Info ajateenistuse kohta koondub ühele lehele

Info ajateenistuse kohta koondub ühele lehele

Tulevastele ajateenijatele vajalik info koondatakse riigiportaali eesti.ee, mis muudab kutsealuste suhtluse riigiga kiiremaks ja lihtsamaks. 

Kaitseväekohustuse täitmise sündmusteenuse eesmärk on aidata nii ajateenistuse planeerijal, läbijal kui ka juba reservi arvatul saada vajalik info ja teenused mugavalt ühest kohast ilma, et inimesed peaks seda eri ministeeriumite ja asutuste kodulehtedelt otsima.

Lisaks infoteenusele on plaanis kaitseväekohustus muuta ka personaliseeritud teenuseks. Selleks arendatakse välja andmevahetus kaitseväekohustuslaste registri ja riigiportaali vahel. Lõpptulemusena saab kodanik personaliseeritud osateenuste kaudu staatusepõhiselt esitada taotlusi ning saada teavet tema suhtes algatatud menetluste ja otsuste kohta.

Teenus on jagatud kolmeks: ajateenistuse planeerimine, selle läbimine ja reservteenistuses olemine. Novembri viimasest nädalast alates on kasutajale kättesaadav ajateenistuse planeerimise info ning 2024. aastal lisanduvad ülejäänud kaks etappi.

Ajateenistuse planeerimine on suunatud meessoost kodanikele vanuses 18-27 eluaastat ja tütarlastele, kes soovivad ajateenistusse asuda vabatahtlikult. Ajateenistuse planeerimise vaates jagatakse nii üldist vajalikku teavet, kui võimaldatakse sooritada ka toiminguid ja esitada tahteavaldusi – näiteks terviseseisundi hindamiseks aja broneerimine ja klassiga või sõbraga ajateenistusse asumiseks taotluse esitamine. Ajateenistuse planeerimise osateenus läks avalikuks käesoleva aasta detsembris.

Teine osateenus, milleks on ajateenistuse läbimine ning selle teenuse sihtrühmaks on isikud, kes on asunud ajateenistusse. Lisaks korraldusliku info jagamisele, on eesmärgiks selle osateenuse kaudu võimaldada ajateenijatel esitada puhkusele sõiduks sõidu- ja muude hüvitiste taotlusi.

Kolmas osateenus on reservteenistus. See osateenus on suunatud nii ajateenistuse läbinud reservis olevatele isikutele, kui ka kaitseväekohustuslastele, kes ei ole küll ajateenistust läbinud, kuid on kaitseväekohustuslaste registris arvel reservis oleva isikuna. Selle teenuse kaudu hakatakse kuvama teavet isiku sõjaaja ametikoha, õppekogunemiste kutsete kui ka õppekogunemisel makstava toetuste, hüvitiste ning taotluste esitamise kohta.

Tegevusplaanide kohaselt lähevad ajateenistuse läbimise ja reservteenistuse osateenused avalikuks 2024. aasta esimese poolaasta lõpuks.

Kokkuvõttes on kaitseväekohustuse täitmise sündmusteenuse projekti eesmärgiks katta kõik võimalikud infolüngad, koondada kogu teave riigiportaali ning tekitada võimalus kodanikul suhelda riigiga veelgi personaalsemalt ja kiiremalt.

 

Viimati uuendatud: 14/12/2023