal asub ajateenistusse ligi 1700 kutsealust

Nädala algul alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust ligi 1700 noormeest.

Suvel alustavad ajateenistust kutsealused, kelle ametikoht väeosas eeldab 11-kuulist teenistust: autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad. Lisaks noormeestele asub teenistusse ka kuni 10 neidu.

Kõige enam kutsealuseid asub aega teenima tagalapataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja Viru jalaväepataljonis. Vabatahtlikuna ajateenistusse asuvad neiud suunduvad Kuperjanovi jalaväepataljoni, pioneeripataljoni ja õhutõrjepataljoni.

Eesti riigi esmase kaitsevõime alus on reservarmee väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Selle käigus saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas.

21. ja 22. mail ei toimu kutsealuste vastuvõttu

21. ja 22. mail ei toimu Tallinna ja Tartu kaitseväekohustuslaste osakondades vastuvõttu.

Taotlused jm saab jätta valvelauda. Vabandame ebamugavuste pärast.

Algas Siil

Algab 15. maini kestev ja kogu Eestit hõlmav kaitseväe ajaloo suurim õppus Siil 2015, kus on planeeritud osalema üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegvväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse Siil eesmärk on kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist.

Siil koosneb kolmest etapist: I etapp 4.—8. maini on üksuste formeerimine ja väljaõpe, II etapp 9.—12. maini on 1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus ja lahinguülesannete täitmine ning III etapp 13.—15. maini on operatsiooni lõpetamine ja varustuse esmane hooldus.

Õppusele on enamjaolt kutsutud reservväelased, kes lõpetasid ajateenistuse aastatel 2012, 2013 ja 2014. Õppusele on aga kaasatud ka teiste aastakäikude reservväelasi. Reservväelased kordavad ja täiendavad ajateenistuses õpitut ning harjutavad üksuste koostegevust.

Õppusele “Siil 2015” kutsutakse reservväelasi üldjuhul kaheks perioodiks. Suurem osa kutsutakse kohale 12 päevaks, et viia läbi kogu brigaadi hõlmav taktikaline õpe ja anda üksuse tegevusele hinnang. Teine osa reservväelasi kutsutakse õppusele aga neljaks päevaks, et kontrollida üksuste formeerimise võimekust, tuletada meelde varem õpitut ja lasta sisse relvad.

Selline lahendus on tingitud vajadusest harjutada üksuste formeerimist ning brigaadi koostööd, mistõttu on igal õppusel osaleval reservväelasel oluline roll; neljaks päevaks kutsutud panustavad formeerimise õnnestumisse, 12-päevasel õppekogunemisel osalejad annavad aga võimaluse harjutada brigaadi koostööd.

Veteranipäeval anname au

Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi. Veteranipäev on jüripäev, 23. aprill.

Veteranid on võidelnud Eesti eest ja teeninud ära ühiskonna tänu ning toetuse. Veterane on meie seas ligi 2700. See on võimas jõud, kel on hindamatu kogemus ja jätkuv tahe Eesti riigile ja inimestele palju anda. Veteranipäev loob uue traditsiooni, mille eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi.

23. aprillil 2015 tähistame kolmandat korda Eestis veteranipäeva – missioonisõdurite ja teenistuses vigastada saanud Eesti sõjameeste päeva.

Veteranipäeva keskne üritus on Veteranirock.

Loe, millised üritused on pühendatud veteranipäevale.

Sõjamuuseumis avatakse Afganistani teemaline näitus

Täna, veteranipäeval avab kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras Eesti sõjamuuseumis ekspositsiooni, mis kujutab erinevate esemete ja fotode kaudu Eesti kaitseväelaste 11 aastast teenistust Afganistanis.

