Väeosad

Väeosad

Ajateenijate sõjaväeline väljaõpe toimub ajateenistuskohtades: maa- ja mereväe väeosades ning kaitseväe keskalluvustega üksustes. Lühike ülevaade väeosadest ja nende eesmärkidest, pikema ülevaate leiate kaitseväe kodulehelt.

Üldist väljaõppest

Sõduri baaskursus (SBK) läbitakse kõigis väeosades ühtsetel alustel, et anda ajateenijatele jalaväelase algteadmised.

Kõikides kaitseväe väeosades on võimalik ajateenistuse jooksul standardselt omandada järgmisi erialasid:

  • juhtimine: jaoülema, reservrühmaülema ja kompaniiülema abi kvalifikatsioon
  • parameedik: rühma, kompanii ja vanemparameedik
  • mootorsõiduki juhtimine: C-, D- ja E-kategooria juhiload ametikohast olenevalt
  • side: raadio- ja traatside spetsialist
  • tagala eriala: mehaanik, väliköögispetsialist

Mõned loetletud kursustest võivad toimuda väljaspool koduväeosa, nt parameediku erialakursus korraldatakse tervisekeskuses.

Teiste erialade väljaõppes keskendub iga väeosa erialadele, mis tagavad väeosa ülesannete ja eesmärkide täitmise. See tähendab, et kõikidel üksustel ja väeosadel on oma spetsiifika ja erialad, mida saab õppida vaid seal teenides.

 

1. jalaväebrigaad

 

Embleem PioneeripataljonPioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8700
E-post 
 

Pioneeripataljoni ülesanne on valmistada tõkkeid vastase liikumise takistamiseks, tagada oma manööverüksuste liikumisvabadus ja tõsta nende ellujäämisvõimet välikindlustamise abil. Pataljon asub Tapal, kus õpetatakse pioneere nii pioneeripataljoni enda kui ka kerge- ja mehhaniseeritud jalaväepataljonide koosseisu. Mitmekülgsete pioneeriülesannete täitmiseks õpetatakse ajateenijatele nii jalaväe baasteadmisi kui ka erinevaid spetsiifilisi oskusi: lõhkamist, miinide käsitsemist, demineerimist, välisildade ehitamist, mootorsaagide ning muude spetsiaalsete tööriistade käsitsemist jpm. Mitmekülgne on pataljoni tehnikapark: sõdurite kasutuses on nii tavalised transpordivahendid kui ka rasketehnika (ekskavaatorid, frontaallaadurid, buldooserid jmt) ning pioneeri-eritehnika (teelaotus- ja sillamasinad). Pioneeripataljonis tuleb kasuks hea füüsiline ettevalmistus, käteosavus ning tehniline taiplikkus. Loe veel…

 

Embleem SuurtükiväepataljonSuurtükiväepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8500
E-post
 

Suurtükiväepataljoni ülesanne on toetada tulejõuga oma üksuste tegevust, häirida ja hävitada vastase elavjõudu, tehnikat ja positsioone. Sel eesmärgil koolitatakse ja drillitakse pataljonis suurtükiväelasi, kellest moodustatakse suurtükimeeskonnad ja harjutatakse kokku suurtükipatareid.

Ajateenijate erialavalikul lähtutakse eelnevast tsiviilettevalmistusest ja kutsesobivusest. Kuni kolmandik ajateenijatest saab väljaõppe tegutsemiseks suurtükimeeskonnas. Suur osa saab side- või tagalaalase ettevalmistuse. Andekamad sõdurid ja allohvitserid valitakse topogeodeetilise mõõdistuse ja laskeandmete arvutamise erialadele. Autojuhid omandavad lisaks oma allüksuse erialaoskusi.

