Ajateenistuseks sobiva tähtaja teatamine

Ajateenistuseks sobiva tähtaja teatamine

Kaitseväeteenistuse seadus sätestab, et kutsealune, kes on asunud omandama kõrgharidust positiivselt akrediteeritud õppekava alusel kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis, kutsutakse ajateenistusse temale sobival ajal hiljemalt kolme aasta jooksul, arvates õppeasutusse vastuvõtmisest.
Oma õiguse kasutamiseks peab kutsealune oma soovist Kaitseressursside Ametile õigeaegselt teada andma. Sellekohane avalduseblankett on saadaval meie kodulehekülje alajotuses avaldused. Seadusega määratud teatamise tähtaeg on õpingute alustamise aasta 15. september. Hiljem esitatud sooviavaldusi amet arvesse võtta ei saa ja kutsealune kutsutakse ajateenistusse üldises korras.

Avalduses tuleb märkida kutsealuse ees- ja perekonnanimi, isikukood ja õppeasutuse nimetus. Soovitud ajateenistuse läbimise aeg tuleb ära näidata kalendriaastana. Käesoleval aastal ülikooli astunu saab seega valida kalendriaastate 2005, 2006, 2007 ja 2008 vahel.

Tavapäraste 3-aastaste õppekavade kõrval eksisteerivad aga ka 4- ja 5-aastase kestvusega õppekavad. See erinevus võib kaasa tuua üliõpilaste erinevaid soove ajapikenduse tähtaja osas. Siinkohal peame rõhutama, et Kaitseressursside Amet juhindub oma otsustes seadustest ja kõrghariduse omandamiseks antava ajapikenduse osas erandeid teha ei saa. Erandlikel, Kaitseväeteenistuse seaduses sätestamata asjaoludel ajapikenduse taotlemiseks on kutsealusel õigus pöörduda kaitseväeteenistuse komisjoni poole.

Viimati uuendatud: 05/09/2005