„See näitus on meie kaitseväe ühest olulisest peatükist, kaitseväelaste teenistusest Afganistanis ja annab külastajatele ülevaate Eesti sõdurite elu-olust,“ ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. „Näituse teeb eriliseks, et selle kunstiline lahendus on loodud Afganistanis teeninud kaitseväelaste endi poolt ja nende poolt üles ehitatud ning samuti on pea kõik näitusel olevad esemed ehedad – toodud Afganistanist.“

Ekspositsiooni keskmes on Helmandi provintsis Camp Bastionis asunud saun, mis toodi Eestisse tagasi komplektsena ning ehitati sõjamuuseumi tehnikahallis uuesti koos terrassiga üles. Lisaks saab näitusel tutvuda kaitseväelaste kasutuses olnud tehnika, relvastuse ja varustusega. Näitusel on fotod, mis kajastavad Eesti kaitseväelaste teenistust ja eluolu nii Camp Bastionis kui ka väiksemates patrullbaasides ja kontrollpunktides.

Näituse avamisel autasustab kaitseminister Sven Mikser Eesti sõjamuuseum ja MTÜ Fotokeskkonna korraldatud fotokonkurssi võitjaid.

Ekspositsioon paikneb sõjamuuseumi tehnikahallis Viimsis Vehemaa teel. Tehnikhall on alates 24. aprillist kuni sügiseni nädalavahetustel kõigile huvilistele avatud.

Eesti kaitseväelased teenisid Afganistani rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (ISAF) koosseisus 11 aastat nii pealinna Kabuli lähistel, Kandaharis kui Helmandi provintsis.

Ligi 300 kutsealust alustas ajateenistust

5. jaanuaril kutsuti sel aastal esimest korda ajateenistusse. Oma riigikaitselist kohustust asub täitma ligi 300 kutsealust.

Kaitseressursside Ameti kutsel asub enamik kutsealustest ajateenistusse peamiselt vahipataljoni ja mereväebaasi, aga ka tagalapataljoni, Viru jalaväepataljoni ja teistesse väeosadesse. Ajateenistusse peaks vabatahtlikult asuma ka kuni kuus neidu, kelle teenimiskohad on pioneeripataljonis ja õhutõrjepataljonis. Kaitseministri määruse järgi on järgmine ajateenistusse kutsumine 27. nädalal ja siis asub aega teenima ligi 1700 kutsealust.

Värbamiskampaania koos liitlastega

Täna, 3. novembril, algab Scoutspataljoni värbamiskampaania pealkirjaga „Teras II“. Kaitseressursside Ameti kampaania kutsub Scoutspataljoni ridadesse teenistusse kõiki mehi ja naisi, kelle eesmärk on väljakutseterohke ja huvitav tegevväelase karjäär.

Kampaania keskmes on Eesti võitlejad koos liitlaste, nende varustuse ja relvastusega. Eelmisest aastast visuaalselt tuttavale bännerile – köiega laskuv sõdur – lisandub kopter Black Hawk ja liitlaste lahingumasin Bradley.

Scoutspataljoni ülem major Andrus Merilo lisas, et mitte kunagi varem ajaloos ei ole Eesti kaitseväelased tundnud NATO liitlaste nii suurt tuge ja kohalolu kui praegu. Hetkel mõistame mida tähendab maailma tugevaim sõjaline organisatsioon ja tulejõud, millel pole võrdset. See väljendub ka Scoutspataljoni võitlejate pea igapäevases koostöös eri riikide elukutseliste sõjaväelastega.

Aktiivne kampaania „Teras II“ kestab kolm nädalat. Peamised sõnumikandjad on interneti keskkonnas ja trükimeedias.

Kiirreageerimisvõimega Scoutspataljon loodi NATO operatsioonides osalemiseks ja Eesti-siseste äkkrünnakute tõrjumiseks. Väeosa kasutab Kaitseväe parimat varustust ja tehnikat. Scoutspataljoni kõikide allüksuste prioriteet on arendada erialaseid ja lahingulisi oskusi. Suurt tähelepanu pööratakse füüsilisele ettevalmistusele ja keeleõppele. Seni on suur hulk välismissioone komplekteeritud just Scoutspataljoni baasil.

8. oktoobril ei toimu kutsealuste vastuvõttu

8. oktoobril ei toimu Tallinna ja Tartu kaitseväekohustuslaste osakondades vastuvõttu.

Taotlusi jm saavad kutsealused esitada ameti valvelauda. Vabandame ebamugavuste pärast.