Erialakursuse käigus õpitakse tegutsema jao, meeskonna või grupi koosseisus ja täitma ka allüksusekaaslaste ülesandeid. Kursuse lõpuks peavad jaod, grupid ja meeskonnad olema võimelised tegutsema rühma osana. Järgneva rühmakursuse lõpuks peavad rühmad olema võimelised tegutsema patarei koosseisus ning seejärel patareikursuse lõpuks patareid pataljoni raamistikus. Rühma- ja patareikursuse lõpus toimuvad pataljoni väliharjutused, kus õpitakse ja harjutatakse allüksuste koostööd. Toimuvad suurtükiväelaskmised ja laskmised jalaväerelvadest. Loe veel…

 

Embleem ÕhutõrjepataljonÕhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8600
E-post
 

Õhutõrjepataljoni ülesanne on koolitada spetsialiste vastase õhuründevahendite, lennukite, kopterite, mehitamata lennuvahendite, tõrjumiseks ja hävitamiseks. Kaitseväe õhutõrje täidab oma ülesannet maapealsete relvasüsteemide – rakettide ja kahurite – abil. Lisaks edastatakse ülevaadet õhuruumis toimuvast radarite ja muude vahenditega.

Õhutõrjepataljoni erialaväljaõpe on õhutõrje- ja õhutõrjerelvastuse alane. Selle käigus õpitakse tegutsema õhutõrjerelva meeskondades ja harjutatakse õhutõrjerelva imitaatoritel. Ajateenijaid õpetatakse peamiselt õhutõrje raketikompleksi MISTRAL, õhutõrjekahuri ZU-23-2, tulejuhtimise ja tagala erialadel. Lisaks õpitakse tundma erinevaid õhuründevahendeid – lennukeid ja koptereid. Allüksuse väljaõpe lõpeb allüksuse koostööharjutustega ja kulmineerub õhusihtmärkide laskmisega. Loe veel…

 

Embleem 1. jalaväebrigaadi TagalapataljonTagalapataljon

Loode 35, 45106 Tapa
Tel 717 8400
E-post
 

Tagalapataljoni peamine ülesanne on tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse aastaringselt 1. jalaväebrigaadi staapi, pataljone ja üksikkompaniisid meditsiini, sõidukite remondi, laonduse ja varustamise valdkonnas.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis õpetatakse välja peamiselt tagalaerialadel logistika, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laonduse- ja toitlustusvaldkonnas. Näiteks on võimalik õppida autojuhi (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialisti, parameediku, mehaanikute, laopidajate, toidukäitlemise ja väliköögi ning tõstuki- ja kraanajuhi  kursustel. Lisaks tagalaerialadele moodustab suure osa väljaõppest jalaväetaktika, väljaõpet pakutakse kuulipilduri ja tankitõrje erialadel. Loe veel…

 

viru_jalavaepataljonViru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
Tel 717 8300
E-post
 

Viru jalaväepataljonis õpetatakse välja  jalaväe- ning tankitõrjeallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis. Jalaväe õppesuunda kuuluvad kõik jalaväe tehnilised erialad: laskurid, sanitarid, tankitõrjegranaadiheiturid, kergemiinipilduja meeskonnaliikmed jne. Võitlejatele õpetatakse peamiselt teadmisi ja oskusi, mis annavad eelise lahinguväljal. Seepärast keskendutakse lasketehnilisele ja lahingutehnilisele ettevalmistusele ning rõhku pannakse füüsilisele ettevalmistusele.

Tankitõrje õppesuunal antakse väljaõpe kesk- ja kaugmaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmetele. Rõhk on lasketehnilisel ettevalmistusel ja meeskondade heal koostööl. Eriline koht väljaõppes kuulub lahinglaskmistele. Lahinglaskmistel saavad võitlejad ja allüksused tegutseda päris laskemoonaga tingimustes, mis on võimalikult lähedased lahinguolukorrale. Väljaõppe elluviimise efektiivsust kontrollitakse igal aastal läbiviidavate taktikaliste kontrollõppustega. Loe veel…

 

Kalevi jalaväepataljoni embleemKalevi jalaväepataljon

Rae põik 1, 76806 Paldiski
Tel 717 8200
E-post
 

Kalevi jalaväepataljon on kiire reageerimisvõimega mobiilne soomustatud üksus, mis täidab talle pandud kaitseülesandeid. Vabadussõtta tagasiulatuva ajalooga pataljoni koosseisus teenides saavad ajateenijad peale jalaväe traditsiooniliste erialade õppida ka soomukijuhtideks. Välja õpetatakse lahinguvõimelisi mehhaniseeritud manööver- ja toetusüksusi ning arendatakse maaväe täpsus- ja snaiprivõimekust. Loe veel…

