Kõrgharidus ja ajateenistus

Kõrgharidus ja ajateenistus

Kuidas sobitada ajateenistus ja õpingud kõrgkoolis kõige paremini oma eluplaanidesse? Kas minna kõrgkooli ajateenistuskogemuse võrra rikkamana või alustada esmalt õpinguid?

Ajapikenduse taotluse võid esitada:

 • kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee
 • ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@kra.ee
 • kirja teel aadressile Aiandi 15, 12918  Tallinn
 • tuues selle käsipostiga meie esindusse Tallinnas Aiandi 15 või Tartus Puiestee 114c

Enne taotluse esitamist palun tutvu ajapikenduse andmise tingimustega, mis on kirjas sellel lehel.

Asud õppima Eesti kõrgkooli?

 • Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast. 
 • Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (sh kõrgkooli astumise aasta – nii saate ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
 • Sul on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui Sa ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.
 • Sinu valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub Sind valitud aastal ajateenistusse.
 • Kui taotled kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis Su õppekoht säilib.
 • Taotluse esitamata jätnud esmakursuslased kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust taotleda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.

Asud õppima sisekaitseakadeemia politsei-, piirivalve- või päästeerialal rakenduskõrgharidusõppes?

 • Sul on võimalus taotleda ajapikendust rakenduskõrgharidusõppe nominaalkestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks, kui selle aasta 1. juulini, mil saad 23-aastaseks.
 • Ajapikenduse taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Vorm nr 7. Ajapikendus õpinguteks sisekaitseakadeemias

Ajapikendust on õigus taotleda sisekaitseakadeemia politsei-, piirivalve- või päästeerialal kõrghariduse omandamiseks. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb Kaitseressursside Ametile esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust on õigus saada kuni õpingute nominaalkestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks. Õigus ajapikendusele lõpeb õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Asud õppima arstiks või õeks?

 • Sind ei kutsuta ajateenistusse, kui oled alustanud kõrgharidusõpinguid arsti või õe erialal ning esitad Kaitseressursside Ametile taotluse
 • Kui õpid arsti või õe erialal välisriigi kõrgkoolis, siis pead koos taotlusega esitama õppeasutuse tõendi immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta ning nominaalkestuse ületamisel esitama õppeasutuse tõendi iga lisaõppeaasta kohta.
 • Kirjalik taotlus tuleb Kaitseressursside Ametile esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.
 • Pärast õpingute katkestamist või lõpetamist õigus vabastusele ajateenistusest lõpeb.

Vorm nr 8. Ajapikendus õpinguteks arsti või õe erialal

Ajateenistusse ei kutsuta arsti või õe erialal õppivat üliõpilast, kui ta esitab Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Välisriigi kõrgkoolis õppima asunud üliõpilane peab koos taotlusega esitama ka õppeasutuse tõendi immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta. Õppe nominaalkestuse ületamisel tuleb esitada õpingute jätkumise kohta täiendav tõend igal lisaõppeaastal.

  Loe lähemalt

Asud õppima välisriigi kõrgkoolis?

 • Sul on õigus ajapikendusele, kui oled keskhariduse omandamise aastal välisriigi kõrgkooli immatrikuleeritud.
 • Ajapikenduse taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.
 • Taotlusele tuleb lisada välisriigi kõrgkooli tõend immatrikuleerimise ja õpe nominaalkestuse kohta. Esmane teade kooli vastuvõtmise kohta ei ole aluseks ajapikenduse vormistamisel.
 • Eesti ENIC/NARIC Keskus ei nõua üldjuhul tõlkeid dokumentidele, mis on Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Teistes keeltes tõenditele tuleb lisada pädeva asutuse poolt tehtud tõlge eesti või inglise keelde.NB! Eesti ENIC/NARIC Keskus ei aktsepteeri tõendeid, mis on esitatud foto kujul (nt .jpg või .png vormis). Lubatud on skaneeritud (nt .pdf) või õppeasutuse poolt digiallkirjastatud vorm.
 • Sul on õigus ajapikendusele kuni kõrghariduse esimese astme kvalifikatsiooni saamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saad 23-aastaseks.

Vorm nr 10. Ajapikendus õpinguteks välisriigi kõrgkoolis

Ajapikendust on õigus taotleda kõrghariduse omandamiseks välisriigis, kui Sind on kõrgkooli immatrikuleeritud keskhariduse omandamise aastal. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb esitada Kaitseressursside Ametile 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on esimese astme kvalifikatsiooni saamiseni või õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks.

  Loe lähemalt

Oled saanud kõrghariduse omandamiseks ajapikendust, kuid katkestad õpingud?

 • Sinu õigus ajapikendusele lõpeb õpingute katkestamisel.
 • Välismaal õppides on Sul kohustus teavitada Kaitseressursside Ametit õpingute katkestamisest 30 päeva jooksul arvates eksmatrikuleerimisest. Kui õppisid Eesti kõrgkoolis, saame andmed katkestamise kohta Eesti hariduse Infosüsteemist.
 • Teate saad esitada kaitseväeteenistuse veebis või ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@kra.ee või kirja teel aadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn. Soovi korral võid teate tuua meie esindusse Tallinnas Aiandi 15 või Tartus Puiestee 114c.

Vorm nr 17. Teade ajapikenduse põhjuste äralangemisest

Õigus ajapikendusele lõpeb ajapikenduse andmise põhjuste äralangemisel ning sellest tuleb Kaitseressursside Ametit teavitada. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel teate esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Teade tuleb saata Kaitseressursside Ametile viivitamatult pärast ajapikenduse põhjuste äralangemist. Näiteks kui ajapikenduse andmise aluseks oli kõrghariduse omandamine välisriigis, siis õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Viimati uuendatud: 23/04/2024