Väeosad

Väeosad

Ajateenijate sõjaväeline väljaõpe toimub ajateenistuskohtades: maa- ja mereväe väeosades ning kaitseväe keskalluvustega üksustes. Lühike ülevaade väeosadest ja nende eesmärkidest, pikema ülevaate leiate kaitseväe kodulehelt.

Üldist väljaõppest

Sõduri baaskursus (SBK) läbitakse kõigis väeosades ühtsetel alustel, et anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised.

Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik ajateenistuse jooksul standardselt omandada järgmisi erialasid:

  • juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon
  • parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik
  • mootorsõiduki juhtimine: C-, D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt
  • side: raadio- ja traatside spetsialist
  • tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist

Mõned loetletud kursustest võivad toimuda väljaspool koduväeosa, nt parameediku erialakursus korraldatakse tervisekeskuses.

Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

 

1. jalaväebrigaad

 

Pioneeripataljoni embleemPioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8700
E-post 
 

Pioneeripataljoni ülesanne on valmistada tõkkeid vastase liikumise takistamiseks, tagada oma manööverüksuste liikumisvabadus ja tõsta nende ellujäämisvõimet välikindlustamise abil. Pataljon asub Tapal, kus õpetatakse pioneere nii pioneeripataljoni enda kui ka kerge- ja mehhaniseeritud jalaväepataljonide koosseisu.

Mitmekülgsete pioneeriülesannete täitmiseks õpetatakse ajateenijatele nii jalaväe baasteadmisi kui ka erinevaid spetsiifilisi oskusi: lõhkamist, miinide käsitsemist, demineerimist, välisildade ehitamist, mootorsaagide ning muude spetsiaalsete tööriistade käsitsemist jpm. Mitmekülgne on pataljoni tehnikapark: sõdurite kasutuses on nii tavalised transpordivahendid kui ka rasketehnika (ekskavaatorid, frontaallaadurid, buldooserid jmt) ning pioneeri-eritehnika (teelaotus- ja sillamasinad). Pioneeripataljonis tuleb kasuks hea füüsiline ettevalmistus, käteosavus ning tehniline taiplikkus. Loe veel…

 

Embleem SuurtükiväepataljonSuurtükiväepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8500
E-post
 

Suurtükiväepataljon on brigaadi orgaaniline lahingutoetusüksus, mille ülesandeks on vastase kiire ja efektiivne mõjutamine kaudtulega. Suurtükiväepataljon on brigaadiülema vahend lahingu otsustamiseks.

Pataljon asub Tapal, mille lähiümbruses toimub ka suurem osa igapäevasest väljaõppest. Tuletegevuse toetamiseks ja läbiviimiseks koolitatakse ajateenijatest koosseisu järgnevatele erialadele: relvameeskond, mõõdistus, arvutus, tulejuhtimine, side, tehnoabi (remont), meditsiin ja autojuhid. Kuna paljud erialad kattuvad ka tavaeluga, lähtutakse erialavalikul eelkõige eelnevast tsiviilettevalmistusest ja kutsesobivusest.

Suurtükiväepataljoni väljaõpe keskendub erineva taseme koostöö harjutamisele. Väljaõppe käigus sooritatakse mitmeid jalaväe- ja suurtükilaskmisi, millest võtab osa kogu pataljoni koosseis.
Iga suurtükiväelase puhul eeldame professionaalsust, kiirust ja täpsust, sest relvasüsteeme käsitsedes ei tohi eksida millimeetritki.
Loe veel…

 

Õhutõrjepataljoni embleemÕhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8600
E-post
 

Tapa sõjaväelinnakus paiknev õhutõrjepataljon koolitab spetsialiste vastase õhuründe- ja õhuvaatlusvahendite avastamiseks ning mõjutamiseks maapealsete relvasüsteemidega.