 

Luurekompanii ning staabi- ja sidekompanii

Rae põik 1, 76806 Paldiski
Tel 717 8200
E-post
 

1. jalaväebrigaadis on võimalik ajateenistus läbida ka luurekompanii või staabi- ja sidekompanii koosseisus. Luurekompaniis omandatakse teadmised ja oskused brigaadi lahingutegevuseks vajaliku luureinformatsiooni kogumiseks. Luurekompanii väljaõpe on intensiivne ning väljakutseid pakkuv. Staabi- ja sidekompaniis õpitakse brigaadi staabi tegevuse tagamist (staabi püstitamine, valve jms) ning brigaadi ja üksuste vaheliste sideühenduste loomist.

 

2. jalaväebrigaad

 

Embleem Kuperjanovi jalaväepataljonKuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
Tel 717 5499
E-post
 

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülesanne on viia ellu kaitsetegevusi talle eraldatud vahenditega ettenähtud vastutusalal.

Kangelasliku ajaloo, pikkade traditsioonide ja omapärase sümboolikaga Kuperjanovi jalaväepataljonis õpetatakse ajateenijatest teenistuse jooksul välja sõjaaja allüksused: 3 jalaväekompaniid, miinipildujapatarei, tagalakompanii ja staabikompanii. Ajateenistuse läbimine ükskõik missuguses pataljoni allüksuses annab hea füüsilise vormi ja hea jalaväe eriala kompetentsi. Loe veel…

 

Muud üksused

 

Staabi- ja sidepataljonstaabi-ja-sidepataljon

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
Tel 717 2000
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni ülesanne on tagada üleriigiliselt kaitseväe ja Kaitseliidu vaheline side ning kaitseväe strateegiline side- ja infotehnoloogiline toetus, samuti viia ellu kaitseotstarbelisi side, infotehnoloogia ja elektroonilise sõja arendusprojekte.

Erialane väljaõpe sidekompaniis hõlmab elektroonika ja elektrotehnika põhialuseid, raadio- ja traatsidet, IT-aluseid ning taktikalist sidesüsteemi ESTTACS (Estonian Tactical Communication System). Staabikompanii väljaõppe põhirõhk on suunatud staapide töö tagamisele ning staapide püstitamisele maastikule või asulasse. Kõige enam pööratakse tähelepanu lahinguks vajalike teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamisele. Põhiõppeained on juhtimispunkti õpe, side-, laskevälja- ja lahinguõpe, tankitõrje, luure-, pioneeri- ja sõjaväepolitseiõpe. Staabi- ja sidepataljoni koosseisus tegutseb ka teavituskeskus, kus koolitatakse teavitusspetsialiste: videooperaatoreid, reportereid, fotograafe ja kujundajaid. Loe veel…

 

TEKO_operaator

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus

Filtri tee 12, 10132 Tallinn
E-post
 

Staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus valmistab ette kaitseväe reservüksuste meediameeskondi, kuhu kuuluvad fotograafid, videooperaatorid, küljendajad-kujundajad ja reporterid-toimetajad.

Teavituskeskuse erialakursusel:

  • saab ülevaate riiklikust teavitussüsteemist
  • räägitakse informatsiooni osatähtsusest nüüdisaegses sõjapidamises ja antakse ülevaate kaitseväe valmisolekust selliseks sõjaks
  • antakse erialane ettevalmistus teenistuseks fotograafi, videooperaatori, küljendaja-kujundaja või reporteri-ajalehetoimetajana kaitseväe meediameeskonnas
  • õpitakse tegutsema meediameeskonnana, sh olukorras, mil meeskond peab suutma iseseisvalt lahinguväljal tegutseda
  • läbitakse otseteavituskoolitus, kus õpitakse analüüsima sihtrühmi, planeerima ja taktikalisel tasandil läbi viima informeerimis- ja mõjutustegevusi

Erialakursusele järgneb teenistuspraktika ning ajateenijad kaasatakse kaitseministeeriumi, kaitseväe ja Kaitseliidu teavitus- ja meediaoperatsioonidesse. See tähendab meeskonnana Sõdurilehe koostamist ja väljaandmist, kaitsevaldkonna ürituste ja õppuste kajastamist, trükiste, videolugude, fotomaterjali, lühifilmide ja veebilehtede tootmist.

