Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Amet (KRA) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevusvaldkondadeks on riigikaitselise inimvara planeerimine, kaitseväekohustuse täitmise toetamine ning kaitseväeteenistuse ja Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes personalialase tegevuse korraldamine.

2022. aastal lisandusid KRA vastutuse alla mitmed Kaitseministeeriumi valitsemisala inimestega seotud funktsioonid – igapäevase personaliteenuse pakkumisest kuni karjäärijuhtimiseni. KRA ülesannete hulka hakkasid kuuluma personalipoliitika kujundamine ja elluviimine, personali värbamine, sisseelamisprogrammid, täiendkoolitused, motivatsioonisüsteem, karjääri planeerimine, teenistus- ja töösuhete haldamine.

Riigikaitse tõhusamaks korraldamiseks laiendati alates 1. jaanuarist 2023. ameti tegevusvaldkondi veelgi ning lisandusid uute vastutusvaldkondadena riigikaitselise inimvara planeerimine ja kaitseväeteenistuse korraldamine. Jätkuvalt vastutab KRA ajateenistusse kutsumise eest ning toetab koolides riigikaitseõpetuse õpetamist.

KRA loodi 1. augustil 2005, kui tegevuse lõpetasid neli Kaitseministeeriumi hallatavat riigiasutust: Põhja riigikaitseosakond, Lõuna riigikaitseosakond, Lääne riigikaitseosakond ja Kirde riigikaitseosakond.

Struktuur

Viimati uuendatud: 24/11/2023