Pärast sõdurile vajalike baasteadmiste omandamist õpitakse õhutõrjepataljoni erialaõppe käigus tegutsema kasutusel olevate õhutõrjerelvade meeskondades ning harjutatakse õhutõrjerelvadest laskmist nii imitaatoritel kui ka lahinglaskmistel. Võimalik on saada väljaõpet õhutõrje raketikompleksi MISTRAL, õhutõrjekahuri ZU-23-2 (hüüdnimega „Sergei“) ning tulejuhtimise ja tagala erialadel. Lisaks õpetatakse eristama peamiseid kasutusel olevaid õhuründe- ja õhuvaatlusvahendeid – lennukeid, koptereid ja mehitamata lennuvahendeid ning käsitsema ka tuvastamiseks kasutusel olevaid moodsaid radareid ja tulejuhtimissüsteeme. Loe veel…

 

Tagalapataljoni embleemTagalapataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post
 

Tagalapataljoni peamine ülesanne on tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, pataljone ja üksikkompaniisid meditsiini, sõidukite remondi, laonduse ja varustamise valdkonnas.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis õpetatakse välja peamiselt tagalaerialadel logistika, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laonduse- ja toitlustusvaldkonnas. Näiteks on võimalik õppida autojuhi (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialisti, parameediku, mehaanikute, laopidajate, toidukäitlemise ja väliköögi ning tõstuki- ja kraanajuhi  kursustel. Lisaks tagalaerialadele moodustab suure osa väljaõppest jalaväetaktika, väljaõpet pakutakse kuulipilduri ja tankitõrje erialadel. Loe veel…

 

viru_jalavaepataljonViru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post
 

Ida-Virumaal Jõhvis asuv Viru jalaväepataljon korraldab mehhaniseeritud jalaväeüksuse väljaõpet. Sõduritele antakse laske- ja lahingutehnilised oskused, et olla edukas meeskonnaliige laskurina, täpsuslaskurina, kuulipildurina (MG-3), tankitõrjurina (Carl Gustav, JAVELIN), miinipildurina või parameedikuna. Samuti koolitatakse autojuhte, kes lisaks B- ja C-kategooria sõidukijuhi kvalifikatsiooni omandamisele läbivad ka soomukijuhi (PASI XA-188) väljaõppe.

Peale reakoosseisu õpetatakse ka sõjaaja allüksuste meeskonna, jao- ja rühmaülemaid ning soomuki raskekuulipilduja sihtureid. Eriline koht väljaõppes kuulub lahinglaskmistele, mille käigus saavad sõdurid ja allüksused tegutseda päris laskemoonaga lahingolukorrale võimalikult lähedastes tingimustes. Teenistuse lõppedes olete tugevamad füüsiliselt ja vaimselt, aga ka enesekindlamad nii metsas kui meeskonnatöös. Loe veel…

 

Kalevi jalaväepataljoni embleemKalevi jalaväepataljon

Rae põik 1, 76806 Paldiski
Tel 717 8200
E-post
 

Kalevi jalaväepataljon on mehhaniseeritud üksus, mille peamiseks ülesandeks on võitlusvõimelise reservi koolitamine. Paldiskis asuvas pataljonis õpetatakse manööver- ja toetusüksusi.

Erialadest viiakse väeosas läbi nooremallohvitseride-, autojuhtide-, 120 mm miinipilduja-, tankitõrje-, kuulipiduri ning soomukijuhi erialakursusi. Pataljoni relvastusse kuuluvad automaadid Galil, kuulipildujad MG-3, tankitõrje granaadiheitjad Carl Gustav, tankitõrje raketikompleksid Javelin, 120 mm miinipildujad ning soomustransportöörid PASI XA-180.

Nagu ajalooliselt on kujunenud, võitleb ka tänapäeva Kalevi jalaväepataljon lahinguväljal alati eesliinil.
Loe veel…

 

Tankitõrjekompanii, luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii

Tankitõrjekompanii
Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post
 
Luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii
Loode 35
45106 Tapa
Tel 717 8000
E-post 
 

1. jalaväebrigaadis on võimalik ajateenistus läbida ka tankitõrjekompanii, luurekompanii või staabi- ja sidekompanii koosseisus. Tankitõrjekompaniis antakse väljaõpe kesk- ja pikamaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmetele. Rõhk on lasketehnilisel ettevalmistusel ja meeskondade heal koostööl. Luurekompaniis omandatakse teadmised ja oskused brigaadi lahingutegevuseks vajaliku luureinformatsiooni kogumiseks. Luurekompanii väljaõpe on intensiivne ning väljakutseid pakkuv. Staabi- ja sidekompaniis õpitakse brigaadi staabi tegevuse tagamist (staabi püstitamine, valve jms) ning brigaadi ja üksuste vaheliste sideühenduste loomist.

