Riigikaitseõpetuse toetused 2024

Riigikaitseõpetuse toetused 2024

Riigikaitseõpetuse 2024. aasta 2. toetuste taotlusvoor: välilaagri transport, õppekäigud

Kaitseressursside Amet kuulutab välja riigikaitseõpetuse toetuste 2. taotlusvooru 2024.aastal. Toetuse andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

Taotlusvoor avatakse 16.04.2024 kl 00.01 ning suletakse 02.05.2024 kl 23.59. Toetuste taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/. Taotlusvoorus jagatakse kuni 150 000 eurot.

Toetuse taotlejaks saab olla:

1) üldhariduskool, kes korraldab õpet keskhariduse tasemel ja vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nõuetele

2) kutseõppeasutus, mis vastab kutseõppeasutuse seaduses sätestatud nõuetele

Taotluse saab TMS-is esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik (täpsem info allpool).

 

Toetust on võimalik taotleda:

  • transpordiks välilaagrisse, mis on korraldatud Kaitseliidu või Kaitseväe üksuste poolt
  • õppegrupile ühes kalendriaastas ühe õppimist mitmekesistava ja ainekavaga kooskõlas oleva ühepäevase õppekäigu 2024. aastal juba toetatud õppegruppidele teise õppekäigu toetust taotleda ei saa.

Toetust saab taotleda tegevusteks, mis toimuvad ajavahemikul 01.01.2024-15.12.2024. Selles taotlusvoorus kutsume üles taotlema õppekäikude toetust nendele õppegruppidele, kelle puhul ei ole veel ühtegi õppekäiku 2024.a toetatud.

Tingimused õppekäigu toetuse taotlemiseks

  • Toetust saab taotleda õppegrupile maksimaalselt üheks ühepäevaseks õppekäiguks ühes kalendriaastas.
  • Toetust saab taotleda õppekäiguga seonduvateks transpordikuludeks ja kuludeks, mis on seotud õppekäigul viibimisega nt piletid, giidid, töötoad, instruktori tasud.
  • Pikema kui 6-tunnise õppekäigu puhul (sh edasi-tagasi sõidu aeg) on võimalik taotleda toetust ka toitlustuskuludeks. Õppekäigu toitlustuskulu maksimumpiir on 6 eurot õpilase/saatja kohta (kogu päeva kohta kokku).
  • Õppekäiguna läheb arvesse ka laskeväljaõpe. Kõikideks laskeväljaõppe kuludeks kokku on võimalik taotleda toetust kuni 10 eurot õpilase kohta. Taotluses peavad olema välja toodud laskeväljaõppes osalevate õpilaste arv ja laskmistega seotud kulud. Laskeväljaõppe kulude alla lähevad nt laskemoon, laskeinstruktori tasud, laskeala/-tiiru renditasu, märklehed ja –lauad, isikukaitsevahendid jm otseselt laskmisega seotud vahendid. Juhul, kui laskeväljaõpe toimub sellise õppekäigu raames, kuhu on planeeritud ka teisi ainekavaga kooskõlas olevaid tegevusi, tuleb taotluses eristada neid kulusid, mis on seotud  laskeväljaõppega ja neid, mis seotud õppekäigu muude tegevustega. Juhul, kui õppegrupile taotletakse toetust õppekäigule, mis koosneb ainult laskeväljaõppest, kehtib tingimus, et laskeväljaõppele on lubatud toetust taotleda kõikideks laskeväljaõppe kuludeks kokku kuni 10 eurot õpilase kohta.

Näide: Õppegrupil on planeeritud üle kuue tunni kestev õppekäik, mille raames õpitakse orienteerumist, esmaabivõtteid ja külastatakse lisaks muuseumit, mille eesmärk on mitmekesistada riigikaitseõpetuse õpiväljundite saavutamist. Lisaks on õppekäigu raames planeeritud kahetunnine laskeväljaõpe lähedalasuvas lasketiirus. Niisiis on võimalik õppekäigule taotleda:

1) toetust transpordiks (edasi-tagasi);

2) toetust toitlustuskuludeks kuni 6 euro ulatuses õpilase/saatja kohta;

3) toetust laskeväljaõppeks kuni 10 euro ulatuses õpilase kohta;

4) toetust õppekäigu muudele ainekavas kooskõlas olevateks tegevusteks.

Inspiratsiooni õppekäigu võimalikeks sihtkohtadeks leiab kirjale lisatud failist „Õppekäigu sihtkohad“.

Kui soovite taotleda toetust nii välilaagri transpordiks kui ka õppekäiguks, siis tuleb esitada kaks eraldi taotlust. Taotlusvorm võimaldab toetust taotleda üheks toetuse tüübiks korraga.

 

Toetuse kasutamise aruandlus

Aruandlus on taotluse põhine. Aruanne tuleb TMS-is esitada 30 kalendripäeva jooksul pärast kõigi taotluses olevate tegevuste toimumist. Näide: kui ühes taotluses on üks õppekäik veebruaris ja teine aprillis, siis selle taotluse aruanne tuleb esitada 30 päeva jooksul pärast aprillis toimunud õppekäiku.

 

Tutvuge ka määrusega “Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord” aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/108092023019?leiaKehtiv.

Info esmakordseks sisselogimiseks TMS-i

Toetuse taotluse saab TMS-is (https://toetused.kul.ee/) esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik, näiteks riigikaitseõpetaja. Kui Te ei ole varasemalt TMS-i kaudu Kaitseressursside Ametilt riigikaitseõpetuse toetust taotlenud, siis palun selgitage aegsasti välja, kes teie koolis täidab TMS-is taotluse (kas direktor või tema poolt volitatud isik). Palun ärge jätke volitamist taotlusvooru viimastele päevadele.

Täpsema juhendi esmakordseks sisselogimiseks ja volitamiseks leiab kirjale lisatud failist „TMS info esmakordsel sisselogimisel“.

Viimati uuendatud: 09/04/2024