Toetused riigikaitseõpetusele

Toetused riigikaitseõpetusele

Riigikaitseõpetuse traditsioon Eesti koolis ulatub vabariigi algusaegadesse, 1927. aastasse. Ka täna on kõikidel Eesti gümnaasiumidel ja kutsekoolidel võimalus õpetada riigikaitseõpetust, Eesti iseseisvust ja kaitsetahet väärtustavat õppeainet.

Kuidas toetab kaitseressursside amet riigikaitseõpetust?

Kaitseressursside ametilt saad taotleda riigikaitseõpetuse õpetamiseks rahalist toetust kolmel eesmärgil:

 • õppevahendite ostmiseks
 • õppekäikude korraldamiseks
 • riigikaitselaagrite korraldamiseks

Toetuse saamiseks esita taotlus vastavalt toetuse taotlemise korrale. Taotluse esitamise viisidega tutvu “Taotluste” lehel.

Kaitsevägi või Kaitseliit toetavad samuti riigikaitseõpetuse välilaagrite korraldamist – instruktorite, varustuse, väljaõppeala jms ressursiga. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus:

Toetuse taotlemisel pea meeles:

 • Õppelaagrite ja õppekäikude korraldamise taotlused tuleb üldjuhul esitada hiljemalt 1. detsembril e-posti aadressile info@kra.ee. Toetus eraldatakse järgnevaks kalendriaastaks. Erandiks on õppevahendid, mis tuleb osta I poolaastal, enne 20. juunit
 • Jooksva aasta septembris riigikaitseõpetuse õpetamisega alustavad koolid ja koolid, kellel on II poolaastal vaja lisatoetust, peavad toetuse taotluse esitama hiljemalt 30. septembril. Toetus eraldatakse samal aastal.
 • Taotlused peab allkirjastama kooli direktor või tema kohusetäitja.
 • Enne taotluse esitamist loe arusaamatuste vältimiseks läbi:
 • Kui toetuse taotluses on puudused, siis teatatakse seda taotlejale. Puudused tuleb kõrvaldada 14 kalendripäeva jooksul teate saamise päevast arvates.
 • 1. detsembriks esitatud taotluste puhul esitab komisjon ameti peadirektorile hiljemalt 31. jaanuariks ettepanekud toetuse taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.
 • 30. septembriks esitatud taotluste puhul esitab komisjon ameti peadirektorile hiljemalt 31. oktoobriks ettepanekud toetuse taotluste rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks.

Lepingu sõlmimine

 • Toetuse kasutamise leping sõlmitakse kõikide koolidega, millele eraldati Kaitseressursside Ameti peadirektori käskkirjaga toetus
 • Toetuse kasutamise lepingu allkirjastab kooli poolt kooli direktor või tema kohusetäitja ning ameti poolt värbamiskeskuse juhataja

Toetuse kasutamise lepingu põhi

Aruannete esitamine ja vormid

 • Aruande esitamine on toetuse saajale kohustuslik
 • Aruande allkirjastab kooli direktor või tema kohusetäitja
 • Aruandes peavad kajastuma need kuluartiklid, milleks toetus eraldati. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide koopiad.
 • Enne 20. juunit tehtud kulude aruanne tuleb esitada hiljemalt 30. juunil ja jäägid tagastada hiljemalt 20. juulil
 • Pärast 1. augustit tehtud kulude aruanne tuleb esitada hiljemalt 1. detsembriks
 • Aruanded tuleb esitada e-posti aadressil info@kra.ee

Aruannete vormid:

Eraldatud toetused

Toetused 2021. aastal, lisavoorud

Toetused 2021. aastal

Toetused 2020. aastal, lisavoorud

Toetused 2020. aastal

Toetused 2019. aastal

Toetused 2018. aastal

Toetused 2017. aastal, lisavoorud

Toetused 2017. aastal

Toetused 2016. aastal

Toetused 2015. aastal

Toetused 2015. aasta II poolaastal

Küsimused?

Kõik riigikaitseõpetuse ja toetuste kohta tekkinud küsimused esita nõunik Signe Granströmile.

Viimati uuendatud: 18/10/2021