Väeosad ja määramine

Väeosad ja määramine

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

 
Vaata tabelist, millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse 2024. aastal kutsutakse.

Struktuuriüksus Ajateenistusse võetavate isikute jaotumine tähtajaliselt Kokku
3. nädal 29. nädal 42. nädal
Diviis

 

360 1800 980 3140
Küberväejuhatus 70 70 140
Merevägi 143 147 290
Sõjaväepolitsei 150 150 300
Erioperatsioonide väejuhatus

 

30 30
KOKKU 723 2197 980 3900
 
Allikas: kaitseministri 14. oktoobri 2022. a määrus nr 21 sõnastuses.
 

Sõduri baaskursus (SBK) läbitakse kõigis väeosades ühtsetel alustel, et anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised.

Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik ajateenistuse jooksul standardselt omandada järgmisi erialasid:

  • juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon
  • parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik
  • mootorsõiduki juhtimine: C-, D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt
  • side: raadio- ja traatside spetsialist
  • tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist

Mõned loetletud kursustest võivad toimuda väljaspool koduväeosa, nt parameediku erialakursus korraldatakse tervisekeskuses.

Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

Diviis

Diviis on kaitseväe suurim maismaa struktuuriüksus, mis tegutseb kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. Tegemist on sõjaaja üksuse ja alaliselt tegutseva struktuuriüksusega, mille põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega, sõjalisi operatsioone.

Diviisi kuuluvad nii Eesti kui liitlasriikide üksused.

Diviisi moodustavad:

Diviisi põhimääruses võib ette näha diviisi ülema alluvuses ka muid üksuseid. Loe veel…

1. jalaväebrigaad

Pioneeripataljoni embleemPioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8700
E-post pio.pat@mil.ee
facebook.com/pioneeripatalajon
 

Pioneeripataljoni ülesanne on valmistada tõkkeid vastase liikumise takistamiseks, tagada oma manööverüksuste liikumisvabadus ja tõsta nende ellujäämisvõimet välikindlustamise abil. Pataljon asub Tapal, kus õpetatakse pioneere nii pioneeripataljoni enda kui ka kergeja mehhaniseeritud jalaväepataljonide koosseisu. Mitmekülgsete pioneeriülesannete täitmiseks õpetatakse ajateenijatele nii jalaväe baasteadmisi kui ka erinevaid spetsiifilisi oskusi: lõhkamist, miinide käsitsemist, demineerimist, välisildade ehitamist, mootorsaagide ning muude spetsiaalsete tööriistade käsitsemist jpm. Mitmekülgne on pataljoni tehnikapark. Sõdurite kasutuses on nii tavalised transpordivahendid kui ka rasketehnika (ekskavaatorid, frontaallaadurid, buldooserid jms) ning pioneeri-eritehnika (teelaotus- ja sillamasinad). Pioneeripataljonis tuleb kasuks hea füüsiline ettevalmistus, käteosavus ning tehniline taiplikkus. Loe veel…

Õhutõrjepataljoni embleemÕhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8600
E-post add@mil.ee
facebook.com/ohutorjepataljon/
 

Tapa sõjaväelinnakus paiknev õhutõrjepataljon koolitab spetsialiste vastase õhuründe- ja õhuvaatlusvahendite avastamiseks ning maapealsete relvasüsteemidega mõjutamiseks. Erialaõppe käigus õpitakse pärast sõdurile vajalike baasteadmiste omandamist õhutõrjerelvade meeskondades tegutsemist ning harjutatakse õhutõrjerelvadest laskmist nii imitaatoritel kui ka lahinglaskmistel. Võimalik on saada väljaõpet õhutõrje raketikompleksi Mistral, õhutõrjekahuri ZU-23-2 alias Sergei ning tulejuhtimise ja tagala erialadel. Lisaks õpetatakse eristama peamiseid kasutusel olevaid õhuründe- ja õhuvaatlusvahendeid – lennukeid, koptereid ja mehitamata lennuvahendeid ning käsitsema tuvastamiseks kasutusel olevaid moodsaid radareid ja tulejuhtimissüsteeme. Loe veel…

Tagalapataljoni embleemTagalapataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post tagalapataljon@mil.ee
facebook.com/tagalapataljon
 