 

2. jalaväebrigaad

 

Embleem Kuperjanovi jalaväepataljonKuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post
 

Kuperjanovi jalaväepataljon on Eesti suurim rahuaegne kergejalaväe pataljon, asudes Võrus ajaloolistes Taara kasarmutes. Ajateenijaid õpetatakse välja kergejalaväe, miinipilduja, tagala ja side erialadel, kuid tugeva jalaväe tausta saavad kõik.

Rahuajaks saavad sõdurid kaasa hea esmaabi kogemuse, oskuse metsas liikuda ja looduses toime tulla ning teadmise iseenese piiridest.
Kuperjanovlaste tuntud embleemi on oodatud kandma kõik kehalt sitked ja vaimult tugevad, kes ei karda ennast proovile panna. 
Loe veel…

 

Muud üksused

 

Staabi- ja sidepataljonstaabi-ja-sidepataljon

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
Tel 717 2000
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni ülesanne on tagada üleriigiliselt Kaitseministeeriumi valitsemisalas strateegiline side- ja infotehnoloogiline toetus ning tagada teavitusalane toetus.

Erialane väljaõpe sidekompaniis hõlmab elektroonika ja elektrotehnika põhialuseid, raadio- ja traatsidet, IT-aluseid ning taktikalist sidesüsteemi ESTTACS (Estonian Tactical Communication System). Staabikompanii väljaõppe põhirõhk on suunatud staapide töö tagamisele ning staapide püstitamisele maastikule või asulasse.

Staabi- ja sidepataljoni koosseisus tegutseb ka teavituskeskus ja Kaitseväe strateegiline sidekeskus. Teavituskeskuses koolitatakse teavitusspetsialiste: fotograafe, videooperaatoreid, küljendajaid-kujundajaid, reportereid-toimetajaid ja otseteavitusmeeskondi. Kaitseväe strateegilises sidekeskuses koolitatakse IT taustaga küberajateenijaid, kelle väljaõpe hõlmab endas IT-aluseid, infoturvet ning IT teenuste arendamist, tagamist ja haldust. Loe veel…

 

TEKO_operaator

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus valmistab ette kaitseväe reservüksuste meediameeskondi, kuhu kuuluvad fotograafid, videooperaatorid, küljendajad-kujundajad ja reporterid-toimetajad.

Teavituskeskuse erialakursusel:

  • saab ülevaate riiklikust teavitussüsteemist
  • räägitakse informatsiooni osatähtsusest nüüdisaegses sõjapidamises ja antakse ülevaate kaitseväe valmisolekust selliseks sõjaks
  • antakse erialane ettevalmistus teenistuseks fotograafi, videooperaatori, küljendaja-kujundaja või reporteri-ajalehetoimetajana kaitseväe meediameeskonnas
  • õpitakse tegutsema meediameeskonnana, sh olukorras, mil meeskond peab suutma iseseisvalt lahinguväljal tegutseda
  • läbitakse otseteavituskoolitus, kus õpitakse analüüsima sihtrühmi, planeerima ja taktikalisel tasandil läbi viima informeerimis- ja mõjutustegevusi

Erialakursusele järgneb teenistuspraktika ning ajateenijad kaasatakse kaitseministeeriumi, kaitseväe ja Kaitseliidu teavitus- ja meediaoperatsioonidesse. See tähendab meeskonnana Sõdurilehe koostamist ja väljaandmist, kaitsevaldkonna ürituste ja õppuste kajastamist, trükiste, videolugude, fotomaterjali, lühifilmide ja veebilehtede tootmist.

