Kutsumata jätmine ja vabastamine

Kutsumata jätmine ja vabastamine

Kaitseväeteenistuse seaduses sätestatud juhtudel vabastatakse kutsealune ajateenistusse asumisest või jäetakse ta kutsumata.

Ajateenistusse ei kutsuta kutsealust:

 • kelle terviseseisund arstliku komisjoni otsusel ei vasta kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele
 • kes ei ole läbinud vähemalt põhikooli II kooliastet põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tähenduses
 • kes on kriminaalasjas kahtlustatav või süüdistatav, kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni
 • kes kannab vabadusekaotuslikku karistust
 • välislepingus ettenähtud juhul
 • kes on asunud kõrgharidust omandama arsti või õe erialal. Kutsealune peab Kaitseressursside Ametile esitama 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates kirjaliku taotluse. Arsti või õe erialal kõrghariduse omandamisel välisriigi kõrgkoolis peab kutsealune esitama koos taotlusega õppeasutuse tõendi tema immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta ning nominaalkestuse ületamisel esitama õppeasutuse tõendi iga lisaõppeaasta kohta

Ajateenistusse asumisest vabastatakse kutsealune, kes:

 • on asunud asendusteenistusse
 • on saanud 28-aastaseks
 • on süüdi mõistetud karistusseadustiku 8., 9., 13., 15., 18. või 22. peatükis sätestatud kuriteos ja selle eest on talle mõistetud vabadusekaotuslik karistus ning tema andmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud
 • on enne kaitseväekohustuslaste registrisse kandmist elanud rahvastikuregistri andmetel vähemalt seitse aastat järjest välisriigis ning ei ole viie aasta jooksul andmete registrisse kandmisest arvates esitanud kirjalikku taotlust ajateenistusse või asendusteenistusse asumiseks
 • on vahetult enne kaitseväekohustuslaste registrisse kandmist sündinud ja elanud välisriigis ning ei ole viie aasta jooksul andmete registrisse kandmisest arvates esitanud kirjalikku taotlust ajateenistusse või asendusteenistusse asumiseks
 • on läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse välisriigi relvajõududes või on teeninud sõjaväelasena välisriigi relvajõududes vähemalt 12 kuud. Kutsealune peab Kaitseressursside Ametilt vabastamist taotlema
 • on läbinud asendusteenistuse välisriigis. Kutsealune peab Kaitseressursside Ametilt vabastamist taotlema
 • on kantud tervishoiukorralduse infosüsteemi arsti või õena ning töötab vastaval erialal ja on läbi teinud Kaitseväe nõuetele vastava väljaõppe. Kutsealune peab Kaitseressursside Ametilt vabastamist taotlema. Kui kutsealusele on ajateenitusse asumise kutse kätte antud, siis tuleb ametile taotlus esitada hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui kutsealune on varem saanud ajapikendust või jätnud ajateenistusse ilmumata. Sellisel juhul tuleb taotlus esitada viivitamatult.
 • on nimetatud kohtunikuks ning tema vabastamise ettepaneku on teinud kohtute haldamise nõukoda. Kutsealune peab Kaitseressursside Ametilt vabastamist taotlema. Kui kutsealusele on ajateenitusse asumise kutse kätte antud, siis tuleb ametile taotlus esitada hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui kutsealune on varem saanud ajapikendust või jätnud ajateenistusse ilmumata. Sellisel juhul tuleb taotlus esitada viivitamatult.

Kaitseressursside Amet võib ajateenistusse asumisest vabastamise taotluse esitanud kutsealuse:

 • välja kutsuda
 • nõuda lisadokumente või otsustada ilma nendeta, kas vabastada ta ajateenistusse asumisest või jätta taotlus rahuldamata

Pärast ajateenistusse asumisest vabastamist märgitakse Sinu andmed kaitseväekohustuslaste registris reservis oleva isiku andmetena. Enda registriandmetega saad tutvuda kaitseväeteenistuse veebis.

Viimati uuendatud: 07/09/2022

X