Sõjaajal on tagalapataljoni põhiülesanne 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime tagamine. Rahuajal toetatakse aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, pataljone ja üksikkompaniisid meditsiini, sõidukite remondi, laonduse ja varustamisega. Tagalapataljonis koolitatakse peamiselt logistika-, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laonduse- ja toitlustusvaldkonna spetsialiste. Siin on võimalik õppida autojuhiks (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialistiks, parameedikuks, mehaanikuks, laopidajaks, toidukäitlejaks ja väliköögi kokaks ning tõstuki- ja kraanajuhiks. Lisaks tagalaerialadele moodustab suure osa väljaõppest jalaväetaktika ning väljaõpet pakutakse ka kuulipilduri ja tankitõrje erialadel. Loe veel…

Scoutspataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post scoutspataljon@mil.ee
facebook.com/scoutspataljon/
 

Scoutspataljon on Tapal paiknev 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline manööverüksus, mis pakub maailmatasemel professionaalset väljaõpet. Scoutspataljon on relvastatud Eesti moodsaima tehnika ja relvastusega (nt lahingumasinad CV9035 ja tankitõrjeraketikompleksid Javelin). Alates 2017. aastast on kutsealustel võimalus läbida ajateenistus ka jalaväe lahingumasina CV9035 jalastuvas isikkoosseisus. Soomusjalaväekompaniis lahingumasina meeskonnas teenimine on uhkuseks igale sõdurile. Teenistuses saab jalaväe allohvitseri, kuulipilduri, täpsus laskuri või tankitõrjuja väljaõppe. Pärast ajateenistust on võimalik tegevväelasena Scoutspataljoniga liituda ning jätkata teenistust kas juba omandatud erialal või areneda edasi pataljonisiseselt. Loe veel…

 

viru_jalavaepataljonViru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post viru.jvp@mil.ee
facebook.com/virujalavaepataljon/
 

Jõhvis asuv Viru jalaväepataljon korraldab mehhaniseeritud jalaväeüksuse väljaõpet. Sõduritele antakse laske- ja lahingutehnilised oskused, et olla edukas meeskonnaliige laskurina, täpsuslaskurina, kuulipildurina (MG-3), tankitõrjujana (Carl Gustav, Javelin), miinipildurina või parameedikuna. Samuti koolitatakse autojuhte, kes lisaks B- ja C-kategooria sõidukijuhi kvalifi katsiooni omandamisele läbivad ka soomukijuhi (PASI XA-188) väljaõppe. Lisaks reakoosseisule õpetatakse välja sõjaaja allüksuste meeskonna-, jao- ja rühmaülemaid ning soomuki raskekuulipilduja sihtureid. Eriline koht väljaõppes kuulub lahinglaskmistele, mille käigus saavad sõdurid ja allüksused tegutseda päris laskemoonaga ja seda lahingolukorrale võimalikult sarnastes tingimustes.

Pärast teenistust on võitlejad enesekindlamad nii metsas kui ka meeskonnatöös ja füüsiliselt ning vaimselt tugevamad. Loe veel…

Kalevi jalaväepataljoni embleemKalevi jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8200
E-post 1JVBr.KaleviJVP@mil.ee
facebook.com/KaleviJVP
 
 

Kalevi jalaväepataljon on mehhaniseeritud üksus, mille peamine ülesanne on võitlusvõimelise reservi koolitamine. Paldiskis asuvas pataljonis õpetatakse välja manööver- ja toetusüksusi.

Erialadest viiakse väeosas läbi nooremallohvitseride, autojuhtide, 120 mm miinipilduja, tankitõrje, kuulipiduri ning soomukijuhi eriala kursusi. Pataljoni relvastusse kuuluvad automaadid Galil, kuulipildujad MG-3, tankitõrje granaadiheitjad Carl Gustav, tankitõrje
raketikompleksid Javelin, 120 mm miinipildujad ning soomustransportöörid PASI XA-180.

Nagu ajalooliselt on välja kujunenud, võitleb ka tänapäeva Kalevi jalaväepataljon lahinguväljal alati eesliinil. Loe veel…

Tankitõrjekompanii, luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii

Tankitõrjekompanii
Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post 1jvbr.ttko@mil.ee
 
Luurekompanii 
Loode 35
45106 Tapa
Tel 717 8000
Staabi- ja sidekompanii
Loode 35
45106 Tapa
Tel 717 8000
E-post 1jvbr.stsiko@mil.ee
facebook.com/stsiko

 

1. jalaväebrigaadis on võimalik ajateenistus läbida ka tankitõrjekompanii,  luurekompanii või staabi- ja sidekompanii koosseisus. Tankitõrjekompaniis antakse väljaõpe kesk- ja pikamaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmetele, seetõttu on põhirõhk lasketehnilisel ettevalmistusel ning meeskondade maksimaalselt heal koostööl.

