Arstlik komisjon reservis

Arstlik komisjon reservis

Reservis olles teata Kaitseressursside Ametile, kui Su tervis kas paraneb või halveneb ja on alust arvata, et viimast arstliku komisjoni otsust on vaja muuta.

Kuidas reservis olles arstlikku komisjoni taotleda?

Teata Kaitseressursside Ametile kirjalikult, kui Su tervis on paranenud või halvenenud.  Teate saad esitada kaitseväeteenistuse veebis. Kui soovid teate esitada e-posti või tavapostiga, siis kasuta selleks all olevat vormi. Teatele lisa arsti poolt välja antud dokument, mis muutust tõendab. Põhjendatud juhul kutsub amet Su uuesti arstlikku komisjoni. Tervise hindamise aluseks on kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded.

Vorm nr 16. Terviseseisundi muutumise teade

Teata Kaitseressursside Ametile oma terviseseisundi muutumisest. Teade esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Sul on kohustus teatada oma terviseseisundi muutumisest, kui see võib mõjutada vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi muutumine võib olla põhjustatud näiteks raskest haigusest või puudest. Kaitseressursside Ameti tuleb teavitada viivitamatult ja kirjalikult.

  Teate esitamine ei vabasta ajateenistusse või õppekogunemisele ilmumisest, kui Sul on kehtiv kutse. Arstlik komisjon peab kinnitama, et Su tervis ei vasta nõuetele.

  Loe lähemalt

Arstlikku komisjoni ilmumise aja ja koha määrab Kaitseressursside Amet ning see teatatakse kirjalikus kutses.

Meeldetuletusteenus

Teil on võimalik tellida meeldetuletus arstlikku komisjoni ilmumise ja aja- või asendusteenistusse ilmumise aja kohta.

 • Teenus on tasuta ning meeldetuletus saadetakse Teile SMS sõnumiga ja/või e-kirjaga seitse päeva enne sündmust.

  Meeldetuletuse tellimiseks:

  • Aktiveeri riigiportaali rubriigis “Minu asjad” isiklik mobiiltelefoni number ja/või suuna isiklik @eesti.ee e-psoti aadress ümber e-posti aadressile, mida igapäevaselt kasutad.
  • Juhul kui muudad hiljem oma mobiiltelefoni numbrit või e-posti aadressi, siis uuenda andmeid ka eesti.ee-s. Vastasel juhul läheb meeldetuletus aegunud kontaktile.
  • Meeldetuletuse saamata jäämine ei vabasta kutsel märgitud tähtajal arstlikku komisjoni, ajateenistusse või asendusteenistusse ilmumisest.
  Loe lähemalt

Kuidas valmistuda arstlikuks komisjoniks?

Arstlikus komisjonis tuleb esitada:

 • isikut tõendav dokument, st ID-kaart või pass.
 • tervisetõend perearstilt.
 • günekoloogilise läbivaatuse tõend naistearstilt, kui olete naine. Avalduse ja kuludokumendi alusel hüvitab Kaitseressursside Amet Teile naistearsti esmase vastuvõtu kulu haigekassa kehtestatud piirhinna ulatuses.
 • vajadusel muud terviseseisundit kirjeldavad originaaldokumendid või nende tervishoiuteenuse osutaja poolt kinnitatud koopia.
 • pangakonto number.

Tervisetõend

Arstlikule komisjonile tuleb esitada tervisetõend. Tõend on vajalik terviseseisundi hindamiseks. Tõendi esitamine on kohustuslik juhul, kui Sa ei ole patsiendiportaalis andnud nõusolekut enda e-terviseandmete kasutamiseks.

  • Eeltäidetud tervisetõendi saadab teile Kaitseressursside Amet koos arstliku komisjoni kutsega.
  • Kutsealusele on tõend tasuta. Selle hüvitab perearstile 3 euro ulatuses Kaitseressursside Amet perearsti poolt ametile esitatud kvartaalse arve alusel.
  • Reservis olevatel, kaitseväeteenistuskohustust võtta soovivatel ja tegevteenistusse asuda soovivatel isikutel tuleb tõendi väljastamise eest perearstile teenustasu tasuda.
  • Registreeruge perearsti vastuvõtule varakult, sest perearst võib tõendi väljastada 15 päeva jooksul. Veenduge, et enne arstlikku komisjoni on piisavalt aega tervisetõendi kättesaamiseks.
  Loe lähemalt
Enne arstlikku komisjoni veendu, et:

 • Sinu isikut tõendav dokument on kehtiv.
 • oled perearstilt saanud tervisetõendi. Arvesta, et perearstil on õigus tõend väljastada 15 päeva jooksul ja varu selle hankimiseks piisavalt aega.
 • Sul on isiklik pangakonto, millele saab kanda sõidu- ja toidukulu hüvitise ning naistele ka günekoloogilise läbivaatuse tõendi hüvitise.
 • Sa ei ole samale päevale planeerinud teisi olulisi kohustusi või toiminguid, sest arstliku komisjoni läbimine ja teiste vajalike toimingute tegemine võtab aega.

Kuidas toimub arstlik komisjon?

Arstlikus komisjonis on kolm arsti:

 • üks arst peremeditsiini, sisehaiguste, erakorraline meditsiini või töötervishoiu erialalt
 • üks arst üldkirurgia või ortopeedia erialalt
 • üks arst psühhiaatria erialalt

Arstlikus komisjonis toimub arstlik läbivaatus ning tehakse kohustuslikud terviseuuringud, sh elektrokardiograafia, vere automaatuuring, veresuhkru määrmine, uriinianalüüs ning vajadusel rindkere röntgenograafia ja audiomeetria. Lisaks määratakse enne teenistusse asumist kindlaks veregrupp ja reesusfaktor, kui nende kohta eelnevad andmed puuduvad. Vajadusel tuleb arstliku komisjoni suunamisel läbida ka täiendav arstlik läbivaatus või terviseuuring tervishoiuasutuses.

Arstlikus komisjonis osalemine ei ole vajalik, kui esitatud dokumendid tõendavad, et:

 • Sull on püsiv töövõime kaotus vähemalt 40 protsendi ulatuses
 • Sulle on määratud puue

Arstlik komisjon otsustab, kas Su tervis:

 • vastab tervisenõuetele
 • ajutiselt ei vasta tervisenõuetele
 • ei vasta tervisenõuetele

Sul on õigus arstliku komisjoni otsus vaidlustada ning esitada kirjalik vaie Kaitseministeeriumi arstlikule vaidekomisjonile. Vaie tuleb esitada Kaitseressursside Ameti kaudu 30 päeva jooksul pärast arstliku komisjoni otsuse teatavakstegemist.

Sõidu- ja toidukulu hüvitis

Sulle makstakse hüvitist arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu katteks, kui komisjon on ettenähtud ulatuses läbitud.

Hüvitise saamiseks pead meile enne arstlikku komisjoni kaitseväeteenistuse veebi kaudu teatama oma pangakonto numbri.

Ettekirjutus

Kaitseressursside Ametil on õigus teha ettekirjutus, kui:

• Sa ei esita nõutud andmeid ja tõendeid
• Sa ei ilmu Kaitseressursside Ametisse või ameti määratud kohta vajalike toimingute tegemiseks
• Sa ei osale terviseseseisundi hindamisel või arstliku komisjoni suunamisel täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul ettenähtud ulatuses

Kui Sul ei ole võimalik mõnda loetletud kohustustest täita, siis teata seda viivitamatult Kaitseressursside Ametile. Enne ettekirjutuse tegemist on võimalus kirjalikult tõendada, et põhjused kohustuse täitmata jätmiseks olid mõjuvad. Üldjuhul tuleb selgitusele lisada ka tõendavad dokumendid, nt haigestumisel seda kinnitav perearsti tõend vms. Ettekirjutus tehakse juhul, kui kohustus jäetakse täitmata mõjuva põhjuseta.

Ettekirjutus antakse isiklikult kätte arstlikus komisjonis või saadetakse posti teel menetlusdokumendi väljastusteatega. Ettekirjutus on kättesaadav ka kaitseväeteenistuse veebis. Kui ettekirjutuse saaja elukoht ei ole teada või talle ei õnnestu ettekirjutust kätte toimetada, siis avaldatakse see Ametlikes Teadaannetes.

Kui tähtajaks ettekirjutuses esitatud nõuet ei täideta, edastatakse ettekirjutus kohtutäiturile sunniraha sissenõudmiseks. Lisaks sunnirahale tuleb sel juhul tasuda ka kohtutäituri kulud. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot ning seda võib rakendada korduvalt, kuni ettekirjutuses esitatud nõude täitmiseni.

Viimati uuendatud: 07/09/2019

X