Amet täitis ajateenistusse kutsumise selle aasta eesmärgi

Kaitseressursside Ameti kutsel asus lõppeval nädalal ajateenistusse 1202 kutsealust, sealhulgas vabatahtlikuna 6 neidu.

Äsja lõppenud kutse oli tänavu kolmas ja ühtlasi viimane. Välisriikidest asus Eestis ajateenistusse kokku 8 noormeest, peamiselt Soomest, aga ka Saksamaalt ja Suurbritanniast.
Omal algatusel tuli ajateenistusse üle 38% kutsealustest.

Noormeeste teenistuskohad on peamiselt 1. jalaväebrigaadis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja teistes väeosades. Kuus neidu asusid ajateenistusse 1. jalaväebrigaadis.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: „Ajateenistusse kutsumise selle aasta eesmärk on täidetud. Rõõmustavalt palju oli noormehi, kes asusid ajateenistusse omal algatusel. See näitab kutsealuste küpsust, sest nad mõistavad, et ajateenistuse kogemus aitab neil paremini koostada elu- ja karjääriplaani. Ajateenistuskohustuse võimalikult varane täitmine on neile ka isiklikult kasulik, sest siis saab hiljem muretumalt õpingute ja tööga edasi minna.“

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 2015. aasta teisel nädalal.

Algas aasta viimane ajateenistusse kutsumine

 Jooksval nädalal asub Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistuskohustust täitma üle 1100 noormehe. Vabatahtlikuna läheb ajateenistusse ka 8 neidu.

Rõõmustavalt palju on taas neid noormehi, kes otsustasid oma riigikaitselise kohustuse täita vabatahtlikuna.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: “Selle aasta ajateenistusse kutsumine on ühes mõttes eriline – need noormehed ja neiud lõpetavad ajateenistuse Eesti seni suurimal reservõppekogunemisel Siilil tuleva aasta maikuus. Nii ulatuslikku ja suurearvulise koosseisuga õppust ei ole meil enne olnud, aga nagu ütleb tunnuslausegi – iga okas loeb.“

Valdav osa kutsealustest asub aega teenima 1. jalaväebrigaadi üksustes, aga ka Kuperjanovi pataljonis ja teistes väeosades. Neidude teenimiskohad on tagalapataljonis ja pioneeripataljonis. 8-kuulise ajateenistuse kestel õpetab kaitsevägi välja täiendust reakoosseisu jaoks.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana.

Pärast ajateenistust jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Ajateenijate toetused tõusevad

Kaitseministeeriumi pressiteade

Valitsus kinnitas tänasel istungil määrusemuudatuse, millega suurendatakse ajateenijate igakuiseid toetuseid, samuti tunnustatakse senisest suurema toetusega jaoülematena pikemat teenistust läbivaid ajateenijaid.

1. jaanuarist jõustuva määruse alusel hakkavad kõik ajateenijad alates teenistuse algusest saama igakuiselt 100 eurost toetust senise 75 euro asemel. Ajateenistuse esimese kaheksa kuu käigus kaprali austame välja teeninud ajateenijate toetus suureneb seniselt 105-lt eurolt 125 euroni kuus.

Samuti muudetakse ajateenistuse käigus nooremallohvitseridest jaoülemate igakuise toetuse maksmise korda. Kui seni hakati jaoülematele suurendatud, 175-200 eurost toetust maksma alles teenistuse üheksandast kuust alates, siis edaspidi hakkavad nad 175-200 eurost toetust saama juba kohe pärast nooremallohvitseri auastme saamist ehk alates teenistuse viiendast või kuuendast kuust.

Ajateenija toetuse eesmärk on katta ajateenija igapäevaseid kulutusi hügieenitarvetele, sidekuludele lähedastega, vaba aja veetmisele väeosa sõdurikodus ning transpordile, kui ajateenija on lubatud väljaloale.

Eelnõu rakendamise kulud kaetakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest. Uute toetuste rakendamise kuluks on planeeritud aastas 275 000 eurot. 2015. aasta kaitseväe eelarve kavandisse on planeeritud ajateenijate toetuste maksmiseks 3 455 000 eurot, mis sisaldab toetuste suurenemise kulusid.