Luurekompanii intensiivse ning haarava väljaõppe käigus omandatakse teadmised ja oskused brigaadi lahingutegevuseks vajaliku luureinformatsiooni kogumiseks. Staabi- ja sidekompaniis saab õppida brigaadi staabi tegevuse tagamist (staabi püstitamine, valve jne) ning brigaadi ja üksuste vaheliste sideühenduste loomist.

2. jalaväebrigaad

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post kup@mil.ee
facebook.com/KuperjanoviJalavaepataljon
 

Võrus ajaloolistes Taara kasarmutes asuv Kuperjanovi jalaväepataljon on Eesti suurim rahuaegne kergejalaväepataljon, kus õpetatakse ajateenijaid välja kergejalaväe, miinipilduja, tagala- ja sideerialadel ning seda kõike tugeva jalaväelise taustaga. Lisaks saavad kõik ajateenijad tsiviilellu kaasa korraliku esmaabikogemuse, oskuse metsas liikuda ja looduses toime tulla ning selge teadmise enda võimete piiridest.

Kuperjanovlaste tuntud embleemi on uhkusega kandma oodatud kõik, kes kehalt sitked, vaimult tugevad ja kes ei karda end proovile panna. Loe veel…

Staabi- ja sidekompanii

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post s1.2jvbr@mil.ee
facebook.com/2JVBr
 

Staabi- ja sidekompanii on 2. jalaväebrigaadi allüksus, millega tagatakse brigaadi juhtimise alaline valmisolek. Samuti koolitatakse välja reservüksus brigaadi juhtimispunktide julgestamise, töökeskkonna tagamise ning sideühenduste alalhoidmiseks. Ajateenijaid koolitatakse välja staabikaitse, tagala- ja sideerialadel. Väljaõppetsükkel jaguneb reakoosseisu õppetsükliks, mis kestab 8 kuud, ja nooremallohvitseride ning autojuhtide õppetsükliteks, mis kestavad 11 kuud. Valdav osa staabi- ja sidekompaniist on 11-kuu ajateenijad, sest üksuses on palju erialameeskondi ning samuti on üksuses suur hulk masinaid, mille juhtimine, olenevalt ametikohast, eeldab C-, D- ja/või E-kategooria juhilube. Loe veel…

Lahinguteeninduspataljon
 
Kose tee 3a, 65603 Võru

E-post kv.s.2jvbr.tap@mil.ee

facebook.com/2JVBrTaP

 

Lahinguteeninduspataljoni rahuaegne põhiülesanne on administratiivne väljaõppe-  ja tagalatoetus. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega. Pataljoni sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine ning 2. jalaväebrigaadi allüksustele tagalatoetuse pakkumine. Loe veel…

 

Muud üksused

küberväejuhatuse embleem

Küberväejuhatus

Juhkentali 58, Tallinn
Tel 717 1652
E-post kubervaejuhatus@mil.ee
facebook.com/kybervaejuhatus
 

Küberväejuhatuse sõdurid kutsuvad end uhkusega kübersõduriks. Paljud ülesanded viiakse läbi kübervõrgus. Üksus korraldab juhtimistoetust ja küberkaitset Kaitseministeeriumi valitsemisalas, juhib küber- ja infooperatsioone, vastutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toimimise ja arendamise eest ning tagab kaitseväe strateegilist kommunikatsiooni. Samas ei unusta keegi, et esmaoskus on olla jalaväelane. Küberväejuhatuse allüksused on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ja staabi- ja tagalakompanii. Väejuhatuse relvastusse kuuluvad tavapäraste tulirelvade kõrval tipptasemel arvutid ning foto- ja videokaamerad. Pärast ajateenistust on kübersõdurid hinnatud spetsialistid erinevates IT ettevõtetes ja organisatsioonides. Paljud pressifotograafid, ajakirjanikud ja pressiesindajad on saanud oma esimese kogemuse just kaitseväest.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus vastutab kogu valitsemisala side funktsionaalsetete ja tugiteenuste tagamise eest nii välismissioonidel kui kasiseriiklikult. Ajateenistus annab väljaõppe, kuidas pakkuda kasutajatuge kõikidele kasutajatele reamehest kindralini ning administreerida erinevad side- ja infosüsteeme. Oma oskustest lähtuvalt kaasatakse kübersõdureid erinevate teenuste arendamisesse. Praktilise õppe käigus on nad võrdväärsed partnerid tegevväelastele IT-süsteemide töös hoidmisel ja arendamisel.