Sind oodatakse teavituskeskusesse, kui õpid või oled õppinud või tegutsed meedia- või audiovisuaalse kunsti valdkonnas ning läbid 11-kuulist ajateenistust. Teenistus teavituskeskuses eeldab edukalt läbitud sõduri baaskursust. Kandideerimiseks tuleb sõduri baaskursuse esimese kuu jooksul saata elulookirjeldus, motivatsioonikiri ning võimalusel ka näiteid varasematest töödest keskuse e-posti aadressile. Loe veel…

 

Embleem Kaitseväe Logistikakeskuse logistikpataljonToetuse väejuhatuse logistikapataljon

Ämari, Vasalemma vald
Tel 717 4300
E-post
 

Logistikapataljoni ülesanne on korraldada logistika- ja tagalaeriala väljaõpet ning kaitseväe üksuste logistilist toetust: vedusid, varustamist ja tehnika remonti. Pataljonis õpetatakse ajateenijaid välja peamiselt tagalaerialadel: logistika-, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laomajandus- ja toitlustusvaldkonnas. Tagalakompanii ja logistikakompanii valmistavad ette mehaanikuid, väliköögimeeskondi, laopidajaid, parameedikuid ja autojuhte (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine, puksiirijuhtimine jm). Staabikompaniis valmistatakse ette põhijuhtimispunkti meeskondi ja julgestusrühmi.

Pärast sõduri baaskursust on võimalik õppida autojuhi (C- või E-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja eritehnika), sidespetsialisti, parameediku, mehaanikute, laopidajate, toidukäitlemise ja väliköögi ning tõstuki- ja kraanajuhi kursustel. Loe veel…

 

Embleem VahipataljonSõjaväepolitsei vahipataljon

Tööstuse 54a, 10402 Tallinn
Tel 717 2800
E-post
 

Vahipataljoni ülesanne on viia ellu kaitsetegevusi talle eraldatud vahenditega ettenähtud vastutusalal. Välja õpetatakse sõjaväepolitsei allüksusi. Sõjaväepolitsei üksuste ülesannete hulka kuuluvad sõjavangide valvamine, massirahutuste maha surumine, isikute ja kolonnide eskortimine, teeluure ja liikluse reguleerimine ning järelevalve.

Vahipataljoni eripära teiste väeosadega võrreldes on sõjaväeliste tseremoniaalkohustuste täitmine riiklikel ja kaitseväelistel tseremooniatel ning Vabariigi Presidendi ametiruumide auvahtkond. Vahipataljoni ajateenijad läbivad sõduri baaskursuse raames aukompanii erialakursuse. Aukompanii kursuse käigus omandatud teadmised ja oskused võimaldavad täita ülesandeid kaitseväelistel ja riiklikel tseremooniatel ja presidendi ametiruumide vahtkonnas. Aukompanii pannakse välja kõrgete külaliste riiki saabumisel ja sealt lahkumisel, riiklikel ja kaitseväelaslikel matustel, mälestustseremooniatel ja volikirjade üleandmistel. Loe veel…

 

Embleem MerevägiMereväebaas ja laevastik

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
Tel 717 7200 (laevastik) , 717 7000 (mereväebaas)
E-post (laevastik), (mereväebaas)
 

Mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett ja põhiülesanne teha miinitõrjet ning arendada miinisõjavõimet. Sel eesmärgil õpetatakse välja laevameeskondi ja osaletakse riigisisestel ja rahvusvahelistel õppustel ning operatsioonidel.

Mereväe koosseisu kuuluvad  miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioone toetavatest alustest koosnev laevastik ja selle tegevust toetav kaldateenistus ehk mereväebaas. Pärast sõduri baaskursust alustavad laevastiku ajateenijad teenistust laevadel ning läbivad ajateenijate mereväelase baaskursuse. Baaskursuse lõppedes jätkab suurem osa ajateenijatest teenistust laevadel. Mõned ajateenijad jätkavad teenistust mereväebaasi kaldateenistustes. Loe veel…

Viimati uuendatud: 17/01/2018