Lisainfo:
Artur Jugaste
Kaitseministeeriumi pressiesindaja
Tel 5854 0355
artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Kolmandik läks ajateenistusse vabal tahtel

Juulikuu esimestel päevadel asus Eestis ajateenistusse kokku 1821 noort, sealhulgas 18 neidu.

Kolmandik noormeestest tegi seda omal algatusel, otsustades ajateenistuse kohustuse täita endale sobivaimal ajal ja kinnitades sellega oma kõrget kaitsetahet.

Valdav osa noormeestest on kesk- või kõrgharidusega. Suurem osa juulikutse ajateenijatest saavad 11 kuu jooksul jao- või reservrühmaülema väljaõppe. Kõige rohkem said vastsete ajateenijate näol täiendust Kuperjanovi jalaväepataljon, 1. jalaväebrigaad, suurtükiväepataljon ja Viru jalaväepataljon.

Sel aastal pakkus Kaitseressursside Amet kutsealustele, kes osalesid üldlaulu- ja tantsupeol erandkorras välja võimaluse asuda ajateenistusse alles pärast peo lõppu. 59 pidulisest kutsealust pidid Kaitseressursside Ametile selle võimaluse kasutamisest varem teada andma. Esmaspäeval, 7. juulil jõudsid kõik 59 peolist ka neile varem määratud väeosadesse.

“See näitab kutsealuste kõrget distsipliini ja annab meile julgust ehk ka tulevikus taolisi projekte ette võtta,” ütles Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja Peep Tambets.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 29. ja 30. septembril, mil peaks ajateenistust alustama enam kui 1100 kutsealust.

Muutuvad ameti vastuvõtuajad

Alates 14. juulist muutuvad ameti vastuvõtuajad: esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval toimub vastuvõtt kl 8.15-17.00, teisipäeval 8.15-18.00 ja reedel 8.15-15.45. Peadirektori ja peadirektori asetäitja võtavad vastu endiselt tööajal eelregistreerimisega telefonil 717 0752.

Sel nädalal alustab ajateenistust üle 1700 noormehe

Juuni lõpul ja juuli algul asub Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistusse enam kui 1700 noormeest, kellest kolmandik teeb seda omal algatusel.

Aasta suurima arvuga kutsealuste ajateenistusse asumist kommenteerides ütles ameti peadirektor Margus Pae: “Tunnustan noormehi, kes asuvad ajateenistusse. Nad on vaieldamatult kõige tublimad ja tervemad mehed, kellele riik võib kindel olla ja kes on mõistnud, et ajateenistus on neile auasi.”

Pae lisas, et ka tööandjate silmis on ajateenistus muutumas tulevase töötaja kvaliteedimärgiks, sest ajateenistuse läbinud mees on väärt töötaja. Ta on füüsiliselt terve, saanud kaasa head meeskonnatöö oskused, praktilise töökogemuse ja hulga erinevaid erialaseid oskusi.

Juulikuise kutsumisega alustavad ajateenijad, kelle ametikoht eeldab 11-kuulist teenistust ehk autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad.

Lisaks enam kui 1700 noormehele alustavad vabatahtlikult ajateenistust ka 19 neidu.

Peagi algavat üldlaulu- ja tantsupidu silmas pidades tuli Kaitseressursside Amet vastu enam kui poolesajale lauljale ja tantsijale, kelle kohustus alustada ajateenistust satub samale ajale suurpeo ja selle proovidega. Amet pakkus noormeestele erandkorras võimalust alustada ajateenistust pärast laulu- ja tanstupeo lõppu. Peol osalenud noormehed peavad väeosadesse ilmuma 7. juulil.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti riigi esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana. Pärast ajateenistuse lõppu jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Ajateenistuse kohustust kutsutakse täitma kolm korda aastas – jaanuaris, juulis ja oktoobris.
Ajateenistusse kutsumine on plaaniline tegevus, mis toimub kaitseministri määruses ette antud mahus. 2014. aastal näeb määrus ette kokku 3162 kutsealuse ajateenistusse kutsumise. Vabatahtlikuna võib tänavu ajateenistusse asuda kuni 38 neidu.