Küber- ja infooperatsioonide keskus on põhiüksus küberdomeeni rünnakute tõrjel ja ennetamisel. Siin teenivad kübersõdurid on igapäevaselt eesliinil tagades kaitseväe teenuste terviklikkust, käideldavust ja salastatust toetades juhtimise järjepidevust ja hukukindlust.

Strateegiline kommunikatsiooni keskus korraldab erialast väljaõpet ja toetab meediaoperatsioone video- ja fotomaterjalidega tagades materjalide kasutamise kaitseväes ja edastamise meediasse. Meie ajateenijaid kohtab õppustel ja kaitseväega seotud üritustel nii kaamera kui ka mikrofoniga. Rindereporteritena saavad ajateenijad väga hea väljaõppe ning praktika meedia tootmisel ja avaldamisel.

Staabi- ja tagalakompanii on küberväejuhatuse nähtamatu käsi, mis tagab logistilise toetuse kõikidele küberväejuhatuse üksustele ning Kaitseväe peastaabile. Vastutatakse materiaalse varustatuse, transpordi ning tervishoiu eest. Loe veel…

Embleem SuurtükiväepataljonSuurtükiväepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8500
E-post stvg@mil.ee
facebook.com/Suurtükiväepataljon-187728611238616/
 

Suurtükiväepataljon on brigaadi orgaaniline lahingutoetusüksus, mille ülesanne on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Suurtükiväepataljon, mille väljaõpe keskendub erineva taseme koostöö harjutamisele, on brigaadiülema vahend lahingu tulemuse otsustamiseks.

Pataljon asub Tapal, mille lähiümbruses toimub suurem osa igapäevasest väljaõppest. Väljaõppe käigus sooritatakse jalaväe- ja suurtükilaskmisi, millest võtab osa kogu pataljoni koosseis. Iga suurtükiväelase puhul eeldame professionaalsust, kiirust ja täpsust, sest relvasüsteeme käsitsedes ei tohi eksida millimeetritki. Tuletegevuse toetamiseks ja läbiviimiseks koolitatakse ajateenijaid järgmistele erialadele: relvameeskond, mõõdistus, arvutus, tulejuhtimine, side, tehnoabi (remont), meditsiin ja autojuhid. Kuna paljud erialad kattuvad ka tavaelus olevatega, lähtutakse erialavalikul eelkõige eelnevast tsiviilettevalmistusest. Loe veel…

Toetuse väejuhatus

Rae põik 1, Paldiski
Tel 717 4000
E-post kv.tvj@mil.ee
facebook.com/toetusevaejuhatus
 

Toetuse väejuhatus peab tagama Eesti Kaitseväe võitlusvalmiduse ja jätkusuutlikkuse vajalike materjalide, teenuste ja väljaõppega.

Toetuse väejuhatus allub vahetult Kaitseväe juhatajale. Erinevate allüksuste abil korraldatakse kaitseväelaste väljaõpe ja mobilisatsioon, tagatakse kaitseväele varustus, toitlustus ja logistika, samuti meditsiinivarustus, -väljaõpe ja -materjalid. Loe veel…

Sõjaväepolitsei

Rae põik 1, Paldiski
Tel 717 2999
E-post sp@mil.ee
facebook.com/vahipataljon
 

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Sõjaväepolitsei teostab igapäevaselt ka liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe, sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset. Loe veel…

Vahipataljon

Tallinna mnt 7, Paldiski
Tel 717 2899
E-post vahipataljon.korrapidaja@mil.ee
facebook.com/vahipataljon

 

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine.

