Riigikaitseõpetaja stipendium 2024

Riigikaitseõpetaja stipendium 2024

 

STIPENDIUMIVOOR ON LÕPPENUD!

 

Kaitseressursside Amet (edaspidi amet) kuulutab välja riigikaitseõpetaja stipendiumi konkursi. Stipendiumi andmise eesmärk on tunnustada riigikaitseõpetajaid ning pakkuda riigikaitseõpetajatele võimalusi enesetäiendamiseks. Ühe stipendiumi suurus on maksimaalselt 1500 eurot, taotlusvoorus jagatakse kuni 26 000 eurot.

Stipendiumi taotlejaks saab olla isik, kellel on riigikaitseõpetajana kehtiv töösuhe kooliga ning kelle suhtes ei ole kahe eelneva kalendriaasta jooksul tehtud riigikaitseõpetaja stipendiumi osalise või täieliku rahuldamise otsust.

Stipendiumitaotlus tuleb esitada 09.04.2024-23.04.2024 Toetuste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/. Taotlusele lisada taotleja ja kooli vahel sõlmitud kehtiva töölepingu koopia või kooli kinnitus õpetajaks olemise kohta.

riigikaitseõpetajad

Stipendiumiga toetatakse riigikaitseõpetaja isiklikuks tarbeks mõeldud õppetöövahendite ja erialase kirjanduse soetamist ning erialast enesetäiendamist järgmistes valdkondades: pedagoogika, haridustehnoloogia, psühholoogia, ajalugu ja riigikaitse. Taotletud õppetöövahendid, erialane kirjandus või enesetäiendamine peavad toetama riigikaitseõpetajat aine õpetamisel. Stipendiumit tohib elektroonilise riistvara* soetamiseks taotleda maksimaalselt 500 € ulatuses. Stipendiumit ei taotleta nutitelefonide, -kellade ja mobiiltelefonide soetamiseks.

*Näiteid elektroonilisest riistvarast:

  • veebikaamera, mikrofon, laserpointer, dokumendikaamera, laminaator, monitor, kõrvaklapid, kõlarid, multimeediaprojektor sh esitluspult, tahvelarvuti, sülearvuti, hiir, klaviatuur, väline kõvaketas, väline DVD-lugeja, skanner, printer

 Taotlusi hindab ameti peadirektori moodustatud vähemalt viieliikmeline komisjon. Taotluse hindamisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest:

1) stipendiumi kasutamise eesmärgi ja vajaduse selgus;

2) stipendiumi kasutamise mõju taotleja edasisele õpetajatööle.

Komisjoni iga liige hindab taotlust ülalnimetatud kriteeriumite alusel viie palli skaalal järgmiselt:

1) hinne „5” – stipendiumi kasutamise eesmärk on selge, stipendiumi vajadus on üle ootuste hästi põhjendatud ja stipendiumi taotluses on suurepäraselt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;

2) hinne „4” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus on hästi arusaadavad ja stipendiumi taotluses on selgelt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;

3) hinne „3” – stipendiumi kasutamise eesmärk ja vajadus ei ole selgelt arusaadavad ja stipendiumi taotluses ei ole üheselt mõistetavalt välja toodud, kuidas stipendium toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös;

4) hinne „2” – üks kriteeriumitest on täitmata ja teine ebaselge;

5) hinne „1” – taotlusest ei selgu stipendiumi kasutamise eesmärk, vajadus ega asjaolu, kuidas stipendiumi kasutamise eesmärk toetab taotlejat tema edasises õpetajatöös.

Hindamisprotokolli alusel teeb ameti peadirektor taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

Stipendium on isiklik ning kantakse stipendiumi saaja pangakontole. Stipendiumi saaja esitab TMS-is stipendiumi kasutamise kohta aruande ja tagastab stipendiumi kasutamata jäägi pärast stipendiumiga ettenähtud tegevuste toimumist, kuid mitte hiljem kui stipendiumi saamise aasta 1. detsembriks.

Riigikaitseõpetaja stipendiumi taotlemise, määramise ning kasutamise tingimused ja kord on kirjas määruses “Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord” aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/108092023019?leiaKehtiv.

Viimati uuendatud: 30/04/2024