Tööd alustab Kaitseressursside Amet

Tööd alustab Kaitseressursside Amet

1.augustil 2005.a jõustuvad seadusemuudatused, mille alusel Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsenud hallatavad riigiasutused Põhja Riigikaitseosakond, Lõuna Riigikaitseosakond, Lääne Riigikaitseosakond ja Kirde Riigikaitseosakond on ümber korraldatud Kaitseressursside Ametiks.
Kaitseressursside Ameti tegevusvaldkondadeks on kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike ja mobilisatsiooniks vajalike materiaalsete ressursside ning vastuvõtva riigi toetuse osutamiseks vajalike andmete arvestuse pidamine, kutsealuste aja- ja asendusteenistusse kutsumine, kaitseväekohustuslaste tegevteenistuskõlblikkuse hindamine ameti arstlike komisjonide kaudu ning kutsealuste kutsesobivuse määramine, samuti muude seadustest tulenevate ülesannete täitmine.

Kaitseminister Jaak Jõerüüt on nimetanud Kaitseressursside Ameti peadirektori kohusetäitjaks Kairi Rikko. Sotsiaalteaduste magister Kairi Rikko on alates 1999.a töötanud Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitjana, alates 2003.a täitnud õigusosakonna juhataja ülesandeid.

Viimati uuendatud: 03/08/2005