Väeosa üheks ülesandeks on riikliku esindusfunktsiooni täitmine, milles pataljoni ajateenijad mehitavad Vabariigi Presidendi ametiruume auvahtkonnaga. Lisaks sellele osalevad vahipataljoni ajateenijad erinevatel tseremooniatel, seistes aukompanii rivis kõrgete külaliste riiki saabumisel ja sealt lahkumisel, osaledes riiklikel ja kaitseväelaslikel matustel, mälestustseremooniatel või suursaadikute volikirjade üleandmistel. Sellega seoses erineb vahipataljoni ajateenijate sõduri baasõpe teiste väeosadega võrreldes, kuna vahipataljoni sõduritel tuleb läbida ka aukompanii erialakursus. Loe veel…

 

Embleem MerevägiMerevägi

Miinisadama 4, Tallinn
Tel 717 7000 
E-post navyhq@mil.ee
facebook.com/merevagi

 

Mereväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklikke huvisid merel. Peamine tegevusvaldkond on miinitõrje ning mereolukorra teadlikkuse tagamine. Merevägi korraldab Eesti merealadel riigisiseseid ja rahvusvahelisi õppusi ning osaleb ka rahvusvahelistel õppustel ning operatsioonidel.

Mereväe laevastik koosneb miinijahtijatest ning miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavast alusest; laevastikule vajaliku kaldatoetuse tagab Tallinna Miinisadamas asuv mereväebaas. Pärast sõduri baaskursust läbivad ajateenijad madruse baaskursuse, et jätkata teenistust ja erialaväljaõpet laevadel, kus läbitakse relvastuse, side, motoristi või tekimadruse kursused. Ajateenistus mereväes on suurepärane võimalus kasuliku meresõidukogemuse saamiseks. Loe veel…

Erioperatsioonide väejuhatuse embleem

Erioperatsioonide väejuhatus

facebook.com/ESTSOF

Erioperatsioonide väejuhatusel (EOVJ) on oluline roll Eesti riigikaitses nii rahu, kriisi kui ka sõja ajal, olles erioperatsioonide ja tavatu sõjapidamise võime arendaja. 2021. aastast õpetab EOVJ reservüksuse jaoks välja ajateenijaid.

Ajateenistus erioperatsioonide väejuhatuses algab samamoodi nagu ajateenistus igal pool mujal – sõduribaaskursusega. Selle raames omandatakse üksikvõitleja oskused. Seejärel algavad eelkutse ajateenijatele erialakursused, läbitakse nooremallohvitseride, C-kategooria autojuhi või parameediku kursus.

Pärast erialakursuseid või põhikutse sõduribaaskursust valitakse välja umbes kolmkümmend parimat sõdurit, kes on sooritanud kõik eksamid ja füüsilise testi ning kelle hoiak ja motivatsioon sobib erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistuse läbimiseks ning nende reservüksuse koosseisu.

Sõelale jäänud ajateenijad läbivad erioperatsioonidespetsiifilise väikeüksuse taktika mooduli. Selle raames toimub näiteks köiekoolitus, veeõpe, langevarjukoolitus ning intensiivne laske- ja lõhkeväljaõpe. Ajateenistus toimub Harjumaal.

Ajateenistuse lõpuks on EOVJ ajateenija võimeline iseseisvalt ja meeskonna koosseisus tegutsema. Loe veel…

 

Staabi- ja sidepataljon

Ämari alevik, Lääne-Harju vald

Tel 717 2199

E-post sidepataljon@mil.ee

Staabi- ja sidepataljoni peamine eesmärk on korraldada kaitseväe juhtimistoetust ja selle väljaõpet. Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine. Kaitseväe juhtimistoetus- ja küberalase tasemekoolituse ning täiendväljaõppe korraldamine. Kaitseväe juhtimistoetuse väljaõppejuhiste kehtestamine ja kontrollimine. Kaitseväe peastaabi füüsilise julgeoleku tagamine. Loe lähemalt…

Logistikapataljon

Rae põik 1, Paldiski
 
E-post logistikapataljon@mil.ee
facebook.com/Logistikapataljon
Tel 717 4099
 

Logistikapataljon paikneb Paldiskis ja selle ülesanne on tagada kaitseväe logistika. Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni põhiülesanded on: allüksuste lahinguvalmiduse tagamine, logistiliste ülesannetega sõjaaja üksuste formeerimise korraldamine ning allüksuste ettevalmistamine, kaitseväe struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine, sõjaväelise väljaõppe korraldamine, kaitseväe logistilise erialaväljaõppe toetamine. Loe lähemalt…

 

Viimati uuendatud: 14/12/2023