Stipendium õpetajatele

Stipendium õpetajatele

Igal aastal tunnustab kaitseministeerium kuni 15 riigikaitseõpetuse õpetajat stipendiumiga. Stipendiumiga väärtustatakse riigikaitseõpetuse õpetaja kutset ning toetatakse enesetäiendamist. Stipendiumi saavad taotleda kõik tegevad riigikaitseõpetuse õpetajad.

Kuidas taotleda stipendiumi?

 • Kaitseministeerium kuulutab avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks välja igal aastal hiljemalt 15. detsembril ja stipendiumi saab taotleda konkursi avaldamisele järgnevaks aastaks. Käskkirjas määratakse ka stipendiumi taotlemiseks nõutavad dokumendid, nende esitamise tähtaeg ja stipendiumi suurus.
 • Avalik konkurss ja taotlemise tingimused avaldatakse kaitseministeeriumi kodulehel.
 • Stipendiumitaotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuaril koos põhjendusega (motivatsioonikiri), milles selgitatakse stipendiumi kasutamise eesmärki, ajakava ja eelarvet. Taotlusele lisatakse riigikaitseõpetaja ja kooli vahelise kehtiva töölepingu koopia või kooli kirjalik kinnitus õpetajaks olemise kohta.
 • Puudustest taotluses teavitatakse taotlejat e-kirjaga. Taotleja peab puudused kõrvaldama 7 kalendripäeva jooksul puudusest teatamisest arvates.
 • Stipendiumi saajaid teavitatakse e-kirjaga.
 • Stipendiaatidel on võimalik uus stipendium saada kahe aasta pärast stipendiumi saamisest arvates. Stipendiumi tuleb iga kord uuesti taotleda.

Milleks saab stipendiumi taotleda?

 • Enesetäiendamiseks pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajaloo ja/või riigikaitse valdkonna kursustel ja koolitustel.
 • Õppereisideks nii Eestis kui ka välismaal.
 • Isiklikuks kasutamiseks mõeldud õppetöövahendite ostmiseks (nt sülearvuti, tahvelarvuti, e-luger jms).
 • Julgeoleku– ja riigikaitsealase kirjanduse ostmiseks, julgeoleku– ja riigikaitsealase perioodika tellimiseks.

Kuidas hinnatakse stipendiumitaotlusi?

 • Taotlusi hindab kaitseministri käskkirjaga moodustatud viieliikmeline komisjon koosseisus:
  • Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja (esimees)
  • Kaitseressursside Ameti riigikaitseõpetuse nõunik
  • Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuse juhataja
  • Haridus- ja teadusministeeriumi keskhariduse osakonna juhataja
  • Kaitseliidu Tallinna maleva pealik
 • Komisjon esitab kaitseministeeriumi kantslerile põhjendatud ettepaneku taotluste heakskiitmise või tagasilükkamise kohta.

Millised on stipendiaadi kohustused?

 • Stipendiaadi ja kaitseministeeriumi vahel sõlmitakse stipendiumileping, milles on kirjas kaitseministeeriumi ja stipendiaadi õigused ja kohustused, stipendiumi suurus, stipendiumi kasutamise eesmärk ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.
 • Stipendiumi võib kasutada ainult lepingus sätestatud eesmärgil, ajavahemikul ja tingimustel.
 • Stipendium on isiklik ning kantakse stipendiaadi pangakontole.
 • Stipendiumi kasutamise kohta esitatakse kaitseministeeriumile aruanne hiljemalt stipendiumi saamise aasta 1. detsembriks.
 • Aruandele tuleb lisada kuludokumentide ja maksekorralduste koopiad, mis tõendavad kulusid ja seotust stipendiaadiga.

Dokumendid

Viimati uuendatud: 16/12/2020

X