Alusdokumendid

Alusdokumendid

Riigikaitse strateegilisi eesmärke, põhimõtteid ja kaitseväekohustuse korraldust kirjeldavad olulisemad dokumendid ja õigusaktid.

Seadused

  • Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatükk sätestab riigikaitse üldised põhimõtted
  • Kaitseväeteenistuse seadus kirjeldab kaitseväekohustuse ja -teenistuse põhimõtteid ja korraldust
  • Kaitseväe korralduse seadus sätestab Kaitseväe õigusliku seisundi, ülesanded, ülesehituse, juhtimise alused ja jõu kasutamise alused
  • Kaitseliidu seaduses sätestatakse Kaitseliidu koht riigikaitses, tema ülesanne, ülesehitus, tegevuse ja juhtimise õiguslikud alused ning koostöö teiste isikutega
  • Riigikaitseseadus reguleerib riigikaitse rahu- ja sõjaaegset korraldust ning mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni korraldust, Eesti Vabariigi osalemist rahvusvahelises sõjalises koostöös ja riigikaitseobjektide kaitset
  • Erakorralise seisukorra seadus reguleerib erakorralise seisukorra väljakuulutamise põhialused ja korralduse
  • Hädaolukorra seadus sätestab kriisireguleerimise, sealhulgas hädaolukorraks valmistumise ja lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused, samuti reguleerib eriolukorra väljakuulutamist, lahendamist ja lõpetamist ning Kaitseväe ja Kaitseliidu kasutamist hädaolukorra lahendamisel, päästetöö tegemisel ja turvalisuse tagamisel
  • Riigikaitseliste sundkoormiste seadusega kehtestatakse riigikaitselised sundkoormised ning nende määramise ja täitmise kord

Riigikaitse strateegiadokumendid

Viimati uuendatud: 09/03/2017

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.