Ajapikendused

Ajapikendused

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusseasumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus.

Ajapikenduse taotlemise ja andmise aluseks võib olla:

 • terviseseisundi ravi
 • lapse või puudega sugulase ülalpidamiskohustus
 • hariduse omandamine
 • kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmelisus

Ajapikenduse andmise otsustab Kaitseressursside Amet.

Ajapikenduse aluseks olevate asjaolude äralangemisest tuleb kaitseressursside Ametit 30 päeva jooksul kirjalikult teavitada.

Ajapikendus kestab ajapikendustähtaja lõppemiseni või ajapikenduse andmise aluseks olnud asjaolude äralangemiseni.

Ajapikenduse taotlused

Vorm nr 7. Ajapikendus õpinguteks sisekaitseakadeemias

Ajapikendust on õigus taotleda sisekaitseakadeemia politsei-, piirivalve- või päästeerialal kõrghariduse omandamiseks. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb Kaitseressursside Ametile esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust on õigus saada kuni õpingute nominaalkestuse lõpuni, kuid mitte kauemaks kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks. Õigus ajapikendusele lõpeb õpingute katkestamisel.

  Loe lähemalt

Vorm nr 8. Ajapikendus õpinguteks arsti või õe erialal

Ajateenistusse ei kutsuta arsti või õe erialal õppivat üliõpilast, kui ta esitab Kaitseressursside Ametile kirjaliku taotluse. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Taotlus tuleb esitada 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Välisriigi kõrgkoolis õppima asunud üliõpilane peab koos taotlusega esitama ka õppeasutuse tõendi immatrikuleerimise, eriala ja õppe nominaalkestuse kohta. Õppe nominaalkestuse ületamisel tuleb esitada õpingute jätkumise kohta täiendav tõend igal lisaõppeaastal.

  Loe lähemalt

Vorm nr 9. Ajapikendus välisriigis üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda üldkeskhariduse või kutsehariduse omandamiseks välisriigis. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga tuleb esitada Kaitseressursside Ametile pärast kutsealusena arvele võtmist või õpingute alustamisel.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on õpingute lõpetamise või katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 21-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 10. Ajapikendus õpinguteks välisriigi kõrgkoolis

Ajapikendust on õigus taotleda kõrghariduse omandamiseks välisriigis, kui Sind on kõrgkooli immatrikuleeritud keskhariduse omandamise aastal. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus koos õppeasutuse tõendiga immatrikuleerimise ja õppe nominaalkestuse kohta tuleb esitada Kaitseressursside Ametile 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on esimese astme kvalifikatsiooni saamiseni või õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem, kui selle aasta 1. juulini, mil saate 23-aastaseks.

  Loe lähemalt

Vorm nr 11. Ajapikendus laste ülalpidamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda kutsealusest lapsevanema või lapse ülalpidajana, kui ülalpidamiskohustus lähtub perekonnaseadusest. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal:

  • alla kolmeaastast last
  • kahte last
  • üht last, kellel pole teisi ülalpidamiskohustusega lähedasi

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 12. Ajapikendus puudega sugulase hooldamiseks

Ajapikendust on õigus taotleda puudega inimese sugulasel, kellel on ülalpidamiskohustus perekonnaseadusest lähtuvalt. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kutsealusel on õigus ajapikendusele, kui ta peab ülal raske või sügava puudega inimest, kellel ei ole teisi ülalpidamiskohustusega sugulasi.

  Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile, kui ülalpidamiskohustus tekib, kuid mitte hiljem kui 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Milline on ajapikenduse kestus?

  Ajapikendust saab taotleda ülalpidamiskohustuse lõppemiseni või 28-aastaseks saamiseni.

  Loe lähemalt

Vorm nr 13. Ajapikendus valitava kogu liikmelisuse ajaks

Ajapikendust on õigus taotleda kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks oleku ajaks. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

 • Kuidas taotleda?

  Taotlus tuleb esitada kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmeks saamisel, kuid hiljemalt 30 päeva enne ajateenistusse asumise tähtaega.

  Ajapikenduse kestus

  Õigus ajapikendusele on liikmeks oleku aja lõpuni või asjaolude äralangemiseni.

  Loe lähemalt

Viimati uuendatud: 29/01/2016

X