Hüvitised ja toetused

Hüvitised ja toetused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajateenijale makstakse igakuist toetust ajateenistuskohta saabumise päevast kuni ajateenistuse lõppemiseni.

Toetust makstakse vastavalt ajateenija auastmele:

  • reamees, madrus – 115 eurot kuus
  • kapral, vanemmadrus – 140 eurot kuus
  • nooremseersant, nooremmaat – 200 eurot kuus
  • seersant, maat, lipnik – 230 eurot kuus.

Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust:

  • reamees, madrus – 170 eurot kuus
  • kapral, vanemmadrus – 170 eurot kuus.

Ajateenija toetust makstakse ajateenija esitatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval.

Ajateenija toetust ei maksta aja eest, mille vältel ajateenija:

  • puudub omavoliliselt ajateenistuskohast (või õppekogunemise kohast)
  • on distsiplinaararestis.

Asendusteenistujale makstakse igakuist toetust teenistuskohta saabumise päevast kuni asendusteenistuse lõppemiseni. Asendusteenistuja igakuise toetuse suurus on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäär. Asendusteenistuja toetust ei maksta aja eest, mil asendusteenistuja puudub omavoliliselt teenistuskohast.

Välisriiki kauemaks kui 14 päevaks lähetamise korral makstakse ajateenijale lisatoetust 10 eurot päevas kuni lähetuse lõpuni.

Ajateenija saab üks kord ajateenistuse jooksul kaitseväeteenistuse veebis taotleda puhkusele sõidukulu hüvitist. Sõidukulu hüvitamist saab taotleda seitsme päeva jooksul puhkuselt ajateenistuskohta jõudmisest arvates. Rahvastikuregistri andmetel Eestis elavale ajateenijale makstakse sõidukulu hüvitist 40 eurot ja välisriigis elavale ajateenijale 125 eurot.

Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus

Igakuist 900 euro suurust toetust iga lapse kohta saab taotleda sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses või sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses. Taotlusele tuleb lisada kaitseväe tõend ajateenistuses viibimise kohta või Kaitseressursside Ameti tõend asendusteenistuses viibimise kohta. Tõendil peab olema kirjas aja- või asendusteenistuse periood.

Laenude ja juhilubade hüvitis

Ajateenistuse ajaks on õigus peatada õppelaenu põhiosa tagasimaksmine. Intressi tasub sel ajal riik. Soodustuse taotlemiseks tuleb esitada pangale taotlus koos kaitseväe tõendiga ajateenistusse asumise kohta. Laenu tagasimaksmine peatub pangale tõendatud taotluse esitamise päeval, kuid mitte enne ajateenistuse algamist. Maksepuhkust ei ole võimalik taotleda tagantjärele.

Eluasemelaenu intressi hüvitis: hüvitist antakse ajateenijatele igakuiste maksete ulatuses, eeldusel, et eluasemelaen on võetud endale korteri või maja/maatüki soetamiseks. Hüvitise saamiseks tuleb teenistuskoha ülemale esitada krediidiasutuse väljastatud laenukohustuse maksegraafik. Kaitsevägi maksab ajateenija pangakontole igakuist hüvitist maksegraafikus kehtestatud intressimäära ulatuses. Hüvitist makstakse kuni ajateenistuse lõpuni.

Juhilubade hüvitis: ajateenijatele, kellel on ajateenistusse asudes B-kategooria juhiluba, makstakse toetust 1000 eurot. Juhilubade toetust makstakse ajateenistuse lõpus ajateenijatele, kes on läbinud ajateenistuse ettenähtud tähtaja jooksul. Juhilubade kompenseerimine on ka nendele ajateenijatele, kes alustasid teenistust juulis ja oktoobris 2022 ning arvatakse reservi 2023. aasta juunis.

Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija töö- või teenistuskoht. Ajateenistusse kutsumise tõttu ei ole tööandjal õigust kutsealusega töösuhet lõpetada. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab Kaitseressursside Amet. Ajateenistuse ajaks säilib ajateenija õppekoht, kui taotleda akadeemilist puhkust. Tõendi ajateenistusse asumise aja kohta annab kutsealusele Kaitseressursside Amet.

Ajateenijal on ravikindlustus.

Viimati uuendatud: 02/04/2024