Kursus „Riigikaitseõpetus“ Tallinna Ülikoolis

Kursus „Riigikaitseõpetus“ Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikool koostöös Kaitseministeeriumi ja Kaitseressursside Ametiga jätkab riigikaitseõpetajate ettevalmistamist koolitööks. Järgmine kandideerimine kursusele algab 2024. aasta kevadel ning kursus kestab september 2024 kuni juuni 2025.

Tallinna Ülikooli riigikaitseõpetaja kursus on mõeldud õpetajahariduse üliõpilastele, töötavatele õpetajatele ja neile, kes soovivad alustada töötamist riigikaitseõpetajana. Riigikaitseõpetajaks õppima asujad peavad olema läbinud ajateenistuse või sõjaväelise baasväljaõppe Kaitseliidus. Kursusele kandideerija ei tohi olla eelnevalt kriminaalkorras karistatud.

Õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitse valikainet gümnaasiumiastmes ja kutseõppeasutuses. Õpitakse Eesti riigikaitse korraldust, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, sisejulgeolekut ja elanikkonnakaitse teemasid ning tänapäeva sõjalisi kriise ja relvakonflikte. Samuti õpetajatööks vajalikku riigikaitseõpetuse didaktikat, sõjaväepedagoogikat ning osaletakse riigikaitseõpetaja ja välilaagri praktikal.

Kursuse maht: 24 EAP

Õppetöö korraldus: õppetöö toimub tsükliõppe vormis. Kontaktõpe (loengud, rühmaarutelud, praktilised tunnid) toimub tsükliõppe sessioonide aegadel kord kuus reedel ja laupäeval Tallinna Ülikoolis. Lisaks kontaktõppele toimuvad mooduli raames õppekäigud ja riigikaitseõpetaja praktika sooritamine üldhariduskoolides ja/või kutseõppeasutustes.

Iseseisev töö: töö kirjandusega, kokkuvõtvate tekstide ja analüüside, tööplaani ja metoodiliste õppematerjalide ning tunnikavade koostamine. Riigikaitseõpetaja praktika jooksul tuleb minimaalselt vaadelda nelja klassitundi ja viia läbi vähemalt kuus riigikaitseõpetuse tundi üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses.

Õpiväljundid: õppija omandab pädevuse ja valmisoleku õpetada riigikaitseõpetust gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses.

Kursuse läbinud saavad Tallinna Ülikooli tunnistuse. Kursuse toimumist toetab Kaitseministeerium, mistõttu on osalemine kursusel tasuta.

Kursusele kandideerimiseks tuleb esitada:

  •  elulookirjeldus (sh info ajateenistuse või Kaitseliidu baaskursuse läbimise kohta) koos kontaktandmetega
  •  motivatsioonikiri teemal „Miks soovin olla riigikaitseõpetaja?“ (150-300 sõna)
  •  koopia „Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus“ läbimise tunnistusest
  •  koopia kutse- või kõrghariduse läbimist tõendavast dokumendist
  •  kandidaadid, kelle emakeel ei ole eesti keel, peavad Euroopa Keeleõppe raamdokumendi järgi tõendama oma eesti keele oskust C1 tasemel.

Kursusele kandideerijatega toimub Tallinna Ülikoolis vestlus, mille viivad läbi TLÜ kutsehariduse lektor, Kaitseväe personaliosakonna esindaja ja Kaitseressursside Ameti esindaja. Vestluse käigus hinnatakse kandidaatide riigikaitseõpetajaks õppimise motivatsiooni ja sobilikkust. Motivatsioonikirjade ja vestluste alusel moodustatakse pingerida ning õppurid valitakse paremusjärjestuse alusel.

Viimati uuendatud: 26/06/2023