Sind oodatakse teavituskeskusesse, kui õpid või oled õppinud või tegutsed meedia- või audiovisuaalse kunsti valdkonnas ning läbid 11-kuulist ajateenistust. Teenistus teavituskeskuses eeldab edukalt läbitud sõduri baaskursust. Kandideerimiseks tuleb sõduri baaskursuse esimese kuu jooksul saata elulookirjeldus, motivatsioonikiri ning võimalusel ka näiteid varasematest töödest keskuse e-posti aadressile. Loe veel…

 

Embleem Kaitseväe Logistikakeskuse logistikpataljonToetuse väejuhatuse logistikapataljon

Ämari, Vasalemma vald
Tel 717 4300
E-post
 

Logistikapataljon on üks osa toetuse väejuhatuse allüksustest asukohaga Harjumaal, Ämari lennubaasis. Pataljoni igapäevane ülesanne on korraldada logistika- ja tagalaerialade väljaõpet ning Kaitseväe üksuste logistilist toetust – transpordioperatsioonid, varustamine ja tehnika remont.

Ajateenijaid õpetatakse välja järgmistele erialadele: transport, varustamine, remont ja hooldus, meditsiin, laomajandus, toitlustus ja julgestus. Väiksemas mahus ka side-ja IT valdkonnaga seonduvatel erialadel.

Talvel ja suvel teenistust alustavad ajateenijad jätkavad pärast sõduribaaskursuse läbimist nooremallohvitseride või autojuhi kursusel. Nooremallohvitseride kursuse läbinud omandavad vajalikud juhtimis-ja erialased oskused, mida on võimalik edukalt rakendada ka tsiviilis. Autojuhikursusel osalejad omandavad C ja CE kategooria ning parimad ka D-kategooria juhtimisõiguse. Täiendavalt läbivad enamik autojuhte ohtlike veoste (ADR) koolituse.
Pärast erialakursuste läbimist jätkavad ajateenijad teenistust allüksustes ning täidavad oma erialaseid ülesandeid kuni teenistuse lõpuni. Loe veel…

 

Embleem VahipataljonSõjaväepolitsei vahipataljon

Tööstuse 54a, 10402 Tallinn
Tel 717 2800
E-post
 

Mereväebaasis asuva vahipataljoni põhiülesandeks on välja õpetada sõjaväepolitsei sõjaaja üksuseid. Lisaks sellele osalevad vahipataljoni ajateenijad Kadrioru lossi vahtkonnas ning tähtsamatel riiklikel ja kaitseväelistel tseremooniatel.

Ajateenistus vahipataljonis kestab üksteist kuud. Peale baasõpet jagunevad ajateenijad erialakursustele, milleks on autojuhikursus, relvaerialakursus ning nooremallohvitserikursus.

Ajateenistuse viimases pooles toimub sõjaväepolitsei erialaõpe, mis hõlmab endas nii ruumide, hoonete, sõidukite ja inimeste läbiotsimise protseduure, sõjaväepolitsei taktikat kui ka massirahutuse kontrolli väljaõpet. Põgusalt viiakse ajateenija kokku ka isikukaitse põhitõdedega. Väljaõppe finaaliks on Kaitseväe suurõppus Kevadtorm või pataljoni enda õppus nimega Karujälg.

Kogu eelneva sõjalise õppe vahele mahub Eesti Vabariigi presidendi lossi valve ja hulganisti tseremooniad, mis on vahipataljoni igapäevaelu lahutamatu osa. Loe veel…

 

Embleem MerevägiMereväebaas ja laevastik

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
Tel 717 7200 (laevastik) , 717 7000 (mereväebaas)
E-post (laevastik), (mereväebaas)
 

Mereväe eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalset terviklikkust ning riiklike huvisid merel. Peamine tegevusvaldkond on miinitõrje merel ning mereolukorra teadlikkuse tagamine. Merevägi korraldab riigisiseseid ja rahvusvahelisi õppusi Eesti merealadel ning osaleb rahvusvahelistel õppustel ning operatsioonidel.

Mereväe koosseisu kuuluvad miinitõrje- ja toetuslaevadest koosnev laevastik ning tuukrid. Kaldatoetuse laevastikule tagab Tallinna Miinisadamas asuv Mereväebaas. Pärast sõduri baaskursust läbivad ajateenijad madruse baaskursuse, mille lõppedes jätkavad nad teenistust ja erialaväljaõpet laevadel, kus läbitakse relvastuse, side, motoristi või tekimadruse kursused. Ajateenistus mereväes on suurepärane võimalus meresõidukogemuse saamiseks. Loe veel…

Viimati uuendatud: 10/09/2018