Toetused riigikaitseõpetusele

Toetused riigikaitseõpetusele

Riigikaitseõpetuse traditsioon Eesti koolis ulatub vabariigi algusaegadesse, 1927. aastasse. Ka täna on kõikidel Eesti gümnaasiumidel ja kutsekoolidel võimalus õpetada riigikaitseõpetust, Eesti iseseisvust ja kaitsetahet väärtustavat õppeainet.

Kuidas toetab kaitseressursside amet riigikaitseõpetust?

Kaitseressursside ametilt saad taotleda riigikaitseõpetuse õpetamiseks rahalist toetust kolmel eesmärgil:

 • õppevahendite ostmiseks
 • õppekäikude korraldamiseks
 • riigikaitselaagrite korraldamiseks

Toetuse saamiseks esita taotlus vastavalt toetuse taotlemise korrale. Taotluse esitamise viisidega tutvu “Taotluste” lehel.

Kaitsevägi või Kaitseliit toetavad samuti riigikaitseõpetuse välilaagrite korraldamist – instruktorite, varustuse, väljaõppeala jms ressursiga. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus:

Toetuse taotlemisel pea meeles:

 • Õppevahendite ostmise ja õppelaagrite ning õppekäikude korraldamise taotlused tuleb üldjuhul esitada hiljemalt 31. oktoobril e-posti aadressile krainfo@kra.ee. Toetus eraldatakse järgnevaks kalendriaastaks. Erandiks on õppevahendid, mis tuleb osta I poolaastal, enne 20. juunit
 • Jooksva aasta septembris riigikaitseõpetuse õpetamisega alustavad koolid ja koolid, kellel on II poolaastal vaja lisatoetust, peavad toetuse taotluse esitama hiljemalt 30. septembril. Toetus eraldatakse samal aastal.
 • Taotlused peab allkirjastama kooli direktor või tema kohusetäitja.
 • Enne taotluse esitamist loe arusaamatuste vältimiseks läbi:
 • Kui toetuse taotluses on puudused, siis teatatakse seda taotlejale. Puudused tuleb kõrvaldada 14 kalendripäeva jooksul teate saamise päevast arvates.
 • 31. oktoobriks esitatud taotluste puhul esitab komisjon ameti peadirektorile hiljemalt 31. jaanuariks ettepanekud toetuse taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.
 • 30. septembriks esitatud taotluste puhul esitab komisjon ameti peadirektorile hiljemalt 31. oktoobriks ettepanekud toetuse taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

Taotlused esita hiljemalt 31. oktoobril e-posti aadressile krainfo@kra.ee

Taotluste vormid

Vorm nr 20. Toetuse taotlus õppevahendite ostmiseks

Toetust saab taotleda riigikaitseõpetuseks vajalike õppematerjalide- ja tarvikute, relvaimitaatorite ning kirjandus- ja teatmeteoste ostmiseks.

Vorm nr 21. Toetuse taotlus riigikaitselaagri korraldamiseks

Toetust saab taotleda õpilaste ja kaasasolevate õpetajate toitlustamise, erivarustuse kasutamise ja hooldamise, transpordi, õppevahendite kasutamise, vajadusel meditsiinilise teenindamisega seotud kulude katmiseks.

Vorm nr 22. Toetuse taotlus õppekäikude korraldamiseks

Toetust saab taotleda kuni kahe õppekäigu korraldamiseks. Toetust antakse toitlustamise, piletite, giiditeenuse ja transpordiga seotud kulude katteks.

Lepingu sõlmimine

 • Toetuse kasutamise leping sõlmitakse kõikide koolidega, millele eraldati Kaitseressursside Ameti peadirektori käskkirjaga toetus
 • Toetuse kasutamise lepingu allkirjastab kooli poolt kooli direktor või tema kohusetäitja ning ameti poolt värbamiskeskuse juhataja

Toetuse kasutamise lepingu põhi

Aruannete esitamine ja vormid

 • Aruande esitamine on toetuse saajale kohustuslik
 • Aruande allkirjastab kooli direktor või tema kohusetäitja
 • Aruandes peavad kajastuma need kuluartiklid, milleks toetus eraldati. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad.
 • Enne 20. juunit tehtud kulude aruanne tuleb esitada hiljemalt 30. juunil ja jäägid tagastada hiljemalt 20. juulil
 • Pärast 1. augustit tehtud kulude aruanne tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks
 • Aruanded tuleb esitada e-posti aadressil krainfo@kra.ee

Aruannete vormid:

Eraldatud toetused

Toetused 2020. aastal

Toetused 2019. aastal

Toetused 2018. aastal

Toetused 2017. aastal, lisavoorud

Toetused 2017. aastal

Toetused 2016. aastal

Toetused 2015. aastal

Toetused 2015. aasta II poolaastal

Küsimused?

Kõik riigikaitseõpetuse ja toetuste kohta tekkinud küsimused esita nõunik Villem Lõbule.

Viimati uuendatud: 21/08/2020