Töölt ajateenistusse

Töölt ajateenistusse

Kui töötaja asub ajateenistusse, on tööandjal kohustus säilitada tema töö- või teenistuskoht. Samuti on tööandjal kohustus anda töötajale vaba aega, et ta saaks korda ajada ajateenistusse asumisega seotud kohustuslikud toimingud, näiteks käia arstlikus komisjonis. Panime kirja ülevaate, millised on täpsemalt tööandja ja töötaja kohustused ja õigused, kui töötaja peab asuma ajateenistusse.

Ees on arstlik komisjon

Millisel alusel anda vaba aeg arstlikku komisjoni ilmumiseks?

Aluse annavad töölepingu seaduse (TLS) § 19 lg 6, mille järgi on töötajal õigus keelduda töö tegemisest, kui tal on selleks seaduses ette nähtud põhjus ja TLS § 42, mille alusel töötajal on õigus nõuda vaba aega. Kuna arstlikku komisjoni ilmumine on kaitseväeteenistuse seaduse alusel kutsealusele kohustuslik, siis saab komisjoni ilmumist lugeda seaduses ette nähtud põhjuseks ja selle kohustuse täitmiseks võib nõuda vaba aega. Viidatud paragrahve täiendab TLS § 38, mis kohustab tööandjat maksma töötajale sel ajal keskmist töötasu.  Avaliku teenistuse seadusega (ATS) antakse vaba aega sarnastel alustel, vastavalt ATS § 83 lg 8 ja § 64 sätestatule. Vaba aja andmise kord on mõistlik igal tööandjal täpsemalt sätestada töökorralduse reeglites.

Kuidas saab töötaja tööandjale tõendada, et käis arstlikus komisjonis?

Kohustust ilmuda arstlikku komisjoni kinnitab arstliku komisjoni kutse. Soovi korral saab kutse või selle digitempliga kinnitatud andmed alla laadida ka kaitseväeteenistuse veebist. Tagantjärele saab töötaja tõendada arstlikus komisjonis viibimist näiteks arstliku komisjoni poolt tehtud otsustega, millel on kirjas otsuse tegemise aeg. Otsuse tegemise ajaks on kuupäev, mil noormees oli arstlikus komisjonis.

Töötajal tuleb asuda teenistusse

Kui pikalt ette tuleb tööandjat teavitada aja- või asendusteenistusse asumisest?

Tööandja teavitamisel kehtib üldprintsiip, mille järgi tuleb lähtuda mõistliku aja jooksul teatamisest. See tähendab, et tööandjat tuleb teavitada kohe peale aja- või asendusteenistusse asumise kutse saamist. Samas ei ole tööandjal õigus keelduda töötaja teenistusse lubamisest või teda vallandada ka siis, kui töötaja teatab aja- või asendusteenistusse asumisest vahetult, näiteks päev varem. Töötajal soovitame siiski tööandjat oma plaanidega kursis hoida juba seepärast, et hoida häid töösuhteid.

TLS § 15 lg 2 p 8 sätestab, et kui tööandja on avaldanud soovi, siis peab töötaja tööandjat teavitama kõikidest töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest, mille vastu tööandjal on õigustatud huvi. Seega on tööandjal mõistlik teavitamise kohustus ja reeglid täpsemalt sätestada ka töökorralduse reeglites.

Millisel alusel peatada töösuhe ja kui pikaks ajaks?

Töölepingulise suhte puhul on aluseks TLS § 19 lg 5, mis annab töötajale õiguse keelduda töö tegemisest, kui ta on aja- või asendusteenistuses või kui ta osaleb õppekogunemisel. Avalikus teenistuses peatatakse ametniku avaliku võimu teostamise õigus ATS § 83 lg 4 alusel, kui ta viibib aja- või asendusteenistuses ja ATS § 83 lg 5 alusel, kui ta on reservõppekogunemisel või ei saa mobilisatsiooni tõttu oma teenistusülesandeid täita.

Töösuhe on mõistlik peatada aja- või asendusteenistuses viibimise ajaks, kuupäevalist tähtaega ei tasu käskkirja või töölepingu lisasse kirja panna. Töötajal on kohustus naasta tööle niipea, kui teenistus lõpeb.

Kas tööle tuleb naasta kohe peale aja- või asendusteenistust?

Jah, tööle tuleb naasta kohe, kui tööandjaga ei ole teistsugust kokkulepet. Seaduse alusel saab töösuhte peatada aja- või asendusteenistuses viibimise ajaks. Avalikus teenistuses fikseeritakse teenistussuhte peatumine käskkirjas, muudel puhkudel töölepingu lisas. Kui töötajal on enne teenistust töötatud aja eest jäänud üles puhkusepäevi, siis võib teha tööandjale avalduse, et puhkus kohe peale ajateenistust või muul sobival ajal välja võtta.

Kas põhipuhkus aegub aja- või asendusteenistuses viibimise ajal?

Aja- või asendusteenistuses viibimise ajal põhipuhkuse ei aegu (TLS § 68 lg 6). See tähendab, et kui enne teenistusse asumist on jäänud puhkusepäevi välja võtmata, siis võib need välja võtta peale teenistust tööle naastes. Kui puhkus ei ole puhkuste ajakavas ette nähtud, siis tuleb puhkuseavaldus tööandjale esitada 14 päeva enne puhkuse algust.

Mida teha, kui töötaja ei ilmu pärast teenistust tööle?

Kui töötaja ei ilmu pärast aja- või asendusteenistuse lõppu tööle, võib tööandja võtta töötaja vastusele nii nagu tööandja töökorralduse reeglid ja kehtivad seadused tööle mitteilmumise korral ette näevad.

Kas töötaja peab tööle asumisel ütlema, kas ta on aja- või asendusteenistuse käinud või mitte?

Töötajal sellist kohustust ei ole, küll aga tasub ajateenistuse läbinutel töövestlusel viidata ajateenistuses omandatud oskustele ja kogemustele. Kindlasti oskab iga tööandja hinnata hea meeskonnatöökogemusega distsiplineeritud töötajat, kes on ajateenistuses omandanud hulga erinevaid oskusi, rääkimata praktilisest juhtimiskogemusest.

Viimati uuendatud: 03/01/2022

X