Riigikaitseõpetuse toetused 2024

Riigikaitseõpetuse toetused 2024

Riigikaitseõpetuse 2024.a toetuste taotlusvoor: välilaagri transport, õppekäigud

Kaitseressursside Amet kuulutab välja riigikaitseõpetuse toetuste taotlusvooru. Toetuse andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

Taotlusvoor avatakse 01.02.2024 ning suletakse 15.02.2024. Toetuste taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/. Taotlusvoorus jagatakse kuni 300 000 eurot.

Toetuse taotlejaks saab olla:

  1. üldhariduskool, kes korraldab õpet keskhariduse tasemel ja vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele
  2. kutseõppeasutus, mis vastab kutseõppeasutuse seaduses sätestatud nõuetele

Taotluse saab TMS-is esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik (täpsem info allpool).

Toetust on võimalik taotleda:

  1. transpordiks välilaagrisse, mis on korraldatud Kaitseliidu või Kaitseväe üksuste poolt
  2. õppegrupile ühes kalendriaastas kuni kahe õppimist mitmekesistava ja ainekavaga kooskõlas oleva ühepäevase õppekäigu korraldamiseks

Toetust saab taotleda tegevusteks, mis toimuvad ajavahemikul 01.01.2024-15.12.2024. Seega saab toetust taotleda ka juba jaanuaris 2024 toimunud tegevuseks. Eelisjärjekorras toetatakse välilaagri transporti.

Kui soovite taotleda toetust nii välilaagri transpordiks kui ka õppekäiguks, siis tuleb esitada kaks eraldi taotlust. Taotlusvorm võimaldab toetust taotleda üheks toetuse tüübiks korraga.

 

Täpsustused õppekäigu toetuse taotlemiseks

Toetust saab taotleda õppegrupile maksimaalselt kaheks ühepäevaseks õppekäiguks ühes kalendriaastas. Pikema kui 6-tunnise õppekäigu puhul (sh edasi-tagasi sõidu aeg) on võimalik taotleda toetust ka toitlustuskuludeks. Õppekäigu toitlustuskulu maksimumpiir on 9 eurot õpilase/saatja kohta (kogu päeva kohta kokku). Inspiratsiooni õppekäigu võimalikeks sihtkohtadeks leiab failist „Õppekäigu sihtkohad“.

Toetuse kasutamise aruandlus

Aruandlus on taotluse põhine. Aruanne tuleb TMS-is esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast kõigi taotluses olevate tegevuste toimumist. Näide: kui ühes taotluses on üks õppekäik veebruaris ja teine aprillis, siis selle taotluse aruanne tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast aprillis toimunud õppekäiku.

Tutvuge ka määrusega “Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord” aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/108092023019?leiaKehtiv.

Info esmaskordseks sisselogimiseks TMS-i

Toetuse taotluse saab TMS-is (https://toetused.kul.ee/) esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik, näiteks riigikaitseõpetaja. Kui Te ei ole varasemalt TMS-i kaudu Kaitseressursside Ametilt riigikaitseõpetuse toetust taotlenud, siis palun selgitage aegsasti välja, kes teie koolis täidab TMS-is taotluse (kas direktor või tema poolt volitatud isik). Palun ärge jätke volitamist taotlusvooru viimastele päevadele.

Täpsema juhendi esmakordseks sisselogimiseks ja volitamiseks leiate failist „TMS info esmakordsel sisselogimisel“.

Viimati uuendatud: 25/01/2024