Lisaõppekogunemisest

Lisaõppekogunemisest

Mis on lisaõppekogunemine?

Lisaõppekogunemine on riigi võimalus kontrollida kaitseväe sõjaaja üksuste mobilisatsioonivalmidust.

Mobilisatsioonivalmiduse saavutamise juures on oluline faktor kiirus, millest tulenevalt toimuvad lisaõppekogunemised tavapäraselt olukordades, kus pikalt eelinfo puudub ning kõikidel tegevustasanditel on oluline läbimõeldud ja efektiivne tegutsemine. Lisaõppekogunemisel osalevate reservväelaste arvu ja lisaõppekogunemise kestuse kehtestab Vabariigi Valitsus korraldusega. Selle alusel otsustab Kaitsevägi, keda kutsuda ning kuhu. Seejärel valmistab KRA ette kutsed ning koordineerib nende edastamist reservis olevale isikule. Kutsete väljastamise järgselt on KRA kõrgendatud valmisolekus suhtlema reservis olevate isikutega, et tagada osapoolte piisav informeeritus.

Reservis oleva isiku jaoks on lisaõppekogunemisel osalemine reservteenistus, kus kohalduvad kaitseväeteenistuse seaduses ettenähtud hüved ning kohustused.

Lisaõppekogunemisele kutsumine

Lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest teavitatakse reservis olevat isikut vähemalt ühel järgmisel viisil:

  • elektrooniliselt;
  • lisaõppekogunemise teate avaldamisega vähemalt ühes üleriigilises ajalehes;
  • lisaõppekogunemise teate avaldamisega tele- ja raadioprogrammides ajavahemikul kella 7.00–22.00 vähemalt kolm korda, kusjuures avaldamiskordade vahele peab jääma vähemalt üks tund;
  • lisaõppekogunemise teate avaldamisega interneti uudiseportaalis, mõnes teises internetiportaalis või muul asjakohasel veebilehel.

Kui lisaõppekogunemisel osalemise kohustusest teavitatakse teate avaldamisega ajalehes, tele- ja raadioprogrammides, internetiportaalis või veebilehel, võib selles märkida ainult selle üksuse nimetuse, mille koosseisu kuuluvatele sõjaaja ametikohtadele nimetatud reservis olevate isikute kohta see kehtib.

Tavapäraselt edastatakse informatsioon väljastatud  lisaõppekogunemise kutsest isiku e-posti aadressile. Kutsega saab reservis olev isik tutvuda kaitsevaeteenistus.ee. E-kirjale lisaks võime kasutada lisateavitust läbi SMSi. Seega on meie jaoks korrektsete kontaktandmete olemasolu väga tähtis. Kontaktandmeid saab kontrollida ja vajadusel uuendada kaitsevaeteenistus.ee lehel.

Lisaõppekogunemisele võib kutsuda kuni 60 päevaks.

Reservväelase tagatised lisaõppekogunemise ajal

Nii õppekogunemine kui ka lisaõppekogunemine on isikule reservteenistuses, seega rakenduvad neile samad tagatised. Peamised tagatised on sõidukulu hüvitamine ning reservteenistuses oldud aja eest makstav toetus.

Sõidukulu

Reservteenistusse kutsutud isikule hüvitatakse piirmäära ulatuses reservteenistusse ja sealt tagasi sõidu kulu. Piirmäära ulatuse, tingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

Hetkel hüvitatakse sõidukulu järgnevatel alustel:

  • Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot
  • Rahvastikuregistri andmetel välisriigis elavale reservis olevale isikule makstakse sõidukulu hüvitist 125 eurot

Sõidukulu hüvitamist taotleb reservis olev isik esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval. Lihtsaim viis hüvitist taotleda on läbi kaitseväeteenistuse veebi (kaitsevaeteenistus.ee), muul juhul saab seda teha reservteenistusse ilmudes formeerimispunktis.

Reservis olevale isikule hüvitatakse sõidukulu kogunemiskohta ja õppekogunemiselt tagasi 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemisest arvates. Hüvitis kantakse reservis oleva isiku esitatud arvelduskontole.

Toetus

Reservväelasele makstakse reservteenistuses oldud aja eest toetust, mille ulatuse ja maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

Reservväelasele makstakse toetust alates õppekogunemise kutsel näidatud kohta saabumise päevast kuni õppekogunemisel osalemise lõppemiseni.

Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust olenevalt ametikoha põhiliigist järgmiselt:
1) sõdur – 37 eurot päevas;
2) allohvitser – 40 eurot päevas;
3) ohvitser – 50 eurot päevas.

Kõrgendatud kaitsevalmiduse ajal makstakse reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest toetust olenevalt ametikoha põhiliigist järgmiselt:
1) sõdur – 75 eurot päevas;
2) allohvitser – 80 eurot päevas;
3) ohvitser – 100 eurot päevas.

Välisriiki kauemaks kui 14 päevaks saatmise korral makstakse reservväelasele lisatoetust 10 eurot päevas kuni välisriigis viibimise lõppemiseni.

Reservväelasele, kellega on Kaitsevägi sõlminud kokkuleppe üldise kaitsevalmiduse ajal toimuva õppekogunemise ajal teiste reservväelaste sõjaväelise väljaõppe juhendamiseks või muu riigi sõjalise kaitse ettevalmistamiseks vajaliku koolituse korraldamiseks, makstakse lisaks lõikes 1 nimetatud toetusele juhendamise või koolituse ajal lisatoetust 50 eurot päevas.

Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust 14 päeva jooksul pärast õppekogunemise lõppemist reservväelase esitatud, Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud arvelduskontole.

Lisaks

Reservväelasele tagatakse reservteenistuse läbiviimise kohas tasuta transport, majutus ja toitlustus. Lisaks kaasnevad lisaõppekogunemisel osalevale reservväelasele teenistusalased tagatised, millest täpsemalt saab lugeda kaitseväeteenistuse seaduse peatükis 11.

Viimati uuendatud: 30/03/2023