Isikuandmete töötlemisest

Isikuandmete töötlemisest

Sellelt lehelt leiate ülevaate isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Kaitseressursside Ametis.

Kontaktandmed:

postiaadress:                            Aiandi 15, 12918 Tallinn

telefon:                                    7170700

e-posti aadress:                       andmekaitse@kra.ee

Alljärgnevalt lehelt saate teada:

I Kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid,

 • kaitseväeteenistuse veebis;
 • kui külastate ameti välisveebi
 • kui edastate oma pöördumise;
 • kui olete osaline väärteomenetluses;
 • kui kandideerite tööle.

II Mis eesmärgil kogutud isikuandmeid kasutatakse ja säilitatakse.

III Millised on Teie õigused andmete töötlemisel.

Kaitseressursside Amet on riigiasutus, mille tegevuse käigus tekkinud informatsiooniga võite tutvuda:

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemisel ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele välisveebist välislinkidega viidatakse.

Kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid, kui külastate ameti välisveebi?

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP- aadressiga);
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP- aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja veebilehe külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajatele mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse üks aasta.

Kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid kaitseväeteenistuse veebis?

Registri eesmärk on:

Registri eesmärk on kaitseväekohustuslaste, kaitseväekohustust võtta soovivate isikute, kaitseväekohustuse täitmise ning seaduses ettenähtud toimingute ja otsuste tegemise üle arvestuse pidamine

Andmekogusse kantakse:

 • isikuandmed;
 • haridusandmed;
 • andmed oskuste ja usutunnistuse kohta;
 • andmed terviseseisundi hindamise kohta;
 • andmed kutsesobivuse kohta;
 • andmed kaitseväekohustuse täitmise kohta;
 • andmed kaitseväeteenistuse kohta;
 • andmed kaitseväeteenistuse käigu kohta;
 • andmed kohaldatavate piirangute kohta;
 • andmed kirjavahetuse ja haldusotsuste kohta.

Ligipääs teie andmetele on lubatud ainult ametialaseks kasutamiseks. Juurdepääsuõigusega isiku tehtud päringu logisid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest.

Säilitustähtaeg:

Andmeid töödeldakse andmekogus sel ajal, kui isik on kaitseväekohustuslane. Pärast kaitseväekohustuse lõppu säilitatakse andmeid 50 aastat digitaalsesse arhiivi kandmisest arvates.

Kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid, kui edastate oma pöördumise?

 • Teie isikuandmeid kasutatakse teile vastamiseks või asja lahendamiseks.
 • Kui tuleb teha järelepärimisi kolmandatele isikutele, avaldatakse teie neile isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.
 • Kui olete saatnud pöördumise, kaebuse, vaide vms, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastatakse pöördumine ning teid teavitatakse edastamisest.
 • Teiega peetud kirjavahetust, kaebust, vaiet ja selle läbivaatamise materjale vms võib kasutada asutusesiseselt töö kvaliteedi ja töökorralduse hindamiseks. Statistikat ja kokkuvõtteid avaldatakse umbisikuliselt, ilma nimedeta.
 • Kirjavahetuse, kaevete, vaiete jms andmed on seadusekohaselt nähtavad ameti internetipõhises dokumendiregistris ning dokumendi pealkiri on vastav (nt “Kaebus” või “Vaie”). Seda põhimõtet rakendatakse inimeste eraelu kaitseks, kuna sageli pöördutakse ameti poole tundlikel teemadel.
 • Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga.
 • Kui kirjavahetuse või muude dokumentidega tutvumiseks esitatakse teabenõue, siis vaadatakse teabenõude saamisel üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult väljastada. Kindlasti kaetakse kinni isiklikud kontaktandmed nagu (e-)posti aadress või telefoninumber, v.a juhul, kui kirjavahetust peetakse juriidilise isiku või asutuse esindajana. Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse-s 35.
 • Dokument väljastatakse asutusele või isikule, kellel on küsimiseks otsene seadusest tulenev õigus ja põhjendatud vajadus, nt kohtueelsele menetlejale või kohtule.

Kaebusi või vaideid ja nendega seotud kirjavahetust säilitatakse 10 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Kuidas töödeldakse teie andmeid kui olete osaline väärteomenetluses?

Väärteomenetluse läbiviimist reguleerib väärteomenetluse seadustik koos kriminaalmenetluse seadustikuga.

Väärteoteate esitaja andmed avaldatakse teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on menetlusseadustikes ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata tunnistaja anonüümsust.

Menetlusalune isik ja tema esindaja saavad materjalidega tutvuda menetlusseadustikes ettenähtud korras.

Amet on liitunud e-toimiku infosüsteemiga. Seda kasutatakse väärteomenetluste läbiviimiseks, sh andmevahetuseks teiste asutustega (nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile).

Seadus lubab väärteomenetlustega seotud asjaolusid avalikustada üksnes erandlikel juhtudel (väärteomenetluse seadustiku § 62). Seda õigust kasutatakse vaid väga tungival vajadusel ja hoidudes asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast.

Kui isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, on ametil õigus vajadusel anda oma tegevuse kohta avalikkusele selgitusi.

Jõustunud väärteootsused registreeritakse karistusregistris. Ligipääs karistusregistrisse on piiratud, andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras.

Väärteotoimikut säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud toimikud kuuluvad hävitamisele.

Kuidas töödeldakse teie isikuandmeid, kui kandideerite tööle?

 • Kandideerimine toimub läbi värbamiskeskkonna Recrur, mida haldab Recrur Services OÜ;
 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajaks märgitud isikutega võime ühendust võtta;
 • võtame kandidaadilt kirjaliku nõusoleku, kui soovime küsida tema kohta infot tema endistest töö-, teenistus- või õppimiskohtadest;
 • kandidaadil on õigus saada infot, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi ja vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid amet ei avalda;
 • ametnike ja tegevväelaste konkursi kokkuvõtted säilitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja lõpuni. Kui soovime kandidaadi andmeid säilitada kauem, küsime selleks kandidaadi luba;
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida on teie kohta kogutud.

Amet keeldub andmete tutvustamisest üksnes siis, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda valede isikuandmete parandamist.

Kui ametil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Teil on õigus esitada ameti otsuste peale vaie või pöörduda halduskohtusse.

Isikuandmete töötlemisega seotud rikkumistest teavitamine

Ametis toimunud isikuandmete töötlemise rikkumisel registreerime juhtunu ja koostame rikkumisteate. Kui juhtunu ohustab Teie õigusi, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni. Kui rikkumine ohustab Teie õigusi väga suurel määral, siis teavitame Teid juhtunust.

Rikkumise toimumise või avastamise hetkest võtame kasutusele vajalikud meetmed rikkumise lõpetamiseks.

Viimati uuendatud: 04/07/2022