Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Tagada ühiskonna valmisolek riigikaitses osalemiseks

Missiooni viime ellu viie tegevussuuna kaudu:

 • Tõstame noorte teadlikkust riigikaitsest ja kujundame positiivseid hoiakuid
 • Tagame riigi reservarmee mehitatuse
 • Pakume kaitseväekohustuse täitmiseks sujuvaid lahendusi oma vastutusalas
 • Leiame kaitsevaldkonda tööle pühendunud ja asjatundlikud inimesed

Visioon

Riigikaitses osalemine on auasi ja sellesse panustamiseks leiame igale inimesele sobivaima
võimaluse

Eesmärgid

 • Inimesed on teadlikud riigikaitse süsteemist ja suhtuvad positiivselt sellesse panustamisse
 • Kodanikele on loodud kasutajakesksed lahendused kaitseväekohustuse täitmiseks kogu
  elukaare ulatuses
 • Riigikaitsesüsteemis töötavad pühendunud ja asjatundlikud inimesed
 • Riigi reservarmee on mehitatud vajalikus mahus

Väärtused

Inimesekesksus

 • Oleme mõistvad ja empaatilised, seda nii oma klientide, koostööpartnerite kui töötajatega
 • Jääme igas olukorras sõbralikuks ja viisakaks, pidades lugu nii endast kui ka teistest
 • Oleme hoolivad ja abivalmid, väärtustades inimest ning tema vajadusi
 • Jätame oma töös eelarvamused kõrvale ja kohtleme kõiki võrdselt
 • Näeme suurt pilti ja oleme ühises infoväljas
 • Arendame kasutajakeskseid ja klientide vajadustest lähtuvaid teenuseid

Lahendustele orienteeritus

 • Oleme algatusvõimelised ja paindlikud lahenduste leidmisel
 • Kohaneme olukorraga ja läheneme probleemidele loominguliselt
 • Saavutame eesmärgid koostöös ja ühiste jõupingutustega
 • Nihutame piire, oleme avatud uuendustele ja innovaatilistele lähenemistele
 • Võtame vajadusel riske, oskame vigu tunnistada ja julgeme vastutada
 • Reageerime probleemidele kiiresti ja oleme oma tegevuses tõhusad

Pühendumus

 • Teeme oma tööd kirega
 • Oleme ausad nii enda kui teistega, me ei jaga katteta lubadusi
 • Suhtleme avameelselt ja läbipaistvalt
 • Vastutame oma tegude ja kokkulepetest kinnipidamise eest
 • Hindame endas ja teistes asjatundlikkust ja usaldusväärsust
 • Naudime enda arendamist ja väärtustame elukestvat õpet

Viimati uuendatud: 28/12/2022